Konkurs fotograficzny Moja Wielkopolska 2016

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu ogłosiły konkurs fotograficzny dla amatorów i zawodowców

20160509_202811

Zachód słońca nad Wartą we Wronkach. Fot. Szwarc Gapa

Celem Konkursu jest zachęcenie fotografujących do dokumentowania życia swojej „małej ojczyzny” we wszystkich jego przejawach.

Oczekujemy na zdjęcia ukazujące i twórczo interpretujące najważniejsze wydarzenia w regionie oraz rejestrujące przemiany nieustająco zachodzące w wielkopolskim pejzażu miejskim i na wsi, w architekturze, w przestrzeni publicznej, obyczajowości społecznej i w życiu rodzinnym.
Niech te zdjęcia sukcesywnie wykonywane  współuczestniczą w budowaniu tożsamości współczesnej Wielkopolski, a dla przyszłych pokoleń stanowią źródło historyczneślad naszej obecności tu i teraz.

 

REGULAMIN KONKURSU

1.   Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących Wielkopolskę.

2.   Do konkursu dopuszcza się zdjęcia:

a).  w formie cyfrowej o  rozdzielczości – 300 dpi, długość krótszego  boku: co najmniej 20 cm (2600px), maksymalna wielkość pliku – 20 MB. Technika prac dowolna, za wyjątkiem fotografii powstałych w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej. Dopuszcza się:  konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp. oraz korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);

Nie będą akceptowane prace z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej. Zdjęcia należy zgłaszać przy pomocy formularza znajdującego się na stronie:  www.wbp.poznan.pl 

b).  W konkursie mogą wziąć udział również fotografie wykonane w technologii analogowej tj. przy użyciu światłoczułości soli srebra, w tradycyjnej metodzie negatywowo-pozytywowej, technikach chromianowych, wprost pozytywowych, barwnych i monochromatycznych oraz wszelkich innych wykonanych bez użycia plików cyfrowych i ingerencji w analogową naturę obrazu na jakimkolwiek etapie jego powstania, które należy w formie fizycznej dostarczyć do siedziby organizatora. Zdjęcia powinny być podpisane godłem (i tytułem), a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem należy umieścić kartę zgłoszenia

3. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu  dowolną ilość zdjęć pojedynczych oraz pogrupowanych w cykle lub zestawy. Zestawy powinny  liczyć od 3 do 9 zdjęć. O ile uczestnik nie zastrzeże sobie nienaruszalności zestawu (w formularzu w rubryce „Opis”), jury ma prawo ingerencji w układ i ilość zdjęć w zestawie.

4.   Ostateczny termin dostarczenia prac do organizatora –31.08. 2016 r.

5.  Za zgłoszenie zdjęć do konkursu organizatorzy  pobierają „wpisowe’  – 25,00  złotych. Wpłaty należy dokonać za pomocą w/w formularza lub bezpośrednio na konto WBPiCAK:  89 1500 1621 1216 2000 8820 0000 (tytuł wpłaty: „Moja Wielkopolska”).

6.  Zdjęcia oceni profesjonalne Jury. Posiedzenie Jury odbędzie się  do 30.09.2016

7.  Autorzy najlepszych  zdjęć otrzymają nagrody pieniężne. Łączna pula nagród wynosi 5000 zł. O podziale  nagród decyduje Jury.

8.  Wyniki pracy Jury  zostaną bezzwłocznie po jej zakończeniu opublikowane na stronie internetowej  organizatora.

9.  Nagrody zostaną  wręczone autorom podczas otwarcia pokonkursowej  wystawy  w październiku br. Wystawa będzie następnie prezentowana w ramach Objazdowej Galerii  Wielkopolskiej Fotografii w domach kultury i bibliotekach woj. wielkopolskiego.

uwaga! Zakwalifikowane do wystawy zdjęcia zostaną wydrukowane przez organizatora

10. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną zarchiwizowane w bazie zdjęć dokumentujących życie Wielkopolski, a ich ewentualne wykorzystanie do innych celów niż promocja konkursu, będzie możliwe z  zachowaniem pełni praw autorskich.

Uwagi końcowe

1. Zgłaszając swoje zdjęcia do konkursu uczestnik oświadcza że posiada pełnię praw autorskich do fotografii i udziela organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu licencji na korzystanie ze zdjęć dla celów promocji konkursu „Moja Wielkopolska” i „III Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im . Ireneusza Zjeżdżałki” w zakresie następujących pól eksploatacji:

a). w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania;

b). wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu;

c). najem, użyczanie; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;

d). nadawanie internetowe;

e). równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej –  publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

f). w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;

g). wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych;

h). publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie  w całości lub we fragmentach w innych publikacjach niekomercyjnych,  w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami niekomercyjnymi, w tym innymi utworami;

i). wykorzystywanie w niekomercyjnych materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz  łączenia z innymi utworami. (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.; Dz.U. z dnia 23.02.1994 r.), w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową,

j). wystawiania, udostępniania na stronie internetowej organizatora w tym również na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej  i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu;

2. Przystępując do konkursu, każdy jego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu z jego udziałem. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędna dla udziału w konkursie. Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator. Osoby, których dotyczą w/w dane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji konkursu z udziałem danego uczestnika oraz celów konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście laureatów konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez organizatora oraz współorganizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji. W/w dane będą także udostępniane w szczególności podmiotom związanym z konkursem i jego tematyką, w szczególności w zakresie i celu związanym z realizacją konkursu, i jego tematyką, a także prezentacją jego uczestników i laureatów oraz ich prac konkursowych. W zakresie i celu niezbędnym dla przygotowania, realizacji, promocji, reklamy i dokumentacji konkursu dane osobowe uczestników mogą być udostępniane osobom trzecim.

3. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie www organizatora. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: foto@wbp.poznan.pl

4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

5. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga organizator.

6. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.

7. Wszelkie zmiany w regulaminie konkursu dokonuje organizator i ogłasza je na stronie internetowej konkursu. Z chwilą ogłoszenia zmiany regulaminu zmiany stają się wiążące,  uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w konkursie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian regulaminu.

8. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń uczestnika zawartych w regulaminie konkursu okaże się nieprawdziwe, organizator uprawniony będzie do wykluczenia uczestnika z konkursu oraz żądania zwrotu przyznanej nagrody.

Dodatkowych informacji udziela Władysław Nielipiński tel 061 6640867

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Udowodnij, że nie jesteś robotem: * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.