Jutro komisje, w czwartek LIV sesja Rady Miasta i Gminy Wronki

W środę komisje, a w czwartek LIV sesja Rady Miasta i Gminy Wronki. Sesja odbędzie się 24 listopada 2022 r. o godz. 17:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, przy ul. Poznańskiej 59 Wronki. Porządek obrad w załączeniu:

Oferty Pracy Wronki

foto: Sława Berdzińska

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

 4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 1 do 31 października  2022 r.

 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 31 października 2022 r.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Wronki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2023”.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii dla Miasta i Gminy Wronki na rok 2022 i 2023.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Wronieckiego Ośrodka Kultury.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wronieckiego Ośrodka Kultury.

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako postawa obliczania podatku rolnego na 2023 rok.

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do ceny wody oraz odbioru ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych i transportu nieczystości ciekłych.

 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Ćmachowie.

 17. Wolne głosy i wnioski.

 18. Zamknięcie sesji.

komentarzy 6

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *