Dziś XXXVIII sesja Rady Miasta i Gminy Wronki

Dziś o 17.00 w sali WOK odbędzie się kolejna sesja Rady MiG Wronki. Wstęp wolny. Zapraszamy. Można też śledzić obrady, które transmitowane są online

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

 

XXXVIII sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się 28 października 2021 r. o godz. 17:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 59, Wronki.

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 1 do 30 września 2021 r.

6. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza Miasta i Gminy Wronki dotycząca analizy oświadczeń majątkowych składanych do 30 kwietnia 2021 r.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Wronki.

8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 30 września 2021 r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących rodzajów urzędowych nazw miejscowości w gminie Wronki.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami, na rok 2022.”

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie  Wronki, uczestniczących w działaniach ratowniczych bądź szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Wronki.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych gminy Wronki Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w zakresie wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami tworzącymi mieszkaniowy zasób gminy oraz budynkami i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy Wronki.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

14. Wolne głosy i wnioski.

15. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *