Enea Operator sp. z o.o./Oddział Dystrybucji Piła/Rejon Dystrybucji Poznań/Dział Majątku Sieciowego/Posterunek Energetyczny Wronki informuje, iż poszukuje pracowników na stanowisko:

ELEKTROMONTER POGOTOWIA  

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie czynności łączeniowych w sieci SN i nn
 • Lokalizacja i usuwanie zakłóceń i uszkodzeń w sieci SN i nn
 • Eksploatacja urządzeń WN, SN i nn
 • Praca na wysokości
 • Prowadzenie samochodu służbowego

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne o specjalności elektrycznej
 • Uprawnienia ,,E” w zakresie eksploatacji sieci elektroenergetycznej bez ograniczenia wysokości napięcia
 • Prawo jazdy kat. B
 • Dobra znajomość obsługi komputera

Cechy osobowościowe:

 • Sumienność
 • Pracowitość
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zaangażowanie w powierzone obowiązki
 • Dyspozycyjność

 Informacje:

 • Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec/sierpień  2018
 • Miejsce pracy – Wronki

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacje.operator@enea.pl, w terminie do 31.08.2018 r. w tytule wiadomości wpisując ,,107-Elektromonter RD Piła-PE Wronki”

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączając swoją aplikację CV prosimy o dopisanie klauzuli:

„Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią Informacji Administratora danych umieszczoną pod powyższym ogłoszeniem rekrutacyjnym, w tym z informacją o celach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługujących mi prawach w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych”.

Jeżeli zamieszczasz w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, prosimy o umieszczenie dodatkowo następującej zgody:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (niewymienionych w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy) zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.

Informacja Administratora danych:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, kod pocztowy 60-479 (dalej: Administrator). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@enea.pl.
 2. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:
 3. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
 4. w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przez zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 5. Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione powyżej mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.
 6. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.
 8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
 9. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
 10. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 11. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 12. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 13. ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 14. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
 15. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
 16. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eop.iod@enea.pl.

 1. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.