Kto może wysłać dzieci do przedszkola mimo obostrzeń?

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra edukacji i nauki w sprawie przedszkoli i żłobków. Przemysław Czarnek rozszerzył grupę osób mającą prawo do wysłania dzieci do przedszkoli mimo nowych obostrzeń i nauki zdalnej

Dietetyk Wronki

Zgodnie z nowymi obostrzeniami, od 29 marca do 11 kwietnia zawieszone zostaje stacjonarne funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Zajęcia mają być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Jednocześnie dyrektorzy mają obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dla dzieci m.in. pracowników medycznych, pomocy społecznej, służb porządkowych i oświaty. Zajęcia mają być organizowane na wniosek rodziców.

Chodzi o rodziców dzieci, którzy:
* są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
* realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
* realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
* pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
* wykonują działania ratownicze, są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
* są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,
* są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
* są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
* są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
* są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty.

Ze względu na specyfikę działania, nie będzie ograniczenia funkcjonowania przedszkoli specjalnych, oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziałów przedszkolnych specjalnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

Utrzymane zostaje zawieszenie do 11 kwietnia zajęć stacjonarnych w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych i domach wczasów dziecięcych. Prowadzona jest tam nauka w formie zdalnej. Do 11 kwietnia zawieszone jest też nadal stacjonarne funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych.

źrodło: Radio ZET

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *