45 lat wronieckiego SUR-u [FOTO] [WIDEO]

Wroniecka Spółdzielnia Usług Rolniczych z siedzibą w Ćmachowie obchodziła swoje 45-lecie istnienia. W niedzielne popołudnie w sali wiejskiej zebrali się zaproszeni goście, by świętować. Spółdzielnie w przestrzeni polskiej rzeczywistości to już coraz rzadszy widok. Wronki pod tym względem są wyjątkiem, ponieważ oprócz SUR-u mamy Bank Spółdzielczy i Gminną Spółdzielnię

Na obchodach 45- lecia Spółdzielni Usług Rolniczych we Wronkach zaproszonych gości powitał prezes Andrzej Żybura. Wśród obecnych były osoby, które współpracują, wspierają i działają na rzecz rozwoju Spółdzielni Usług Rolniczych we Wronkach, a wśród nich:
ks. Stanisław Wawrzyniak – kapelan rolników, proboszcz Parafii p.w. św. Krzyża i św. Mikołaja w Biezdrowie,
Krzysztof Paszyk – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Robert Dorna – wice burmistrz Miasta i Gminy Wronki, reprezentujący również burmistrza Miasta i Gminy Wronki Mirosława Wieczora,
Piotr Rzyski – przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wronki,
Mariusz Makówka – wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Wronki, reprezentujący również Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
Janusz Szulc – radny Miasta i Gminy Wronki, przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego,
Aleksander Chojan – prezes gminnego PSL,
Eugeniusz Stańko –  wiceprezes Związku Regionalnego KRiOR w Chodzieży,
Prezesi Kółek Rolniczych z Gminy Wronki,
Rafał Kaszny – delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
Józef Malinowski – delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
Elżbieta Czosnowska – prezes Banku Spółdzielczego we Wronkach,
Anna Budzińska – Radziszewska – prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Wronki,
Maria Dębina – przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich,
Zespół Śpiewaczy “Chojanki” z przewodniczącą Aleksandrą Jankowską na czele,
Rada Nadzorcza SUR Wronki z przewodniczącym Edwardem Ławniczakiem na czele,
Członkowie udziałowcy Spółdzielni Usług Rolniczych we Wronkach,
Pracownicy Spółdzielni Usług Rolniczych we Wronkach,
Emerytowani pracownicy Spółdzielni Usług Rolniczych we Wronkach.
Grażyna Kaźmierczak – red. naczelna “Wroniecki Bazar”

Od prawie trzech lat prezesem wronieckiego SUR-u jest Andrzej Żybura, który po śmierci poprzednika Krzysztofa Marszałła objął funkcję w Ćmachowie, rezygnując z powiatowej posady. Tutaj się sprawdza! Tak mówią o Nim pracownicy, Rada Nadzorcza i sam też tak uważa. To człowiek czynu. Częściej niż w biurze widać Go w terenie. Opowiedział o tym w krótkim wywiadzie (końcówka filmu).

Drugą postacią, o której muszę wspomnieć, jest przewodniczący Rady Nadzorczej, człowiek pamiętający początki SUR-u – Edward Ławniczak. To On przedstawił zebranym krótką historię SUR-u, Jego też dopytałam o szczegóły ((końcówka filmu). Nie wyobrażam sobie nikogo innego na tym stanowisku. Człowiek skrupulatny, doświadczony, ale jednocześnie postępowy. Lubi, gdy wokół się coś dzieje. To właśnie On odnalazł Andrzeja Żyburę i zaproponował Mu pracę w SUR-ze po śmierci Krzysztofa Małrszałła.
Myślę, że stanowią dobry tandem. Efekty pracy o tym właśnie świadczą.

Edward  Ławniczak przedstawił rys historyczny SUR-u:

Sprawozdanie  okolicznościowe Rady Nadzorczej Spółdzielni Usług Rolniczych we Wronkach w 2020 r.

Przedkładając dzisiejsze sprawozdanie należy sięgnąć pamięcią do roku 1974, bowiem w dniu 8 stycznia 1974 r. pełnomocnicy Kółek Rolniczych powołali Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Ćmachowie. 28 lutego minęło 45 lat jej powstania.

