I Ty możesz włączyć się z nami do Szlachetnej Paczki :)

Do SZLACHETNEJ PACZKI włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Docieramy do prawdziwej biedy – tej ukrytej, a nie tej, która krzyczy i żąda pomocy. W Polsce nie brakuje osób, które nauczyły się wyglądać na ubogie i dzięki wzbudzaniu litości, zarabiają na swojej „biedzie”. Takim ludziom nie pomagamy

szlachetnapaczka
Ubiegłoroczna akcja zakończyła się wielkim sukcesem i wspaniałym tortem :)
Szefem wronieckiej Szlachetnej Paczki jest Bartek Hodrych.
Zaprosiłam Go do redakcji, by zadać milion pytań.
W bazie danych z Wronek pozostało jeszcze 6 rodzin. Zapraszamy tych, którzy chcieliby zorganizować paczkę. Można wspólnie z przyjaciółmi i rodziną.
Nasza fundacja „Przylecimy i Pomożemy” wybrała dwie rodziny.
Po niedzieli podamy co jeszcze potrzeba, więc każdy, kto będzie chciał może się przyłączyć do naszej akcji.

Naszym celem jest mądra pomoc, czyli taka, która daje szansę na zmianę. Dlatego do Paczki trafiają te rodziny, dla których kontakt z wolontariuszem oraz wsparcie materialne będą impulsem do zmiany.

Dietetyk Wronki

Zwracamy szczególną uwagę na:


– historię rodziny i przyczyny jej trudnej sytuacji,
– dochód przypadający na jednego członka rodziny,
– postawę – czy rodzina podejmuje jakieś kroki, by zmienić swoją sytuacją,
– przynależność do jednej z kategorii, które określają sytuację rodziny.Rodziny włączone do Paczki należą do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

1. Chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie

Ciężko chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie często wiąże się z wysokimi kosztami leczenia i rehabilitacji oraz z koniecznością nieustannej opieki rodziców, która ogranicza możliwość podjęcia przez nich pracy. Często przestaje wystarczać środków na najbardziej podstawowe potrzeby.

2. Choroba lub niepełnosprawność w rodzinie
Jeśli jednego z członków dotyka przewlekła choroba lub niepełnosprawność – znacząco wpływa to naobniżenie standardu życia rodziny. Leczenie chorego jest zazwyczaj bardzo kosztowne: pieniądze są wydawane na rehabilitację, leki, specjalistyczny sprzęt czy dojazdy do szpitali, wobec czego inne potrzeby rodziny są odkładane na dalszy plan.

Konieczność ciągłej opieki nad osobą chorą może też wiązać się z rezygnacją z pracy jego opiekunów.

3. Rodzina wielodzietna

To rodzina, w której jest 3 lub więcej dzieci. Pomagamy wtedy, gdy rodzice mimo starań, nie są w stanie zapewnić dzieciom odpowiednich warunków rozwojowych i edukacyjnych.
W tym roku, ze względu na program „500+” chcemy szczególnie zwrócić uwagę na to, czy sytuacja rodzin wielodzietnych zmieniła się. Być może nowym obszarem do pracy będzie tutaj edukacja finansowa, uczenie rodzin przedsiębiorczości.

4. Starość i samotność
Kryterium, zgodnie z którym włączamy do udziału w projekcie samotne osoby w podeszłym wieku. Bezdzietne lub pozbawione opieki ze strony rodziny.
Dla osoby pozostawionej samej sobie, niedołężność oraz choroby w połączeniu z niską rentą lub emeryturą powodują brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych i życiowych. Leczenie schorzeń typowych dla podeszłego wieku pochłania często znaczną część dochodów.

5. Nieszczęście
Do Paczki włączamy rodziny, które zostały dotknięte przez nieszczęście. Zdarzenie losowe (np. powódź, pożar, śmierć jednego z członków rodziny) są w stanie diametralnie zmienić sytuację rodziny i doprowadzić do biedy nawet dobrze sytuowane osoby. Odbudowanie strat może przekraczać możliwości finansowe wielu rodzin.
6. Samodzielny rodzic
To kryterium stosujemy do osób samotnych, będących w trudnej sytuacji materialnej, które mają na utrzymaniujedno lub więcej dzieci. Takie osoby często nie mają kogo prosić o wsparcie. Dodatkowym obciążeniem jestnierozwiązana sytuacja rodzinna lub mieszkaniowa, czy traumatyczne doświadczenia, które były przyczyną rozstania z partnerem.

7. Start w samodzielność
To nowa kategoria – chcemy wesprzeć osoby, które zaczynają dopiero samodzielne życie albo odbudowują je na nowo. Mogą to być zwłaszcza: absolwentki Domu Samotnej Matki i absolwenci Domów Dziecka. Jak również studenci, którzy starają się utrzymać i uczyć (a nie mogą liczyć na wsparcie rodziny) i młode rodziny na starcie zmagające się z trudną sytuacją finansową (i również nie mogą liczyć na wsparcie bliskich).
Paczka może pomagać także tym, którzy wychodzą z życiowego kryzysu, jak np. uzależnienie, wspierając w ten sposób stawanie się samodzielnym.
8. Inne
Jeśli przyczyny biedy nie należą do żadnego z wcześniej wspomnianych kryteriów, a jesteśmy przekonani, żepomoc udzielona danej rodzinie byłaby dla niej impulsem do zmiany – także włączamy ją do Paczki.
To sytuacje, w których rodzina, mimo podejmowanych starań o poprawę swoich warunków materialnych, długotrwale żyje poniżej progu ubóstwa i ma trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Może być to spowodowane brakiem kwalifikacji, trudną sytuacją na rynku pracy itd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *