Działania proekologiczne w naszej gminie [WIDEO]

Ania Dąbrowska, Ola Kaczmarek, Wiktoria Dobierska i Laura Króliczak to gimnazjalistki z II klasy szkoły na Polnej. W ramach realizowanego projektu spotkały się z burmistrzem Mirosławem Wieczorem, by dowiedzieć się jakie działania proekologiczne prowadzi Gmina  Wronki. Ponieważ ekologia jest ulubionym tematem burmistrza, spotkanie przewidziane na pół godziny trwało dwa razy tyle

Oferty Pracy Wronki

Dziewczyny poprosiły mnie o uczestnictwo w spotkaniu w celu nagrania rozmowy. Burmistrz wyraził na to zgodę, więc z przyjemnością wysłuchałam wszystkiego, o co dziewczyny zapytały oraz odpowiedzi burmistrza Mirosława Wieczora.

Wiemy, że ekologia i wszelkie działania z nią związane to ulubiony temat naszego włodarza, a ponieważ w tej kwestii mamy identyczne zdania :) z chęcią więc posłuchałam o osiągnięciach Gminy Wronki w tej kwestii.
Burmistrz był przygotowany do spotkania z dziewczynami profesjonalnie – miał zestawienia cyfr i tabele z porównaniami, postanowiłam więc wykorzystać to i przedstawić Czytelnikom „Wronieckiego Bazaru”, żeby się praca nie zmarnowała :)

Z nieukrywaną przyjemnością piszę o tym, że Wronki plasują się w czołówce Gmin Wielkopolski, jeśli chodzi o działania proekologiczne. Niejedna Gmina w Wielkopolsce, ale myślę, że również w Polsce, mogłaby uczyć się od nas.
W kwestii dofinansowania pieców ekologicznych nawet Czarnków uczy się od nas, o czym z satysfakcją nie omieszkał zaznaczyć pan burmistrz :)
I świetnie! Tak trzymać!

A oto  pytania i odpowiedzi, dla tych, którzy wolą czytać, niż słuchać, bo mam nadzieję, że tacy jeszcze pozostali :)

Szwarc Gapa

Pytanie: Z jakich proekologicznych sposobów pozyskiwania energii korzysta nasza gmina i jak zachęca mieszkańców do zastosowania nowych rozwiązań?

Dbałość o czyste powietrze jest dla nas najważniejszym priorytetem, gdyż od tego zależy zdrowie i samopoczucie naszych mieszkańców. Jednym z działań, którym zachęcamy mieszkańców jest dofinansowanie proekologicznych urządzeń grzewczych. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem, w które się zaangażowaliśmy to złożenie wniosku do Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w celu pozyskania funduszu na odnawialne źródła energii dla naszych mieszkańców. W ramach tego projektu 455 nieruchomości na terenie gminy Wronki miałoby zostać wyposażone w panele fotowoltaiczne, co ma również ograniczyć niską energię i zapewnić lepszą jakość powietrza atmosferycznego w naszym otoczeniu. Na ostateczne wyniki konkursu jeszcze z niecierpliwością czekamy.

Gmina Wronki korzysta z proekologicznych sposobów pozyskiwania energii w zakresie:
a) paneli fotowoltaicznych – budynki Szkoły Podstawowej nr 2 we Wronkach i Szkoły Podstawowej nr 3 we Wronkach,

b) pomp ciepła – budynki Szkoły Podstawowej nr 2 we Wronkach, Szkoły Podstawowej nr 3 we Wronkach, budynek kulturalno-socjalny na Zamościu przy ul. Topolowej 7 we Wronkach.

Pytanie: Czy w gminie jest możliwość budowy elektrowni wodnych?

Elektrownie wodne budowane są na ciekach wodnych (m.in. na rzekach), którymi nie zarządzają żadne samorządy gminne. Trudno mi powiedzieć, czy akurat w naszej gminie byłaby możliwa realizacja takiego przedsięwzięcia.

Gospodarka grzewczo- cieplna

Pytanie: Czy w naszej gminie również występuje zjawisko smogu w okresie grzewczym?

Jakość powietrza atmosferycznego w każdym rejonie Polski zostawia wiele do życzenia. Największym prekursorem zanieczyszczeń powietrza jest tzw. niska emisja.

Niska emisja jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób oraz
z transportu spalinowego.

Najbardziej niebezpiecznymi substancjami znajdującymi się w zanieczyszczonym powietrzu, zwłaszcza w okresie grzewczym jest benzo(a)piren i pył zawieszony PM2,5 oraz PM10

Podstawowym źródłem emisji wyżej wymienionych substancji jest niepełne spalanie paliw stałych (węgla, koksu, drewna) oraz odpadów w piecach (m. in. butelki PET, kartony po napojach, odpady organiczne i inne), w celach ogrzewania mieszkań/domów i wody. Niezadowalający jest często również stan techniczny kotłów, w których odbywa się spalanie paliw w celach grzewczych. Czynniki te w połączeniu z niekorzystnymi warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, jakie często występują w okresie grzewczym – inwersje temperatury, niskie temperatury (poniżej -10°C) i prędkości wiatru oraz cisze, decydują o występowaniu przekroczeń poziomu docelowego.

Zazwyczaj to my jako ludzie przyczyniamy się do takiego stanu rzeczy, jak również ponosimy tego ogromne konsekwencje. Oblicza się, że rocznie ok. 45 000 osób w Polsce umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza. Niska emisja powoduje częstsze występowanie chorób alergicznych, zapalenia spojówek, astmy, poronień i niższej wagi urodzeniowej noworodków, POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc), nowotworów (w tym raka płuc).

Dużym problemem jest spalanie opału o niskiej jakości, jak również spalanie odpadów komunalnych w indywidualnych systemach grzewczych. Dlatego tak ważnym elementem jest podnoszenie świadomości ekologicznej naszych mieszkańców, jak ™również wdrażania pomocy finansowej w realizacji zadań, mogących znacząco wpłynąć na jakość powietrza.

Pytanie: Jakie działania podejmują władze i instytucje gminy, aby poprawić jakość powietrza?

W celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji oraz zapobiegania spalania odpadów komunalnych w piecach, Rada Miasta i Gminy Wronki podjęła uchwałę  w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wronki, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części kosztów zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych. 

Dofinansowanie na proekologiczne urządzenia grzewcze na terenie Gminy są realizowane od 2011 r.

Obecnie Gmina dofinansowuje poniższe typy urządzeń tj.:

  1. kotły gazowe,
  2. kotły olejowe,
  3. kotły elektryczne lub urządzenia elektryczne będące bezpośrednim źródłem energii cieplnej (między innymi: elektryczne ogrzewanie podłogowe, maty infrared,),
  4. pompy ciepła – urządzenia grzewcze wykorzystujące odnawialne źródła energii,
  5. kotły na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem paliwa, spełniające wymogi Klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 (Kotły grzewcze – Część 5), nie posiadające rusztu nad paleniskiem,
  6. kotły na paliwo stałe typu biopaliwo (tj. drewno kawałkowe, wióry, trociny drzewne, słoma, drewno prasowane typu pelet lub brykiet drzewny, pelet lub brykiet z odpadów roślinnych), bez możliwości stosowania paliw kopalnych (węgla i koksu), spełniające wymogi Klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 (Kotły grzewcze – Część 5),
  7. piece akumulacyjne, jako jedyne źródło ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego.

Ilość dotacji wzrasta z roku na rok:

Rok Ilość udzielonych dotacji Łączna kwota
2011 5 7.445,17
2012 12 23.000,00
2013 14 23.724,18
2014 9 21.320,00
2015 38 147.050,00
2016 182 1.053.167,34
2017 245 1.154.851,88

Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, iż do dnia 16 lutego 2018 r. wpłynęło już 155 wniosków dotyczących dofinansowania proekologicznych urządzeń grzewczych. Jak widać z powyższej tabeli, mieszkańcy Wronek mają coraz większą świadomość ekologiczną oraz o skutkach zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego dla naszego zdrowia, jak również dla całego naszego środowiska. Ten fakt nas niezmiernie cieszy i  mamy ogromną nadzieje, że świadomość ta będzie ciągle rosła.

Wszystkie środki przeznaczone na dofinansowania proekologicznych urządzeń grzewczych pochodzą z budżetu Gminy Wronki. Dbałość o czyste powietrze jest dla nas priorytetem, gdyż od tego zależy zdrowie i samopoczucie naszych mieszkańców. 

W 2015 roku uchwalony został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wronki. Częścią Planu jest Bazowa Inwentaryzacja Emisji, zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach.

Celem nadrzędnym ww. opracowania było ustalenie potrzeb i problemów występujących na terenie gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz wyznaczenie kierunków działań, które mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tzn.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych (OZE) oraz redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Dodatkowo celem sporządzenia i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wronki jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego, płynących z działań zmniejszających emisje.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem, w które się zaangażowaliśmy to złożenie wniosku do Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w celu pozyskania funduszu na odnawialne źródła energii dla naszych mieszkańców. W ramach tego projektu 455 nieruchomości na terenie gminy Wronki miałoby zostać wyposażone w panele fotowoltaiczne, co ma również ograniczyć niską energię i zapewnić lepszą jakość powietrza atmosferycznego w naszym otoczeniu. Na ostateczne wyniki konkursu jeszcze z niecierpliwością czekamy.

Droga do czystej gminy 

Pytanie: W jakim stopniu, obowiązkowa od kilku lat segregacja odpadów komunalnych przyczyniła się do czystości naszej gminy i ochrony środowiska?

W lipcu 2013 r. gospodarkę odpadami od mieszkańców przejęła gmina. Od 1 lipca 2015 r. gmina odbiera odpady również od nieruchomości letniskowych oraz nieruchomości niezamieszkałych tj. przedsiębiorstwa, instytucje, szkoły. Został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w którym możemy się pozbyć odpadów problemowych tj. elektrosprzęt, wielkogabaryty, odpady budowalne itd.

Najlepiej ilość odebranych odpadów w konkretnych latach z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Wronki zobrazuje poniższa tabela:

Jak można zauważyć z danych przedstawionych powyżej, ewidentnie z roku na rok wzrasta ilość zebranych odpadów komunalnych.

Sukcesy gminnej gospodarki odpadami to:

– osiągnięte restrykcyjne poziomy określone w ustawie,

-wzrastająca szczelność finansowa systemu (działania kontrolne i egzekucyjne dają coraz skuteczniejszą ściągalność opłat),

– unormowanie się procesu odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych,

– coraz większa świadomość ekologiczna właścicieli nieruchomości,

– coraz efektywniejsza segregacja odpadów,

– rosnąca liczba uczestników Pikniku Ekologicznego promującego selektywną zbiórkę odpadów,

– bardzo skuteczne mechanizmy komunikacji z uczestnikami systemu (otwartość urzędu, komunikacja mailowa, system powiadomień sms, strona internetowa www.odpady.wronki.pl, kampanie informacyjne).

Problemem, z którym się borykamy jest powstawanie „dzikich składowisk”.

Pytanie: Czy pikniki ekologiczne wpisały się już na stałe do naszego kalendarza imprez i jak są odbierane przez mieszkańców?

Pikniki ekologiczne wpisały się na stałe w kalendarz wronieckich imprez, ponieważ są lubiane przez dzieci i cenione przez dorosłych. Z jednej strony dzieci mogą za darmo przez kilka godzin bawić się w centrum miasta, a z drugiej poznawać zasady życia zgodnie z ekologią. To bardzo cenne lekcje, które z pewnością zaowocują w przyszłości. W tej sposób chcemy kształcić pokolenia ludzi wyedukowanych ekologicznie. Co zresztą nam się udaje.

Gospodarka wodno-ściekowa

Pytanie: Na jakim etapie realizacji jest projekt „Uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej w naszej gminie na lata 2014/2020”?

Aktualnie zakończone są 2 kontrakty :

Kontrakt nr 1 – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi

Kontrakt nr 4 – Budowa kanalizacji w ul. Leśnej we Wronkach.

Pozostałe zadania są w realizacji:

Kontrakt nr 2 – Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na os . Borek – ponad 50% zaawansowania planowany termin zakończenia to wrzesień 2018r. z informacji od wykonawcy wynika, że zakończy prace przed wakacjami.

Kontrakt nr 3 – Rozbiórka os. Zamość wraz z budową przepompowni ścieków, kolektorów tłocznych i sieci wodociągowej – poziom zaawansowania ponad 50% – wykonawca także zapewnia zakończenie budowy przed wakacjami.

Kontrakt nr 5 – Renowacja sieci kanalizacyjnej w mieście Wronki – wykonawca czeka na koniec zimy i sprzyjające warunki pogodowe. Realizacja do końca czerwca 2018r.

Kontrakt nr 6 – Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz system GIS – w trakcie przygotowania procedura przetargowa . Termin realizacji tego zdania do końca 2019r.

Pytanie: Czy przewidziane są kolejne inwestycje z zakresu pro-ekologii wodnej w naszej gminie?

Tak. Planujemy kolejne zadania związane z zapewnieniem dostaw wody i odbiorem ścieków mając na uwadze szeroko pojętą ekologię, co w naszym przypadku wiąże się z kanalizacją obszarów gminy, które nie posiadają kanalizacji, inwestycjami w rozwiązania energooszczędne, optymalizacja pracy istniejących urządzeń przez ich lepsze sterowanie. Planujemy też kolejne inwestycje w rozwój zasilania przez panele fotowoltaiczne, oraz wykorzystanie ciepła wody i ścieków do ogrzewania za pomocą pomp ciepła. Stale też prowadzimy działania mające na celu zmniejszenie strat wody w naszych sieciach oraz uszczelnianie najstarszych odcinków kanalizacji. 

Pytania końcowe

Pytanie: Czy mieszkańcy gminy chętnie wdrażają nowe rozwiązania w swoich domach?

Można zauważyć, iż wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej i przerażających konsekwencji dla naszego zdrowia związanego z zanieczyszczeniem powietrza, jak również innych negatywnych oddziaływań na środowisko, wzrasta chęć mieszkańców w celu poprawy stanu jakości powietrza. Przede wszystkim widać to w ilości wniosków na proekologiczne urządzenia grzewcze, których z roku na rok jest coraz więcej. Jest to czynnik mobilizujący nas do dalszych działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Pytanie: Czy działania te finansowane są przez gminę czy może mamy wsparcie ze strony powiatu, województwa lub Unii Europejskiej?

Środki finansowe przeznaczone na finansowanie proekologicznych urządzeń grzewczych pochodzą tylko i wyłącznie z budżetu gminy, a fotowoltaika jest programem unijnym.

Pytanie: Czy w związku z budową obwodnicy Wronek, zostały podjęte dodatkowe działania ekologiczne mające na celu ochronę środowiska i Puszczy Noteckiej?

Budowa obwodnicy Wronek jest zadaniem wojewódzkim, realizowanym przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Poniżej prezentuję Państwu całe spotkanie gimnazjalistek z burmistrzem:

Dziękuję zarówno dziewczynom, jak i burmistrzowi za umożliwienie mi uczestniczenia w spotkaniu :)
WIDEO: Szwarc Gapa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *