14 kwietnia obchodzimy Dzień Ludzi Bezdomnych

Osób bezdomnych jest w Polsce około 30 tysięcy. Choć utrata miejsca zamieszkania może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, wykształcenia czy aktualnej sytuacji życiowej, to osoby opuszczające Zakłady Karne należą do grupy osób szczególnie zagrożonych kryzysem bezdomności

Dietetyk Wronki

Formą przeciwdziałania bezdomności, realizowaną w codziennej pracy z osobami pozbawionymi wolności jest działalność postpenitencjarna.  Ta forma readaptacji społecznej skazanych deklarujących się jako osoby bezdomne jest realizowana przy udziale wychowawców ds. pomocy postpenitencjarnej.

W Zakładzie Karnym we Wronkach pomoc postpenitencjarna realizowana jest we współpracy z szeregiem podmiotów zewnętrznych – instytucji państwowych, jednostek samorządowych a także organizacji pozarządowych.

We współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Wronki pomagamy skazanym uzyskać podstawowy dokument każdego obywatela w naszym kraju – dowód osobisty. Wychowawcy ds. pomocy postpenitencjarnej podejmują też w miarę potrzeb współdziałanie z wieloma jednostkami pomocy społecznej z terenu całego kraju w kwestii: skierowania skazanych do placówek zapewniających schronienie, uzyskania potwierdzenia pokrycia kosztów udzielenia tej formy pomocy, objęcia innym wymaganym wsparciem np. umieszczeniem w domu pomocy społecznej czy uzyskaniem ubezpieczenia zdrowotnego.

Bardzo ważnym elementem wsparcia osób opuszczających więzienie jest szeroka sieć współpracy z organizacjami pozarządowymi. Od wielu lat Zakład Karny we Wronkach współpracuje ze Stowarzyszeniem Integracyjnym Wspólnoty BARKA z siedzibą w Chudobczycach. Wiodącym celem tej współpracy jest prowadzenie przez pracownika Stowarzyszenia warsztatów grupowych oraz rozmów indywidualnych doradczo-reintegracyjnych dla skazanych mających niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe po opuszczeniu więzienia czy też mających niepewną sytuację mieszkaniową po zwolnieniu.

W 2019 r. nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Powstań z siedzibą we Wronkach, realizując wspólnie działania w zakresie readaptacji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu w stosunku do osadzonych w Zakładzie Karnym we Wronkach.

Współdziałamy także z  Fundacją Dom Wspólnoty BARKA w Drezdenku. Placówka ta pomaga osobom osadzonym w formie paczek odzieżowych oraz z artykułami higienicznymi a także zapewniając chętnym schronienie po zwolnieniu.

Pandemia COVID-19 stała się dla osób zmagających się z problemem bezdomności problemem szczególnie dotkliwym. Z tego powodu, w trosce o ochronę zdrowia i życia osób bezdomnych w czasie pandemii skazani z Zakładu Karnego we Wronkach zostali objęci.

mjr Danuta Zielińska
Kierownik Działu dla skazanych uzależnionych Zakładu Karnego we Wronkach
Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *