Kolejna sesja Rady MiG Wronki w nowej świetlicy na Zamościu już w czwartek

XLVII sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00 w świetlicy przy ul. Topolowej 7 we Wronkach na Zamościu. Uważam, że to dobry pomysł, salka wprawdzie malutka, ale klimat dobry, radni siedzą „gęsto”, goście tuż za plecami, nikt nie chowa się po kątach i nie można stroić min, ani rzucać głupich komentarzy, bo wszyscy wszystko widzą i słyszą. A poza tym sekcje WOK-u mogą spokojnie pracować w wolnej sali

Dietetyk Wronki
Oferty Pracy Wronki

A i mieszkańcy sprawy jakoś szybko i pozytywnie załatwiają. Nie wiem tylko, czy to ze względu na klimat, czy też zbliżające się wybory. No ale jeśli nie teraz, to kiedy?

Zapraszam więc z problemami na sesje! Do wyborów już niewiele czasu, odbędzie się pewnie 6-7 posiedzeń, ale żeby można było coś „załatwić” trzeba się spieszyć!

A oto porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

Agencja Reklamowa Wronki

4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 31 marca 2018 r.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Miasta i Gminy Wronki.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Wronki w 2018 r.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wronki, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części kosztów zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym w Gminie Wronki”.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic: Wierzbowej, Myśliwskiej, Łowieckiej, Piaskowej i Nadbrzeżnej – etap I.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dopłat do ceny wody oraz odbioru ścieków dla wybranej taryfowej grupy odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

16. Zapytania i wolne głosy.

17. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.