Maciej Pospieszny przedstawia swoje stanowisko w sprawie konkursu na prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego we Wronkach

„W związku z ostatnimi wydarzeniami i publikowanymi w mediach rozbieżnymi informacjami dotyczącymi przebiegu i ostatecznego wyniku konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach, postanowiłem przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie” pisze do redakcji „Wronieckiego Bazaru” Maciej Pospieszny, kandydat na prezesa, który otrzymując od komisji konkursowej 35 pkt. przegrał z Andrzejem Strażyńskim mającym 31 pkt. Wronki Cię zaskoczą! Oto wyjaśnienia Macieja Pospiesznego:

Dietetyk Wronki

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Wronki,

W związku z ostatnimi wydarzeniami i publikowanymi w mediach rozbieżnymi informacjami dotyczącymi przebiegu i ostatecznego wyniku konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach, postanowiłem przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie.

Uważam, że mój głos, jako uczestnika tego konkursu, wieloletniego pracownika Przedsiębiorstwa Komunalnego we Wronkach, rodowitego wronczanina jest istotny i uzasadniony.

Minęło kilka dni od zakończenia prac i podjęcia decyzji komisji konkursowej. Opadły emocje, przyszedł czas podsumowania tego, co się wydarzyło w PK Wronki.

W mojej ocenie, sam przebieg konkursu budzi wiele zastrzeżeń, a jego rozstrzygnięcie zostało przeprowadzone niezgodnie z regulaminem opracowanym przez Radę Nadzorczą i opublikowanym w ogłoszeniu konkursowym.

Sam fakt, że dzień przed zaplanowanymi rozmowami z kandydatami, nastąpiła nagła zmiana w składzie Rady Nadzorczej (odwołanie i zmiana jednego z członków RN), rodzi wiele wątpliwości.

Kolejną sporną kwestią jest to, że Burmistrz Miasta i Gminy Wronki Mirosław Wieczór publicznie (podczas sesji Rady Miasta i Gminy Wronki w dniu 30.10.2019 r.) poinformował o wyborze kandydata na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego we Wronkach. Przyznał, że wybór został dokonany w drodze „dwóch głosowań”.

Analizując szczegółowo regulamin konkursowy, nigdzie nie znalazłem informacji o takiej formie wyboru! Natomiast procedura konkursowa jednoznacznie określa, w jaki sposób zostaje wyłoniony kandydat na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach.

W § 3 regulaminu widnieją postanowienia w ust. 2: „2. W toku rozmowy kwalifikacyjnej ocenia się kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu, z uwzględnieniem przedłożonej koncepcji rozwoju Spółki”, oraz w ust. 3: „ 3. W wyniku oceny Kandydata Rada Nadzorcza przyznaje mu ocenę łączną w skali od 0 do 10 pkt.” Następnie w § 5: „§ 5 1. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. 2. Protokół powinien zawierać:  ….  5) oceny uzyskane przez kandydatów oraz wyniki konkursu.” OCENY – czyli wg wcześniejszego zapisu regulaminu „ocenę łączną w skali od 0 do 10 pkt”. W regulaminie konkursu nie pada słowo „głosowanie”.

W związku z powyższym, blisko dwa tygodnie temu złożyłem wniosek do Rady Nadzorczej o udostępnienie kopii dokumentów z postępowania konkursowego. Niestety, do dzisiaj nie otrzymałem żadnej odpowiedzi w tej sprawie. Z tego powodu, w niniejszym oświadczeniu opieram się na znanych mi faktach i ogólnie dostępnych informacjach.

Według posiadanej przeze mnie wiedzy, w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.10.2019 r., tuż po tajnej ocenie kandydatów, z ust Przewodniczącego Rady Nadzorczej mecenasa Tymoteusza Płonki padły takie słowa : „Czyli mamy: Maciej Pospieszny – 35 punktów, Andrzej Strażyński 31 punktów. Czyli, Maciej Pospieszny zwycięża w tym głosowaniu. Tak to wygląda proszę Państwa.”
Proszę, aby opinia publiczna sama oceniła te informacje.

Warto nadmienić, że każdy przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej wronieckiej spółki jest nagrywany. W związku z tym, nie powinno być żadnych problemów, żeby sprawdzić, kto w tym przypadku mija się z prawdą, podaje nieprawdziwe informacje o wynikach przeprowadzonego konkursu i wprowadza radnych, media i mieszkańców Wronek w błąd, bądź „zaklina rzeczywistość” i próbuje inaczej odczytać ustalone w regulaminie konkursu zasady.

Jeśli zatem konkurs ma być transparentny, to proponuję opublikowanie nagrania z posiedzenia Rady Nadzorczej i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości, także tych prawnych, w związku z przeprowadzonym konkursem. Tym bardziej jest to zasadne, że w Radzie Nadzorczej z ramienia Burmistrza Mirosława Wieczora zasiada trzech radców prawnych. (na 5 osób – dop. redakcji)

Kolejna sprawa, którą chciałbym wyjaśnić, a która została publicznie przywołana przez Mirosława Wieczora, dotyczy mojego wypowiedzenia umowy o pracę w Przedsiębiorstwie Komunalnym we Wronkach. Pan Burmistrz publicznie poinformował, że nie chcę pracować w PK Wronki i nie zna powodów złożenia przeze mnie wypowiedzenia. Taka informacja jest nielogiczna i kolejny raz wprowadza mieszkańców Wronek w błąd.

Szanowni Państwo, pracuję w PK Wronki ponad 10 lat wykorzystując w pracy swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności i chciałbym to robić dalej na stanowisku Prezesa Zarządu. Jako Prezes Zarządu miałbym możliwość prowadzenia działań, których osobiście nie mogłem wdrażać jako dyrektor techniczny. Stąd decyzja o starcie w konkursie.

Natomiast w kwestii wypowiedzenia, faktem jest, że złożyłem je 30.08.2019 r. Burmistrz w żaden sposób nie odniósł się do mojej decyzji. Nie miałem również okazji, żeby przedstawić powód mojej rezygnacji z pracy, co niniejszym czynię.

W mojej ocenie działania burmistrza Wronek Mirosława Wieczora, są niekorzystne dla funkcjonowania spółki i dla mieszkańców Wronek, i  jako dyrektor techniczny, nie mogę się z nimi zgodzić.
Konkretnie myślę o doprowadzeniu do odejścia wieloletniego Prezesa pana Rafała Zimnego, a także o wstrzymywaniu przez Zgromadzenie Wspólników (w osobie pana Burmistrza) zaplanowanych inwestycji związanych z rozwojem i modernizacją PK Wronki.
Tak jest np. z zadaniem pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pożarowie” opisanym w uchwale nr XLIV/377/2018 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 01.02.2018r w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Uchwała ta zobowiązuje Burmistrza Miasta i Gminy Wronki do wykonania zaplanowanych inwestycji.
Chcę też wyraźnie podkreślić, że wszelkie zadania inwestycyjne były i są prowadzone zgodnie z wymogami statutu spółki oraz za wiedzą i zgodą odpowiednich jej organów. Z uwagi na swoje doświadczenie wiem jak zaplanować i prowadzić inwestycje komunalne tak, aby ich wpływ na cenę wody i ścieków był minimalny lub żaden. Obawy o wzrost cen nie powinny być argumentem dla wstrzymania wszelkich działań inwestycyjnych, wszak miasto musi się rozwijać, a jednym z obowiązków gminy jest zapewnienie dostaw wody i odbioru ścieków.

W tym miejscu nie mogę nie poruszyć jeszcze jednej kwestii, a mianowicie wronieckich cen wody i ścieków.
Panuje powszechne przekonanie, że woda i ścieki we Wronkach są najdroższe w Polsce – na szczęście tak nie jest. Kwestia wysokości cen wody i ścieków to temat na odrębny artykuł, ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na słowa pana Wieczora opublikowane w mediach społecznościowych, mówiące, że oczekuje od nowego prezesa dążenia do zmniejszenia opłat za wodę i ścieki.

Jasno i wyraźnie chcę powiedzieć, że takie dążenia są celem i zadaniem wszystkich pracowników PK Wronki odkąd pracuję w tej firmie. Cena wody i ścieków w dużej mierze nie zależy od chęci spółki i jej pracowników, ale od konkretnych przepisów prawnych określających dokładnie, co może być składowymi tej ceny. Przypomnę, że wszystkie działania inwestycyjne, w tym dotyczące środków z UE, poprzedzane były stosownymi uchwałami Rady Miasta i Gminy Wronki, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników w osobie pana Mirosława Wieczora. Tak samo jak wszystkie dotychczasowe wnioski taryfowe (za wyjątkiem ostatniego po powołaniu Wód Polskich) były zawsze weryfikowane i zatwierdzane przez Burmistrza. Dlatego sugerowanie, że odpowiedzialność za cenę wody i ścieków to wyłącznie sprawa PK Wronki i prezesa spółki jest kolejną daleko idącą manipulacją i całkowitą nieprawdą. Co więcej – wiem, że największą możliwość obniżenia cen wody i ścieków ma sam pan Burmistrz Wieczór i radni z jego komitetu. Wystarczy, że w trakcie zbliżających się prac nad budżetem  na rok 2020 zdecydują się  na zwolnienie PK Wronki z podatku od nieruchomości. Jest to prosty prawnie ruch, wystarczy stosowna uchwała Rady Miasta i Gminy a  to umożliwi wystąpienie spółce o zmianę taryfy. Prezes Zimny informował o tej możliwości pana Wieczora kilkukrotnie niestety bezskutecznie. Dziwi mnie takie podejście Burmistrza do tak ważnej sprawy, tym bardziej, że wszem i wobec Burmistrz chwali się świetną sytuacją finansową miasta – to w czym problem? Burmistrz ma teraz okazję pokazać jak sprawnie działa i jak bardzo zależy mu na obniżce cen wody i ścieków dla mieszkańców – zatem do dzieła Panie Burmistrzu i Panowie Radni.

Szanowni Państwo, 30 listopada kończę pracę w PK Wronki i korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim za lata współpracy w szczególności Prezesowi PK Wronki Rafałowi Zimnemu, a także wszystkim pracownikom Przedsiębiorstwa Komunalnego we Wronkach, bez których nie udałoby się zrealizować tego wszystkiego co zostało zrobione przez ostatnie 10 lat. Ponadto dziękuję za liczne sygnały poparcia jakie otrzymałem i otrzymuję w ostatnim czasie od bardzo wielu osób. W obecnej sytuacji wcale nie czuję się przegranym – wręcz przeciwnie. Uważam, że opisana sprawa obnażyła niejasne działania władz miasta, a z docierających do mnie informacji wiem, że nie jestem pierwszą osobą potraktowaną w taki sposób, że było i jest wiele działań i spraw wymagających wyjaśnienia.

Na zakończenie tego dość długiego oświadczenia, proszę Radnych Rady Miasta i Gminy Wronki, aby wykorzystując swoje mandaty podjęli działania określone prawem m.in. do kontroli i oceny poczynań Burmistrza, a nie bezkrytycznie przyjmowali wszystko co Burmistrz im przekazuje. W pierwszej kolejności publicznie wnioskuję o wyjaśnienie przez Radę Miasta i Gminy Wronki opisanych wcześniej nieprawidłowości podczas przeprowadzonego konkursu na Prezesa Zarządu PK Wronki, następnie sprawy niewykonywania przez Burmistrza uchwały nr XLIV/377/2018 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 01.02.2018r., a na koniec rozważenie możliwości obniżenia cen wody i ścieków dla mieszkańców miasta i gminy Wronki przez zwolnienie spółki z podatku od nieruchomości.

Szanowni Radni – macie Państwo okazję pokazać czy stoicie po stronie mieszkańców miasta, których reprezentujecie, czy po stronie półprawd i „fake newsów” prezentowanych przez pana Wieczora.

Wronki 12.11.2019r.

Maciej Pospieszny

Maciej Pospieszny (drugi z lewej)

komentarzy 11

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *