Czy wronieccy radni powinni powołać „Kodeks Etyczny Radnych” wzorem radnych z Czarnkowa?

Czy uważacie Państwo, że wronieccy radni z klubu radnych burmistrza powinni wzorem radnych czarnkowskich podpisać „Kodeks Etyczny Radnych”? Czy to w jakiś sposób pomogłoby w podejmowaniu rzetelnych, a nie tendencyjnych decyzji? Takich jak na ostatniej komisji budżetowej, w której radna Bartniczak- Ginalska nie dostała w budżecie nic, nawet kawałka utwardzenia na swoim ternie, bo, jak to powiedział pewien radny, (którego nazwiska staram się już nie wymieniać): „nie jest w klubie”? Czy sądzicie, że wronieccy radni z klubu radnych burmistrza łamią czarnkowską „Zasadę Bezstronności i Niezawisłości”, pkt. 9, który mówi, że radny „nie ulega żadnym naciskom, nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych”? Czy to, że radni głosują tak jak każe im burmistrz, nie jest łamaniem tego punktu? („nie ulega żadnym naciskom”)? A to, że głosują tak, żeby „DOSTAĆ COŚ W BUDŻECIE od burmistrza” nie jest łamaniem punktu „nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych”? Czy podpisanie „lojalki” burmistrzowi na początku kadencji jest zgodne z prawem? A tak w ogóle uważacie, że może coś uratować naszą radę w Waszych oczach? 

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

KODEKS ETYCZNY RADNYCH RADY MIASTA CZARNKÓW

PREAMBUŁA
Poniższy katalog etyczny jest wzorem dla wszystkich Radnych Rady Miasta Czarnków, którzy w swojej służbie publicznej kierują się obowiązującym porządkiem prawnym, ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi oraz troską o dobro i pomyślność Ojczyzny i wspólnoty samorządowej gminy. Zasady określone w niniejszym kodeksie winny być stosowane przez każdego radnego.

ZASADY OGÓLNE

Artykuł 1

Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania Radnych Miasta Czarnków w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej.

Artykuł 2

Radny Miasta Czarnków

1) traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na względzie dobro całej wspólnoty samorządowej i Gminy;
2) działa tak, aby być wzorem praworządności i prowadzić do pogłębienia zaufania mieszkańców do Rady;
3) swoim postępowaniem daje świadectwo o Radzie oraz współtworzy wizerunek Rady;
4) pamięta o służebnym charakterze swojej pracy, wykonuje ją rzetelnie i sumiennie z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej.

ZASADA LEGALIZMU

Artykuł 3

  1. Radny Miasta Czarnków :

1) pełni funkcję w ramach prawa i działa zgodnie z prawem;
2) respektuje konstytucyjną zasadę podziału władzy. Nie ingeruje w kompetencje organów wykonawczych Gminy.
3) respektuje zakazy i ograniczenia przewidziane w przepisach szczególnych w związku z pełnieniem funkcji Radnego.

  1. Podejmowane przez Radnego rozstrzygnięcia posiadają podstawę prawną, a ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Artykuł 4

Radny Miasta Czarnków :

1) zobowiązany jest do znajomości przepisów prawa będącego podstawą pełnienia funkcji;
2) nie podejmuje działań, które mogłyby zachęcić innych do łamania przepisów prawa i niniejszego kodeksu;
3) nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie kadencji, jak i po jej zakończeniu.

ZASADA BEZSTRONNOŚCI I NIEZAWISŁOŚCI

Artykuł 5

Radny Miasta Czarnków

1) działa bezstronnie i bezinteresownie;
2) nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty;
3) kieruje się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpie korzyści materialnych ani osobistych (w czasie kadencji ani po jej zakończeniu) z tytułu sprawowanej funkcji, nie działa też w prywatnym interesie osób lub grup osób;
4) nie dopuszcza do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu interesów dba, aby został on rozstrzygnięty zgodnie z prawem;
5) nie podejmuje prac, ani zajęć kolidujących z funkcją radnego;
6) nie podejmuje arbitralnych rozstrzygnięć, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymuje się od wszelkich form promowania jakichkolwiek grup interesów;
7) korzysta z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone mocą przepisów prawa;
8) nie angażuje się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji;
9) nie ulega żadnym naciskom, nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Artykuł 6

Radny Miasta Czarnków jest odpowiedzialny przed całą wspólnota samorządową w zakresie sprawowanej funkcji publicznej, w tym w szczególności:

1) ponosi odpowiedzialność za rozstrzygnięcia i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć,
2) zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej, a w sprawach majątkowych i finansowych winien wykazywać należytą staranność i gospodarność;

ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI

Artykuł 7

Radny Miasta Czarnków:

1) udziela obywatelom wyczerpujących informacji o realizacji zadań publicznych na rzecz wspólnoty samorządowej, którą reprezentuje, w tym celu bierze udział w spotkaniach z mieszkańcami miasta;
2) w kontaktach z obywatelami zachowuje się uprzejmie, jest pomocny i życzliwy, dba o dobre stosunki międzyludzkie;
3) cechuje się wysoką kulturą osobistą w miejscu pracy i poza nim;
4) podnosi swoje kwalifikacje związane z wykonywaniem zadań publicznych poprzez udział w szkoleniach i kursach dotyczących działania samorządu terytorialnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 8

Radny Miasta Czarnków zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Kodeksu i kierowania się jego zasadami.

Wroniecka Rada Miasta i Gminy 2018-2024

Numer w nawiasie przy nazwisku to numer ze zdjęcia.

Agnieszka Bartniczak- Ginalska (12)
606 939 725  a.bartniczakginalska@rada.wronki.pl
Członek Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego;
Członek Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych;
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Dieta: 1.546,06

 

Michał Biedziak (3)
695 580 080  m.biedziak@rada.wronki.pl
Członek Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego;
Członek Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Dieta: 1.288,38

Agencja Reklamowa Wronki

 

Ernest Frankowski (5) (członek klubu burmistrza)
664 958 527  e.frankowski@rada.wronki.pl
Członek Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego;
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Dieta: 1.803,74

 

Piotr Golas (13) (członek klubu burmistrza)
607 486 867  p.golas@rada.wronki.pl
Członek Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego;
Członek Komisji Rewizyjnej,
Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
Członek Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Dieta: 1.546,06

 

Karolina Krygier (11)
504 037 164  k.krygier@rada.wronki.pl
Członek Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego;
Członek Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych;
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Dieta: 1.288,38

 

Mariusz Makówka (15) (członek klubu burmistrza)
603 951 514 m.makowka@rada.wronki.pl
II Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy;
Członek Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego;
Członek Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Dieta: 1.975,52

 

Jarosław Mikołajczak (9) (członek klubu burmistrza??? Nie wiem, mówi, że nie, a zaraz potem idzie na piętro na spotkanie klubu, uzgadniać jak głosować)
608 471 698  j.mikolajczak@rada.wronki.pl
Członek Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego;
Członek Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Dieta: 1.288,38

 

Bartosz Roszak (6)
504 023 926  b.roszak@rada.wronki.pl
Członek Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego;
Członek Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych;
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Dieta 1.288,38

 

Piotr Rzyski (14) (członek klubu burmistrza)
692 743 076  p.rzyski@rada.wronki.pl
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy;
Członek Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego;
Członek Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Dieta: 3.220,96

 

Bartosz Sobański (8) (członek klubu burmistrza)
698 150 588  b.sobanski@rada.wronki.pl
Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych;
Członek Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego,
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Dieta: 1.803,74

 

Janusz Szulc (2) (NIE członek klubu burmistrza -ale często głosuje jak klubowicze, żeby, jak to mówi: coś dostać)
604 700 606  j.szulc@rada.wronki.pl
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego
Dieta: 1.803,74

 

Jerzy Śmiłowski (10) (Szef klubu burmistrza)
517 430 444  j.smilowski@rada.wronki.pl
I Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy;
Członek Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych,
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego;
Dieta: 1.975,52

 

Sławomir Śniegowski (4)
602 722 614  s.sniegowski@rada.wronki.pl
Członek Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego;
Członek Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych;
Członek Komisji Rewizyjnej
Dieta: 1.288,38

 

Michał Talma (1) (członek klubu burmistrza)
662 053 951 m.talma@rada.wronki.pl
Członek Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego;
Członek Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Dieta: 1.288,38

 

Marcin Wilk (7) (JUŻ NIE -członek klubu burmistrza)
698 926 538   m.wilk@rada.wronki.pl
Członek Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego;
Członek Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych;
Członek Komisji Rewizyjnej
Dieta: 1.288,38

komentarzy 8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *