Komisje Rady MiG Wronki w najbliższą środę

W najbliższą środę, 25 sierpnia 2021 roku w sali WOK odbędą się komisje Rady Miasta i Gminy Wronki

Dietetyk Wronki

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 25 sierpnia 2021 r. o godz. 8:30 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 59, 64-510 Wronki.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Powołanie zespołu kontrolnego oraz ustalenie planu kontroli wybranego zamówienia publicznego.

Agencja Reklamowa Wronki

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych, które odbędzie się  25 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 59, 64-510 Wronki.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Omówienie aktualnego stanu realizacji inwestycji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 w gminie Wronki.

6. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Wronki za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych mających siedzibę na terenie gminy Wronki.

7. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy odbędzie się 25 sierpnia 2021 r. o godz. 11:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 59, 64-510 Wronki.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Zapoznanie się z koncepcją ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Wronki.

5. Gospodarka odpadami na terenie Miasta i Gminy Wronki, aktualne problemy oraz potrzeby.

6. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

7. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic: Nadbrzeżna, Rolna, Leśna, Myśliwska i Łowiecka – II etap.

8. Zapoznanie się z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wronki na lata 2021-2025.

9. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 25 sierpnia 2021 r. o godz. 14:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 59, 64-510 Wronki.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Wstępne rozpatrzenie skargi mieszkanki Wronek na działalność Dyrektora   i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach.

5. Wstępne rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Wronki.

6. Wstępne rozpatrzenie skargi na Kierownika i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.

WSTĘP na komisje wolny. Zapraszamy mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *