II sesja Rady Miasta i Gminy Wronki – zaproszenie

W poniedziałek, 29 grudnia o godz. 11oo w sali terapeutycznej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach, ul. Powstańców Wielkopolskich 23, odbędzie się II sesja Rady Miasta i Gminy Wronki. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LII i I sesji.
 4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 października do 30 listopada 2014 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wronki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości diet radnych Rady Miasta i Gminy Wronki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miasta i Gminy Wronki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Współpracy z Zagranicą
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta i Gminy oraz stałych Komisji Rady na I półrocze 2015 r.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wronki dla zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów terenu Gminy Wronki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania uczniom i studentom stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w dziedzinie twórczości artystycznej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wronki w zakresie terenów położonych w obrębie planowanej obwodnicy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki dla przebiegu obwodnicy miasta Wronki
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają  z końcem roku budżetowego 2014.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do ceny wody oraz odbioru ścieków dla wybranej taryfowej grupy odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wronki na lata 2014 – 2019.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na  rok 2015.
 25. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 26. Zapytania i wolne wnioski.
 27. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *