Co obiecywał nam Mirosław Wieczór w Programie wyborczym z 2006 roku?

Za niespełna dwa lata kolejne wybory samorządowe (kadencja przedłużona, zamiast 4 – 5 lat). Już dziś jednak powinniśmy zacząć myśleć o tym, kogo chcielibyśmy na fotelu w ratuszu widzieć. Wg nowego prawa burmistrz może pełnić swą funkcję dwie kadencje. Prawo to obowiązuje od poprzedniej kadencji, jednak nie działa wstecz. Tak więc burmistrz Wieczór może startować raz jeszcze. Gdyby wygrał byłaby to jego piąta kadencja! I rządziłby 22 lata, czyli o dwa więcej niż Michalak. Czy jednak mieszkańcy MiG Wronki chcą tego? Nie wiem

Dietetyk Wronki

Rok 2006 – pierwsza sesja Rady MiG Wronki. Nowo zaprzysiężony burmistrz Mirosław Wieczór, z (póki co) swoim zastępcą, którego zwolni za niespełna trzy miesiące, po umoszczeniu się na fotelu po burmistrzu Michalaku (fotel oczywiście został wymienione zaraz po burmistrzu :)

Fot. Czarny Kruk

Nie chcę, by Mirosław Wieczór w ogóle wystartował do zbliżających się wyborów, a już tym bardziej, by je wygrał.

Uważam, że ostatnie lata dla Wronek są po prostu stracone.

Wg mnie udaną była pierwsza i połowa drugiej kadencji Wieczora. Reszta to stracone lata i okazje. Oczywiście, coś tam robiono, co przy takim budżecie, jakie mają Wronki, wcale nie jest trudne! Moim zdaniem można było zrobić znacznie, znacznie więcej przez te 15 (do dziś!) lat! Poszczycić się możemy jedynie tym, że nie mamy zadłużenia. Ale też niewiele więcej mamy, niestety…

Dziś dla tych, którzy sprawą miasta się interesują, przedstawiam program wyborczy Mirosława Wieczora z początków kadencji. Realizowany jest zresztą do dziś…  Na ile został zrealizowany przez te 15 lat? Łatwo sobie odpowiedzieć, śledząc to, co się dzieje. Najbardziej (na dzień dzisiejszy) śmieszy mnie ostatnie zdanie z tego programu :)

I żeby nie było! Uważam, że pierwsze cztery lata pracy Wieczora dla Wronek, to był dobry okres i bardzo dobra zmiana dla miasta. Michalak po dwudziestu latach pracy w ratuszu był już wypalony i zniechęcony. Nowa sytuacja w kraju, fundusze unijne, po prostu przerosły go. Poza tym otoczył się złymi doradcami, podobnie jak dziś Wieczór, węszył wokół sobie spiski i widział ataki na siebie nawet wówczas, gdy ktoś próbował mu doradzić coś dobrego (to chyba taki syndrom wypalenia zawodowego ludzi odpowiadających za losy miasta).

Nawet jeszcze dwa kolejne lata drugiej kadencji Wieczora były całkiem niezłe.

Niestety, od tego czasu historia Wronek to zjazd w dół!

Wieczór zajmuje się tylko polityką i sobą, a sprawami miasta tylko o tyle, o ile jest mu to potrzebne do spełniania tych politycznych zachcianek. Nieudane kandydowanie do senatu z ramienia PO (na jego miejsce kandydował ostatecznie przejęty wówczas nie wiem już skąd – latający po różnych partiach – Libicki, który za przejście do PO dostał właśnie miejsce na liście wyborczej), potem próba kandydowania do senatu z ramienia PIS (jednak na kandydata wybrano Bugaja) – to niespełnione zachcianki naszego lokalnego polityka. Teraz widywany jest przy kolejnej opcji politycznej, Hołowni.
W sumie szkoda, że nikt go nie chce, bo jako polityk – np. senator czy poseł, byłby naprawdę skuteczny, wierzę w to! Ma też ogromne predyspozycje na polityka! Prezencję, sporą kasę, wysokie umiejętności manipulacji. Wszystko, co „władzy” się przydaje.

A tu, na dole, skłócił nam radnych w Gminie, zrobił sztuczne podziały w radzie i próbuje sobie wyegzekwować takie prawa, jakie mają święte krowy w Indiach – uważa, że należy mu się szacunek z racji zajmowanego stanowiska!
A wszystkie uwagi krytyczne traktuje jako hejt. Zapomina, np., że rolą prasy jest zwracać uwagę na to, co jest złe, a rolą urzędnika (też nim przecież jest!) pomagać mieszkańcom poznać prawdę o wydatkach gminnych.
Wg teorii Wieczora powinnam dziękować publicznie za wszystko, co w urzędzie zrobił dobrze :) Ale przecież za to płacimy urzędnikom! Dobrze, czy źle, to już inna kwestia.
Czy mam chwalić pod niebiosa każdy metr wykonanego asfaltu lub położonego chodnika? Przecież w latach 20-tych XXI wieku mieszkańcom się to jak psu miska należy!
Zagrożone są też organizacje społeczne, które nie mają wsparcia w burmistrzu. Pomijając już TMZW które kazał wcisnąć w kąt, Stowarzyszenie Historyczne „Historica” i drużyna harcerska „Czerwone Berety” znalazły lokum w piwnicy, zalewanej wodami gruntownymi w razie podwyższenia stanu wód. Emeryci (największa organizacja w mieście) upchana z sekcją plastyczną (z szafami, z których trzeba wyciągać cokolwiek wchodząc na drabinę!). Harcerze „wodniacy” bez dostępu do wody i pomostów w Samołężu. Polski Komitet Pomocy Społecznej upchany z kombatantami w jednym pokoiku. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” – bez siedziby. Wroniecki Klub Karate – bez siedziby. 12 Harcerska Drużyna Pożarnicza „CHĘCHACZE” oraz 11 Gromada Zuchowa „Niezwyciężone Małolaty” – gnieżdżą się z biblioteką w przejętej harcówce, którą rodzice wraz z harcerzami wyremontowali, a na samodzielne utrzymanie której dzieci nie było stać, urząd zaś nie widział potrzeby pomóc. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami mają pomieszczenie z Amazonkami i razem „koczują” dzięki uprzejmości WTZ-ów w ich siedzibie. Nie mają nawet zamykanej szafy na dokumenty. Zresztą nie tylko oni, bo podobnie jest na dworcu PKP gdzie znajduje się kilka organizacji, które wprawdzie mają do dyspozycji szafy, ale też bez możliwości zamknięcia ich.  Do tego kilka fundacji, które działają na rzecz Wronek, a muszą radzić sobie same.
To tylko te przykłady, które szybko mi przyszły na myśl.
Ale tak myślę sobie, że trudno mieć pretensje do Wieczora o niezrozumienie społeczników, jeśli nigdy się społecznikiem nie było! Trudno więc sobie wyobrazić niektóre sytuacje. 

Za to koła gospodyń wiejskich i straże pożarne są dowartościowane i mają lokum, na jakie zasłużyli! Świetlice i strażnice są w bardzo dobrym stanie i dobrze utrzymywane. 

Moim zdaniem: Czas na zmiany w ratuszu!

Szwarc Gapa

 

OTO PROGAM WYBORCZY MIROSŁAWA WIECZORA Z 2006 ROKU. Z archiwum Lecha Krzyżaniaka, współtwórcy owego programu:

Działajmy razem dla dobra Miasta i Gminy Wronki

Mirosław Wieczór

Kandydat na burmistrza Miasta i Gminy Wronki, lider „Komitetu Wyborczego dla Miasta i Gminy Wronki”
oraz „Komitetu Wyborczego Nasz Region”

Ramowy program wyborczy

I. Wstęp

Mój program, popierany przez kandydatów na radnych z powyższych Komitetów Wyborczych, obejmuje okres znacznie dłuższy niż jedna kadencja.

Każdy program jest nierozerwalnie związany z budżetem tworzonym głównie z pieniędzy podatników. Każdy kto płaci podatki dokłada przypisaną mu cząstkę do wspólnej kasy. Uważam, że w zamian za to każdy mieszkaniec gminy musi posiadać realne prawo sprawdzania w jaki sposób wydawane są nasze wspólne pieniądze.

Budżet gminy będzie budżetem zadaniowym. Oznacza to, że wszystkie propozycje

dotyczące szeroko rozumianej gospodarki zasobami gminy, a w tym wszystkie plany inwestycyjne będą konsultowane publicznie na zebraniach mieszkańców w mieście oraz na zebraniach wiejskich we wszystkich wsiach sołeckich.

Budżet gminy będzie jawny. Oznacza to, że wszystkie zadania własne gminy zapisane do realizacji w działach i rozdziałach księgowych będą dokładnie opisane we wszystkich pozycjach z określeniem terminu rozpoczęcia i zakończenia ich realizacji oraz będą podawane do publicznej wiadomości. Oznacza to również, że każdy mieszkaniec gminy będzie miał prawo wglądu do budżetowej dokumentacji księgowej.

II. Gospodarka ściekowa

Dla uniknięcia naliczania bardzo wysokich opłat środowiskowych, powodujących wzrost opłat za ścieki dla mieszkańców zamierzam spowodować

– budowę kolektora dla przejęcie przez oczyszczalnię na Borku ścieków wpływających obecnie do Warty na odcinku od mostu drogowego (w tym z oczyszczalni ZK)

– sprawdzenie stanu technicznego i stopnia wykorzystania istniejącej oczyszczalni na Borku pod kątem zmniejszenia planowanych nakładów inwestycyjnych, ale gwarantującym możliwie szybką realizację planów kanalizacji Nowej Wsi,

– zapewnienie pomocy doradczej i wsparcia finansowego mieszkańcom, którzy problem oczyszczania ścieków zamierzają rozwiązać we własnym zakresie,

– dla zapobieżenia zwrotu indywidualnych dopłat unijnych z tytułu ONW zamierzam spowodować umożliwienie mieszkańcom wsi, dysponującym sprawnymi beczkowozami, bezpośredni dowóz ścieków bytowych do oczyszczalni na Borku w cenach wynikających z kosztów ich oczyszczania.

III. Remonty i budownictwo mieszkaniowe
oraz zaopatrzenie wsi w wodę

– Zamierzam powrócić do realizacji zaniechanych planów budowy wielorodzinnych budynków komunalnych. Jednym ze źródeł pozyskiwania środków na ten cel i wsparcie remontów gminnych zasobów mieszkaniowych będzie sprzedaż zrujnowanych obiektów w centrum.

– W oparciu o środki własne wsparte dotacjami zewnętrznymi należy dokończyć proces zaopatrzenia mieszkańców wsi w zdrową, czystą wodę.

 IV. Efektywne wydatkowanie własnych środków na remonty
i inwestycje oraz pozyskanie dla ich wsparcia zewnętrznych środków finansowych

Własne środki budżetowe powinny stanowić zaledwie część kosztów remontów i inwestycji. Oprócz skutecznych starań własnych w pozyskiwaniu dotacji unijnych zamierzam na szczeblu powiatu i województwa tworzyć skuteczne lobby na rzecz pomocy Wronkom w nadganianiu opóźnień w rozwoju infrastruktury w mieście i gminie.

V. Usprawnienie rozwiązań komunikacyjnych
oraz poprawa stanu ulic i dróg

– Podejmę starania zmierzające do budowy z funduszy wojewódzkich i unijnych południowo wschodniej obwodnicy miasta od drogi Wronki-Sieraków do ul. Mickiewicza  (za Amiką),

– Ograniczę we współpracy z Policją i Inspekcją Drogową ilość przejazdu TIRów, które wybrały sobie nasze drogi jako bezpieczną trasę tranzytową pozbawioną wszelkiej kontroli,

– Podejmę starania o rozwiązanie problemu płynności ruchu przy Szkole Podstawowej nr 2 z możliwością utworzenia deptaka z części ul. Poznańskiej.

– Spowoduję budowę przy wylotowych odcinkach dróg wojewódzkich i powiatowych z miasta i przy przelotowych przez wsie bezpiecznych chodników,

– Spowoduję poprawę trwałości konserwacji ulic i dróg gminnych. Powinniśmy przejść z „łatania” do ich remontów głównie w oparciu o fundusze unijne oraz fundusze rozwoju i modernizacji wsi.

– Podejmę starania o wymianę gruntów z Nadleśnictwem (położonych po prawym brzegu Warty) w celu ich zagospodarowanie na parkingi itd. Pomyślna realizacja tych zamierzeń powiązana z ewentualną budową kładki przez Wartę i zmianą poziomu terenów obecnie zalewowych rozwiązałoby w znacznym stopniu problem parkingów w centrum, organizacji imprez plenerowych, a przede wszystkim scaliło Zamość z resztą miasta.

VI. Racjonalizacja wysokości opłat lokalnych

-Zamierzam spowodować przeprowadzenie analizy celowości i efektywności wydatkowania środków jakie P.K. uzyskało w ostatnich latach bezpośrednio z gminnego budżetu i z nadzwyczajnych podwyżek za wodę i ścieki.

– Podejmę działania w kierunku obniżenia marnotrawstwa wody powodującego wzrost jej

ceny oraz ograniczenie możliwości wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego związanego z nieszczelnościami rurociągów.

VII. Włączenie młodzieży do współgospodarzenia mieniem gminnym
i rozwiązywania  jej problemów

– Zgłoszę projekt uchwały o powołanie Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy, jako formy bezpośrednich kontaktów młodzieży z samorządem gminnym oraz przygotowywanie jej liderów do przejmowania w przyszłości obowiązków samorządowych,

– Zwiększę fundusz gminny i pozyskam środki zewnętrzne na utrzymanie i wspieranie rozwoju sportów, zwłaszcza masowych, wśród dzieci i młodzieży.

– Zamierzam skuteczniej współpracować z Dyrekcjami szkół, Strażą Miejską, Policją i organizacjami młodzieżowymi dla ograniczenia narkomanii i innych form patologii wśród dzieci i młodzieży.

VIII. Rozwój oświaty i kultury

– Przeprowadzę konsultację z dyrekcjami szkół w celu umożliwienia realizacji przez nie zadań oświatowo-wychowawczych, a także funkcji menedżerskich,

– Wspomogę działania zmierzające do wyrównania szans rozwojowych dla dzieci wiejskich.

– Spowoduję poprawę wyposażenia placówek oświatowych i kulturalnych w niezbędne pomoce uwzględniające stały wzrost poziomu zapotrzebowania społecznego,

– Popieram dotychczasowe formy działalności WOK w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą, a także organizacji imprez masowych oraz promocji Wronek w kraju i zagranicą,

– Spowoduję zaoferowanie radom sołeckim pomoc ze strony WOK.

IX. Pomoc społeczna

– Przeanalizuję stopień spełnienia oczekiwań odniesiony do możliwości budżetu i możliwości pozyskiwania dodatkowych, pozabudżetowych środków finansowych i rzeczowych,

– Zapewnię skuteczniejszą pomoc dzieciom szkolnym z rodzin o niższych dochodach lub patologicznych.

X. Rozwój przedsiębiorczości, pomoc ze znalezieniem pierwszej pracy
oraz zapobieganiu bezrobociu

– Wystąpię do nowej Rady Miasta i Gminy z projektem uchwały tworzącej system ulg podatkowych i zachęt dla tworzenia nowych zakładów i stanowisk pracy.

– Będę prowadził spójną i przejrzystą politykę przestrzenną nastawioną na przyciąganie nowych inwestycji. Spowoduję uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

– Utworzę w ratuszu punkt udzielania pomocy przy rozpoczynaniu pierwszej pracy lub własnej działalności gospodarczej. Będę udzielał pomocy administracyjnej i prawnej przy tworzeniu nowych inicjatyw gospodarczych.

– Zapewnimy pomoc w podnoszeniu poziomu istniejących, tworzeniu nowych gospodarstw agroturystycznych, wzajemnym uzupełnianiu usług turystycznych i ich reklamie.

XI. Poprawa bieżącej obsługi mieszkańców w UMiG
i komunikacji urzędników ze społeczeństwem

 -Zapewnię bezwzględne przestrzeganie terminów udzielania pisemnej odpowiedzi na korespondencję mieszkańców kierowaną do Urzędu w tym także dotyczących wydzielania działek budowlanych z gruntów rolnych.

Wdrożę w pracy Urzędu sprawdzone w innych urzędach nowoczesne formy kontaktu mieszkańców z urzędem np. internetem i wykorzystania bankowości elektronicznej,

– Ułatwię dziennikarzom dostęp do rzetelnej informacji i jawnych dokumentów.

 

Szanowni Państwo,

Jeżeli w wyborach 12 listopada oddacie Państwo na nas głosy, wspólnie będziemy pracować dla dobra Miasta i Gminy Wronki. Zapewniam, że nie zawiedziemy Państwa zaufania.

Wronki, Wybory Samorządowe 2006
Mirosław Wieczór

komentarzy 5

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *