Konkurs fotograficzny Moja Wielkopolska 2016

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu ogłosiły konkurs fotograficzny dla amatorów i zawodowców

20160509_202811

Zachód słońca nad Wartą we Wronkach. Fot. Szwarc Gapa

Celem Konkursu jest zachęcenie fotografujących do dokumentowania życia swojej „małej ojczyzny” we wszystkich jego przejawach.

Oczekujemy na zdjęcia ukazujące i twórczo interpretujące najważniejsze wydarzenia w regionie oraz rejestrujące przemiany nieustająco zachodzące w wielkopolskim pejzażu miejskim i na wsi, w architekturze, w przestrzeni publicznej, obyczajowości społecznej i w życiu rodzinnym.
Niech te zdjęcia sukcesywnie wykonywane  współuczestniczą w budowaniu tożsamości współczesnej Wielkopolski, a dla przyszłych pokoleń stanowią źródło historyczneślad naszej obecności tu i teraz.

 

REGULAMIN KONKURSU

1.   Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących Wielkopolskę.

2.   Do konkursu dopuszcza się zdjęcia:

a).  w formie cyfrowej o  rozdzielczości – 300 dpi, długość krótszego  boku: co najmniej 20 cm (2600px), maksymalna wielkość pliku – 20 MB. Technika prac dowolna, za wyjątkiem fotografii powstałych w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej. Dopuszcza się:  konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp. oraz korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);

Nie będą akceptowane prace z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej. Zdjęcia należy zgłaszać przy pomocy formularza znajdującego się na stronie:  www.wbp.poznan.pl 

b).  W konkursie mogą wziąć udział również fotografie wykonane w technologii analogowej tj. przy użyciu światłoczułości soli srebra, w tradycyjnej metodzie negatywowo-pozytywowej, technikach chromianowych, wprost pozytywowych, barwnych i monochromatycznych oraz wszelkich innych wykonanych bez użycia plików cyfrowych i ingerencji w analogową naturę obrazu na jakimkolwiek etapie jego powstania, które należy w formie fizycznej dostarczyć do siedziby organizatora. Zdjęcia powinny być podpisane godłem (i tytułem), a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem należy umieścić kartę zgłoszenia

3. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu  dowolną ilość zdjęć pojedynczych oraz pogrupowanych w cykle lub zestawy. Zestawy powinny  liczyć od 3 do 9 zdjęć. O ile uczestnik nie zastrzeże sobie nienaruszalności zestawu (w formularzu w rubryce „Opis”), jury ma prawo ingerencji w układ i ilość zdjęć w zestawie.

4.   Ostateczny termin dostarczenia prac do organizatora –31.08. 2016 r.

5.  Za zgłoszenie zdjęć do konkursu organizatorzy  pobierają „wpisowe’  – 25,00  złotych. Wpłaty należy dokonać za pomocą w/w formularza lub bezpośrednio na konto WBPiCAK:  89 1500 1621 1216 2000 8820 0000 (tytuł wpłaty: „Moja Wielkopolska”).

6.  Zdjęcia oceni profesjonalne Jury. Posiedzenie Jury odbędzie się  do 30.09.2016

7.  Autorzy najlepszych  zdjęć otrzymają nagrody pieniężne. Łączna pula nagród wynosi 5000 zł. O podziale  nagród decyduje Jury.

8.  Wyniki pracy Jury  zostaną bezzwłocznie po jej zakończeniu opublikowane na stronie internetowej  organizatora.

9.  Nagrody zostaną  wręczone autorom podczas otwarcia pokonkursowej  wystawy  w październiku br. Wystawa będzie następnie prezentowana w ramach Objazdowej Galerii  Wielkopolskiej Fotografii w domach kultury i bibliotekach woj. wielkopolskiego.

uwaga! Zakwalifikowane do wystawy zdjęcia zostaną wydrukowane przez organizatora

10. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną zarchiwizowane w bazie zdjęć dokumentujących życie Wielkopolski, a ich ewentualne wykorzystanie do innych celów niż promocja konkursu, będzie możliwe z  zachowaniem pełni praw autorskich.

Uwagi końcowe

1. Zgłaszając swoje zdjęcia do konkursu uczestnik oświadcza że posiada pełnię praw autorskich do fotografii i udziela organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu licencji na korzystanie ze zdjęć dla celów promocji konkursu „Moja Wielkopolska” i „III Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im . Ireneusza Zjeżdżałki” w zakresie następujących pól eksploatacji:

a). w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania;

b). wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu;

c). najem, użyczanie; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;

d). nadawanie internetowe;

e). równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej –  publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

f). w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;

g). wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych;

h). publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie  w całości lub we fragmentach w innych publikacjach niekomercyjnych,  w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami niekomercyjnymi, w tym innymi utworami;

i). wykorzystywanie w niekomercyjnych materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz  łączenia z innymi utworami. (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.; Dz.U. z dnia 23.02.1994 r.), w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową,

j). wystawiania, udostępniania na stronie internetowej organizatora w tym również na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej  i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu;

2. Przystępując do konkursu, każdy jego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu z jego udziałem. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędna dla udziału w konkursie. Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator. Osoby, których dotyczą w/w dane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji konkursu z udziałem danego uczestnika oraz celów konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście laureatów konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez organizatora oraz współorganizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji. W/w dane będą także udostępniane w szczególności podmiotom związanym z konkursem i jego tematyką, w szczególności w zakresie i celu związanym z realizacją konkursu, i jego tematyką, a także prezentacją jego uczestników i laureatów oraz ich prac konkursowych. W zakresie i celu niezbędnym dla przygotowania, realizacji, promocji, reklamy i dokumentacji konkursu dane osobowe uczestników mogą być udostępniane osobom trzecim.

3. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie www organizatora. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: foto@wbp.poznan.pl

4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

5. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga organizator.

6. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.

7. Wszelkie zmiany w regulaminie konkursu dokonuje organizator i ogłasza je na stronie internetowej konkursu. Z chwilą ogłoszenia zmiany regulaminu zmiany stają się wiążące,  uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w konkursie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian regulaminu.

8. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń uczestnika zawartych w regulaminie konkursu okaże się nieprawdziwe, organizator uprawniony będzie do wykluczenia uczestnika z konkursu oraz żądania zwrotu przyznanej nagrody.

Dodatkowych informacji udziela Władysław Nielipiński tel 061 6640867

 

 

 

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Udowodnij, że nie jesteś robotem: * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.