Syndyk masy upadłości Joanny Rek jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości rolnej w Rzecinie, w gm. Wronki, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1A/00046438/2, o powierzchni 2,4000 ha, za cenę nie niższą niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) netto. Zainteresowani winni składać oferty pisemne w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.10.2018r. osobiście w zaklejonej kopercie, z podaniem sygnatury akt „X GUp 8/17” oraz wyraźnym dopiskiem „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RZECINIE, GM. WRONKI” lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka: ul. Grochowska 152 lok. 1, 04-329 Warszawa (decyduje data wpływu do biura syndyka). Oferta powinna zawierać dokładne dane kontaktowe oferenta w tym numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Oferta powinna zawierać dowód wpłaty wadium.

W przypadku złożenia ważnych ofert przez co najmniej dwóch oferentów syndyk przeprowadzi licytację w siedzibie syndyka w terminie, o którym powiadomi wszystkich zainteresowanych nabyciem. Sprzedaż nieruchomości nastąpi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r., po. 2052).

Regulamin sprzedaży, w tym warunki wpłaty wadium, i operat szacunkowy dostępne są w biurze syndyka, także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kontakt: E: syndyk_warszawa@wp.pl, T: 600 968 713.