W latach siedemdziesiątych wg ówczesnej polityki rolnej w każdej gminie powinny funkcjonować takie jednostki gospodarcze jak:
– jedna Spółdzielnia Kółek Rolniczych
– jeden Bank Spółdzielczy
– jedna Gminna Spółdzielnia.
Taki układ funkcjonował od 1989 r. Patrząc dzisiaj z perspektywy minionych lat należy stwierdzić, że taki układ w większości spełniał i zaspakajał potrzeby obsługi rolników.
Taki układ należało tylko udoskonalić. Obsługa odbywała się przez spółdzielczość rolniczą do tego powołaną i dobrze rozwinięta w całym kraju.

Jednak w 1989 roku następuje zmiana w ustroju na tak zwany demokratyczny, który w założeniach miał lepiej funkcjonować i wprowadza się wolny rynek w każdej dziedzinie. Na jego efekty nie trzeba było długo czekać.
W 1989 r. sejm nowelizuje Prawo Spółdzielcze, które szkodzi całej spółdzielczości i następuje jej powolne zagrożenie, na rynek wchodzą pośrednicy wykorzystując rolników.
Przedstawiłem tylko kilka przyczyn upadku rolnictwa.

W dniu 8 stycznia 1974 r. została powołana Rada Spółdzielni Kółek Rolniczych. Pełnomocnikami byli przedstawiciele poszczególnych Kółek Rolniczych z terenu gminy. Siedziba Spółdzielni została powołana w Ćmachowie.

Pierwszy skład Rady Spółdzielni Kółek Rolniczych był następujący:

Edward Ławniczak przewodniczący KR Ćmachowo

Henryk Berbeka wiceprzewodniczący KR Popowo

Edward Jarysz sekretarz KR Chojno

Józef Konieczny KR Wierzchocin

Zenon Skrzypkowiak KR Wróblewo

Feliks Świniarski KR Kłodzisko

Józef Krzyżkowiak KR Biezdrowo

Bogusław Grzybek KR Marianowo

Walerian Nowacki  KR Samołęż

Franciszek Woelk KR Stare Miasto

Feliks Hercka KR Nowa Wieś

Kazimierz Brzóska KR Pożarowo

Władysław Gromadziński KR Wronki

Mieczysław Kowal KR Rzecin

Józef Waroś KR Wartosław

Alojzy Rybarczyk KR Lubowo

Czesław Judek KR Głuchowo

Władysław Berbeka

Edward Przez wszystkie kadencje mandat radnego sprawuje Ławniczak, natomiast Franciszek Bartkowiak jest członkiem rady Spółdzielni od 1976 r. Pozostali członkowie po kilka razy lub jedną kadencję pełnili funkcje członka Rady.

Aktualny skład Rady przedstawia się następująco:

Edward Ławniczak – Ćmachowo

Lech Jankowski – Chojno

Tadeusz Majchrzak – Wróblewo

Franciszek Bartkowiak – Kłodzisko

Stanisław Gaj – Biezdrowo

Aleksander Pospieszny – Marianowo

Edward Chytry – Nowa Wieś

Adam Napierała  – Popowo

Czesław Proch – Wierzchocin

Na pierwszym posiedzeniu rady Spółdzielni Kółek Rolniczych w 1974 r. został powołany Zarząd w następującym składzie:

inż. Michał Romańczuk – prezes zarządu

Marian Michalak – wiceprezes

Bronisław Jankowski – członek zarządu ds. budowlanych

Franciszek Mrowiński – członek zarządu ds. rolnych

Stanisław Nowak – członek zarządu

W chwili powstania Spółdzielni działały następujące zakłady:

Zakład Usług Mechanizacyjnych w Ćmachowie – kierownik Kazimierz Piechowiak

Zakład Usług Mechanizacyjnych w Nowej Wsi – kierownik Jan Łożyński

Zakład Usług Mechanizacyjnych w Popowie – kierownik Eugeniusz Wachowiak

Zakład Usług Mechanizacyjnych w Chojnie – kierownik Henryk Rusinek

Kierownicy Ośrodków Rolnych

Popowo – Władysław Gromadziński

Ćmachowo – Idzi Błajek

Karolewo – Antoni Kasper

Zakład Usług Budowlanych

Bolesław Puk – gł. specjalista ds. budowlanych

Marceli Biniak – kierownik grupy budowlanej

W chwili obecnej działają następujące zakłady:

Zespołowe Gospodarstwo Rolne w Ćmachowie – kierownik Jerzy Serwata

Zakład Usług Remontowych – kierownik Bogdan Kurowski

Zespołowe Gospodarstwo Rolne Popowo-  kierownik Jan Budych

Od 1975 r. z chwilą likwidacji powiatów rada Spółdzielni pełniła rolę Związków Zawodowych Rolników, jednak z chwilą powołania Gminnych Związków Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w 1981 r. rolę Związków przejęły Gminne Związki.

6 maja 1981 r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 6/81 o zmianie nazwy ze Spółdzielni Kółek Rolniczych na Spółdzielnię Usług Rolniczych, osobą zarządzającą Spółdzielnią Usług Rolniczych ma być prezes, w miejsce uprzednio zarządzającego Dyrektora.

Szanowni Delegaci, zaproszeni Goście

Czas płynie nieubłaganie, dzisiaj tych, którzy powołali Spółdzielnię, kierowali nią i pracowali w niej, w dużej mierze już nie ma wśród nas. Proponuję uczcić ich pamięć minutą ciszy.

Jak już wspominałem na początku najlepszymi latami rozwoju Spółdzielni to lata od 1978 do 1989. W tym czasie spółdzielnia zatrudniała 260 pracowników, szczególnie liczna była grupa budowlana, która pobudowała wiele budynków gospodarczych, mieszkalnych, inwentarskich na terenie gminy i całego województwa wielkopolskiego.

Szanowni Delegaci, zaproszeni Goście

Przedstawiając informacje z okresu 30 lat, starałem się przedstawić ważniejsze wydarzenia i zmiany jakie następowały w spółdzielni od jej powstania przy sprzyjającej rozwojowi polityce rolnej w pierwszych 20-tu latach. Ostatnie 10 lat to stopniowe przechodzeni z usług i obsługi rolników na usługi warsztatowe.

Brak konkretnej polityki rolnej prowadzi całe rolnictwo i gospodarkę narodową do upadku. Transformacja ustrojowa nie może się jednak odbywać bez udziału ludzi, ma im pomagać, a nie pogarszać życie. Praktyka wykazuje, że polskim rolnikom i społeczeństwu nie żyje się najlepiej. Są zawiedzeni zmianami społeczno- ekonomicznymi jakie dokonują się w Polsce.
Spółdzielnia nasza należy do nielicznych w naszym rejonie, które przetrwały.

Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować Radzie, Zarządowi. Pracownikom za współpracę i wytrwałość w działaniu, życzę, abyśmy doczekali następnych jubileuszy.

 

Na spotkaniu wyróżniono członków Rady Nadzorczej:

Edwarda Ławniczaka – przewodniczącego Spółdzielni Usług Rolniczych we Wronkach – 45 lat pracy w Radzie Nadzorczej

Franciszka Bartkowiaka – 43 lata pracy w Radzie Nadzorczej

Adama Napierałę

Edwarda Chytrego

Tadeusza Majchrzaka +

Lecha Jankowskiego

Czesława Proch

Stanisława Gaj

Aleksandra Pospiesznego.

Wyróżniono też pracowników

Pracownicy, którzy w rozwój Spółdzielni Usług Rolniczych we Wronkach włożyli szczególny wkład pracy otrzymali podziękowania za sumienną i rzetelną pracę, poczucie zaangażowania i zdyscyplinowania oraz wzorowe wypełnianie obowiązków pracowniczych z życzeniami dalszych sukcesów zawodowych i osobistych:

Sabinę Wróbel – 36 lat pracy, kierownik działu kooperacji

Tomasza Skrzypczaka – 34 lata pracy

Rafała Szulca – 32 lata pracy

Lidię Miech – 31 lat pracy

Annę Mrowińską – 31 lat pracy

Jacka Majchrzaka – 27 lat pracy

Mirosława Barłoga – kierownika działu usług i rolnictwa

Uroczystość uświetnił występ zespołu śpiewaczego CHOJANKI pod kierownictwem Marka Tylki 

wideo: Paweł Bugaj, Szwarc Gapa
foto: Szwarc Gapa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *