Gminne konsultacje społeczne w sprawie kąpielisk

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Wronki w sprawie w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Wronki w 2021 roku – czytamy na stronie www.Wronki.pl

Dietetyk Wronki

Kąpielisko Chojno 

Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały należy zgłaszać w terminie do 22 kwietnia 2021 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu na poniżej zamieszczonym formularzu na adres:
1) drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Wronki ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki,
2) drogą elektroniczną na adres mailowy: k.tabatowska@wronki.pl.

Uwagi i propozycje zmiany projektu uchwały będą rozpatrywane przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w terminie 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

 

Projekt
Uchwała Nr …..
Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia …. 2021 r.
w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Wronki w 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 16 pkt 22 i art. 37 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) uchwala się, co następuje:

  • 1. Określa się na terenie gminy Wronki sezon kąpielowy na rok 2021 na okres od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia.
  • 2. 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie gminy Wronki w roku 2021:

1) kąpielisko Chojno,

2) kąpielisko Wartosław.

  1. Lokalizację kąpielisk określają załączniki graficzne do niniejszej uchwały.
  • 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki.
  • 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Wronki w 2021 roku, przedstawia Burmistrz Wronek.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Rada określa,  w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja sezon kąpielowy oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy.

Projekt uchwały został wysłany do zaopiniowania przez wyspecjalizowane organy, o których mowa w ustawie Prawo wodne, oraz poddany społecznym konsultacjom z możliwością zgłaszania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.

 

Formularz konsultacyjny

RODO

Projekt uchwały

Ogłoszenie

Agencja Reklamowa Wronki

źródło: www.Wronki.pl

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *