Gmina Wronki otrzyma dotację na fotowoltaikę!

To bardzo ważna i radosna informacja dla Gminy Wronki! 14 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektu ocenionego pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17 dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. To jest projekt wroniecki!

plakat zachęcający mieszkańców do skorzystania z dofinansowania w 2017 roku

W związku z powyższym projekt wroniecki, który znajdował się pierwszy „pod kreską” znalazł się ostatni „nad kreską”. Dotację zwiększono o 7 050 928,50 zł (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) – czyli dokładnie tyle, ile zakładał wroniecki projekt. Oczekiwanie było długie, ale się opłaciło.

Dietetyk Wronki


W ten sposób ok. 500 gospodarstw domowych w gminie Wronki będzie mogło założyć fotowoltaikę z 85% dofinansowaniem.

Brawa dla Gminy Wronki! Brawa dla burmistrza!

W połączeniu z dotacjami na wymianę kotłów z tzw. „kopciuchów” na ekologiczne – to znakomity przykład dla innych gmin. Wronki mają szansę stać się wkrótce naprawdę „czystą gminą”.

W lipcu 2017 roku pisaliśmy o tym tak:

Zachęcam do skorzystania ze świetnej oferty Gminy! [wideo]

 

A oto treść uchwały:

Agencja Reklamowa Wronki

Uchwała Nr 340/2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektu ocenionego pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17 dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 pkt 1, art. 39, art. 46 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431) oraz na podstawie uchwały nr 176/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” wraz z uchwałami zmieniającymi, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje.

§ 1

Postanawia się dokonać zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na konkurs Nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17 dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ustalając alokację dla konkursu na poziomie maksymalnie 126 245 903,13 zł.

§ 2

Przyznaje się dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektowi Nr RPWP.03.01.01-30-0141/17 z listy projektów nierekomendowanych do dofinansowania, ujętej w ramach Załącznika Nr 2 uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 6001/2018 z dnia 15 października 2018 r., ze względu na niewystarczającą alokację w konkursie Nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17. Łączna wartość dofinansowania przedmiotowego projektu wynosi maksymalnie 7 050 928,50 zł (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych i pięćdziesiąt groszy). Z uwagi na powyższe, zatwierdza się listę projektów ocenionych pozytywnie w ramach przedmiotowego konkursu z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania, która stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3

Zatwierdza się listę wszystkich projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17 dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Informacja o projektach wykazanych w Załączniku Nr 2 do uchwały zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 340/2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektu ocenionego pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17 dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Instytucją Zarządzającą odpowiedzialną za prawidłową realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy, do zadań Instytucji Zarządzającej należy w szczególności wybór projektów, które będą dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
W myśl art. 46 ust. 2 przedmiotowej ustawy po rozstrzygnięciu konkursu właściwa instytucja może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie.
W myśl zapisów Regulaminu konkursu Nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17, projekt uzyskuje ocenę pozytywną jeżeli spełnił wszystkie kryteria formalne, merytoryczne oraz uzyskał co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów (za kryteria merytoryczne wartościujące), co stanowi 19,20 punktów.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałami: Nr 5149/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku oraz Nr 6001/2018 z dnia 15 października 2018 r. przyznał dofinansowanie 27 projektom. Wartość wsparcia dla wszystkich projektów dofinansowanych na mocy powyższych uchwał wyniosła maksymalnie 119 194 974,63 zł.
Zwiększenie alokacji w konkursie do kwoty 126 245 903,13 zł umożliwi przyznanie dofinansowania projektowi RPWP.03.01.01-30-0141/17 złożonemu przez Gminę Wronki, który uzyskał 23,58 punktów, znajdującemu się na pozycji 28 listy projektów nierekomendowanych do dofinansowania ze względu na niewystarczającą alokację w konkursie, ujętej w Załączniku Nr 2 Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 6001/2018 z dnia 15 października 2018 r. Maksymalna wartość dofinansowania przedmiotowego projektu wynosi 7 050 928,50 zł.
Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały zawiera listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17. Załącznik Nr 1 natomiast stanowi lista wszystkich projektów ocenionych w przedmiotowym konkursie.
Z uwagi na powyższe, zasadne jest podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektu ocenionego pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17 dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *