Inwestycje Powiatu Szamotulskiego w 2023 roku

W 2023 roku Powiat Szamotulski zrealizował wiele znaczących inwestycji w różnych sektorach. Przyczynią się one z pewnością do poprawy jakości życia mieszkańców, rozwoju regionu a także podniosą jego atrakcyjność.

Wyremontowana sala RTG w szamotulskim szpitalu
Wyremontowana sala RTG w szamotulskim szpitalu

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo

Łączna wartość nakładów na inwestycje i remonty w szamotulskim szpitalu w 2023 roku wyniosła rekordowe 13 700 000,00 zł.

Oferty Pracy Wronki

Pierwszą była adaptacja pomieszczeń na rehabilitację. Koszt to 1 631 020,00 zł, z czego 1 626 720,00 stanowiło dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia.

W ramach programu „Dostępność plus” szpital otrzymał dofinansowanie na dostosowanie placówki dla osób z niepełnosprawnościami. 674 851,00 zł przeznaczono na Gabinet Lekarza Rodzinnego a 2 149 427,00 zł na budynek szpitala. Łączna wartość dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia to 2 655 299,00 zł. Wyremontowano klatki schodowe, zamontowano platformę łóżkową na oddziale położniczym. Dostosowano też pomieszczenia w gabinetach POZ. Zlikwidowane zostały bariery architektoniczne – ułożono wykładziny antypoślizgowe z liniami naprowadzającymi dla osób niewidomych. Zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny zwiększający komfort pacjentów m.in. łóżka z elektryczną regulacją położenia. Udostępniono też tłumacza języka migowego online oraz mobilne i stacjonarne pętle indukcyjne, czyli system wspomagania słuchu.

Inwestycje obejmowały także zapobieganie chorobom zakaźnym. Wybudowano m.in. odrębne wejście do szpitala, przeznaczono pomieszczenia na izolatki, a także zakupiono kolejny wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny i operacyjny – wieżę laparoskopową, aparat do znieczulenia, stół operacyjno-zabiegowy, defibrylatory, tor wizyjny do histeroskopii itd. Łączny koszt inwestycji to 3 394 642,00 zł.

Dzięki środkom unijnym i współpracy z lokalnymi władzami, szamotulska lecznica otrzymała z Funduszy Europejskich dwa dofinansowania na zakup urządzeń diagnostycznych, nowoczesnego sprzętu medycznego, m.in. RTG, USG. Wartość projektów w ramach ww. programu wyniosła razem 3 925 445,00 zł.

Wykonano także modernizację energetyczną budynku stacji uzdatniania wody. Środki w kwocie 548 203,00 zł zostały pozyskane z NFOŚiGW, a łączna wartość tego przedsięwzięcia wyniosła 864 845,00 zł.

Ponad 330 000,00 zł szpital pozyskał na zabezpieczenie danych w sieci komputerowej, w ramach cyberbezpieczeństwa.

Pozyskano także dofinansowanie z PFRON na dwa fotele diagnostyczno-zabiegowe dla oddziału ginekologiczno – położniczego o łącznej wartości 97 000,00 zł.

Ministerstwo Zdrowia dostarczyło sprzęt komputerowy, który umożliwia tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie e-usług, w ramach programu pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego („e-Gabinet+”). Wartość przekazanego sprzętu to 90 117,00 zł.

W tym roku szpital z programu ZUS został doposażony w cztery wózki platformowe elektryczne oraz w podnośnik pacjenta o wartości sprzętu 54 227,00 zł. Ponadto podpisano umowy na inwestycje w kolejnych latach o wartości: 14 241 000,00 zł na przebudowę oddziału SOR i pracowni diagnostycznych oraz 600 000,00 zł na nowy ambulans ratowniczy.

Inwestycje oświatowe

W mijającym roku na modernizację infrastruktury edukacyjnej Powiat Szamotulski przeznaczył kwotę 1 522 586,00 zł.

Jednym z najważniejszych zadań w tym roku było zakończenie przebudowy pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach. Inwestycja warta 6 309 971,00 zł pozwoliła na utworzenie 6 pracowni wraz z niezbędnym wyposażeniem odpowiadającym współczesnemu rynkowi pracy. Wykonana została przy wsparciu finansowym UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

Przebudowana pracownia zawodowa w Zespole Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach
Przebudowana pracownia zawodowa w Zespole Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach

W I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach realizowana jest „Rozbudowa i przebudowa Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego w Szamotułach”. Koszt inwestycji wynosi 4 323 185,00 zł z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3 890 866,00 zł.

Trwają też prace w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wlkp. we Wronkach związane z „Termomodernizacją budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach”. Całkowita wartość robót to 3 350 482,00 zł, przy wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 85% kosztów, tj. 2 847 909,00 zł.

Powiatowe Centrum Lekkoatletyczne w Szamotułach
Powiatowe Centrum Lekkoatletyczne w Szamotułach

W Zespołach Szkół nr 2 w Szamotułach i we Wronkach ze środków powiatu wykonano adaptację kolejnych pomieszczeń do celów edukacyjnych o łącznej wartości 182 000, 00 zł.

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach podjął prace przygotowujące do  „Przebudowy budynku Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy”. Szacunkowa wartość tego zadania wynosi 6 919 163,00 zł, z czego 85% to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja jest zaplanowana na lata 2024-2025 i obejmuje: ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, przebudowę sanitariatów, jak również przebudowę i wyposażenie sal lekcyjnych.

Odnowiony budynek hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach
Odnowiony budynek hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach

Inwestycje drogowe

W roku 2023 Powiat Szamotulski wykonał kolejne ważne inwestycje z zakresu przebudowy i remontów dróg powiatowych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa i stanu dróg.

Inwestycje ukończone z Rządowego Funduszu Polski Ład to m.in. przebudowa dróg w gminach Ostroróg, Duszniki i Pniewy. Prace drogowe w Gminie Duszniki w miejscowości Grzebienisko wyniosły 2 203 302,00 zł, a kwota dofinansowania to 1 825 194,00 zł. Natomiast w Gminie Ostroróg na budowę ścieżki pieszo – rowerowej w kierunku do Wielonka wydatkowano kwotę 1 593 683,00 zł, w tym dofinansowanie to: 1 561 809,00 zł. Z kolei w październiku zakończona została inwestycja w Pniewach na ulicy Konińskiej, o wartości 4 283 054,00 zł (pozyskane wsparcie finansowe to: 4 068 901,00 zł).

Przebudowana ulica Konińska w Pniewach
Przebudowana ulica Konińska w Pniewach

W Gminie Szamotuły, na drodze powiatowej prowadzącej z Szamotuł w kierunku Gąsaw zakończono zadanie dotyczące jej przebudowy na odcinku ok. 950 mb. Inwestycja ta kosztowała 1 636 180,00 zł, z dofinansowaniem ze środków: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 970 638,00 zł oraz Gminy Szamotuły 226 482,19 zł. Kolejnym etapem, który zakończy kompleksową przebudowę tej drogi jest jej remont na odcinku ok. 350 m, o przewidywanej wartości 824 680,00 zł.

Przebudowana droga w kierunku Gąsaw
Przebudowana droga w kierunku Gąsaw

W 2024 r. sfinalizowany zostanie remont dróg w gminach Kaźmierz i Szamotuły – na drodze Brodziszewo – Sokolniki Małe na długości 2,9 km, o przewidywanej wartości 2 493 248,00 zł i dofinansowaniu w 60% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W bieżącym roku Powiat wybudował aktywne przejście dla pieszych w gminie Wronki, która sfinansowała 50% kosztów zadania o wartości 34 995,00 zł.

Wartość wszystkich zrealizowanych zadań drogowych w tym roku wyniosła 8 955 225,00 zł.

Oprócz inwestycji drogowych Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, dzięki środkom z budżetu Powiatu Szamotulskiego, zakupił 2 kosiarki bijakowe do koszenia poboczy wraz z rozdrabniaczem gałęzi za łączną kwotę 132 576,00 zł oraz samochód o wartości 90 500,00 zł. Ponadto w budynku głównym Zarządu Dróg zamontowano pompę ciepła – koszt zadania to 63 960,00 zł oraz wykonano instalację fotowoltaiczną za kwotę 94 824,00 zł.

Dobiegły też końca prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego. Inwestycja o wartości 243 309,00 zł, wykonana została ze środków własnych Powiatu.

Zakończono również projekt Cyfrowy Powiat związany z zakupem i instalacją sprzętu informatycznego. Całkowita wartość zadania wyniosła 274 720,00 zł i sfinansowana została w 100% ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Droga w Grzebienisku w trakcie przebudowy
Droga w Grzebienisku w trakcie przebudowy

Kultura

W Muzeum Zamek Górków miała miejsce modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV, na co Powiat Szamotulski przekazał 44 038,00 zł. Ogólny koszt inwestycji to 54 167,00 zł. Zmodernizowano również jedną z sal ekspozycyjnych, której koszt wyniósł 71 653,00 zł. Powiat dofinansował tę inwestycję w kwocie 58 255,00 zł.

Powiat otrzymał także dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 286 250,00 zł na wymianę kotła gazowego oraz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych w Muzeum Zamek Górków. Zakończenie tych prac planowane jest na 2025 rok.

Pomoc społeczna

Ważną dziedziną działalności jest również pomoc społeczna. W 2023 r. Powiatowi Szamotulskiemu udzielono dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 98% kosztów, tj. w kwocie 4 443 146,00 zł na roboty restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkowym pałacu będącym siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Zadanie zaplanowane jest do realizacji na lata 2024-2025, a jego przewidywalna wartość wynosi: 4 533 822,00 zł.

Z kolei w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Dobór, dostawa, wymiana oraz uruchomienie kotła gazowego w budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 1 w Szamotułach” w ramach środków własnych powiatu, w kwocie 72 016,00 zł. Oprócz tego dokonano zakupu i montażu systemu kolejkowego za 55 372,00 zł, obsługującego instytucje: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Terenowy Punkt Paszportowy w Szamotułach oraz Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Od tego roku w Szamotułach funkcjonuje punkt doradztwa dla młodzieży pod nazwą PRACOWNIA MŁODYCH, zorganizowany w ramach pilotażowego projektu partnerskiego Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach oraz  Zespołu Szkół nr 3 w Szamotułach. Został on utworzony w 100% ze środków rezerwy Funduszu Pracy, a wartość dofinansowania wyniosła: 466 270,00 zł.

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *