ELMAX GROUP sp. z o.o. sp. k. poszukuje kandydatki/kandydata do pracy w Dziale Księgowym.

Podstawowe obowiązki na stanowisku:

  • weryfikacja i księgowanie dokumentów zakupu i sprzedaży
  • kontakt z kontrahentami oraz kontrola rozrachunków
  • przygotowywanie zestawień/rozliczeń związanych z zamknięciem miesiąca
  • wspieranie działań pozostałych członków zespołu

Oferujemy:

  • umowę o pracę na pełen etat w dynamicznie rozwijającej się firmie
  • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności
  • możliwość nauki i rozwoju zawodowego
  • przyjazną atmosferę pracy w młodym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres email: b.slimak@elmax-wronki.pl

Na potrzeby rekrutacji prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji organizowanej przez firmę ELMAX Group spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Nowa Wieś, ul. Lipowa 3, 64-510 Wronki  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na wykorzystanie Pana/Pani CV w przyszłych rekrutacjach, prosimy o zawarcie dodatkowej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji organizowanych przez firmę ELMAX Group spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Nowa Wieś, ul. Lipowa 3, 64-510 Wronki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

Informacje wprowadzające

Pana/Pani dane osobowe zamieszczone w formularzu rekrutacyjnym i dołączonych dokumentach, w zakresie w jakim są one wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) – daje zwane Danymi podstawowymi, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Pozostałe dane osobowe – dalej zwane Danymi dodatkowymi,  tj. Pana/Pani dane osobowe których nie możemy, bez odrębnej zgody, przetwarzać na podstawie  przepisów Kodeksu pracy lub innych właściwych przepisów prawa (według wymogów ogłoszenia), w tym np. Pana/Pani wizerunek lub przedstawione w dokumentach zainteresowania, przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraża Pan/Pani wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Podanie Danych dodatkowych  nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

W związku z powyższym, jeżeli nie chce Pan/Pani, abyśmy w ramach rekrutacji, przetwarzali Dane dodatkowe prosimy o ich nie umieszczanie w przesyłanych dokumentach.

Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowana umożliwieniem nam wykorzystania Pańskiego/Pani zgłoszenia rekrutacyjnego w przyszłych rekrutacjach, prosimy o udzielenie nam  stosownej zgody– zamieszczonej w końcowej części ogłoszenia. Wyrażenie powyższej zgody, jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

 Kto jest administratorem Pana/Pani danych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu rekrutacyjnym oraz załączonych przez Pana/Panią dokumentach jest ELMAX Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Nowa Wieś, ul, Lipowa 3, 64-510 Wronki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000687078, NIP: 7630007036, REGON 008285002.

Spółka ELMAX Group sprawuje kontrolę nad procesami przetwarzania danych osobowych, identyfikuje ryzyka przetwarzania danych osobowych i adekwatnie do nich wyznacza standardy bezpieczeństwa, zapewniające odpowiednią ochronę dla wszystkich przetwarzanych danych osobowych. Spółka odpowiedzialna jest  za wykonanie wobec Pana/Pani obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Panu/Pani wykonywania przysługujących Panu/Pani praw opisanych poniżej. ELMAX Group odpowiada za zarządzanie stronami internetowymi elmax.eu oraz elmax-wronki.pl, w tym odpowiada za obsługę zgłoszeń serwisowych i zapytań z ww. stron internetowych;

Dane kontaktowe

Jeżeli chciałby Pan/Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres iod@elmax-wronki.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres:

IOD ELMAX Group, Nowa Wieś, ul. Lipowa 3, 64-510 Wronki ,  z dopiskiem „Dane osobowe”.

W jakich celach będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przy czym:

  1. w odniesieniu do Danych podstawowychpodstawę prawną przetwarzania stanowi art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej ,,RODO”, tj. przetwarzanie następuje w ramach obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
  2. w odniesieniu do Danych dodatkowychpodstawę prawną przetwarzania stanowi Pana/Pani zgoda (podstawa prawna: 222 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

W przypadku udzielenia przez Pana/Panią zgody na wykorzystanie Pana/Pani zgłoszenia dla przyszłych rekrutacji podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach przyszłych rekrutacji stanowi Pana/Pani zgoda (podstawa prawna: 222 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Prawo cofnięcia zgód

Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Danych dodatkowych lub zgodę na wykorzystanie Pana/Pani zgłoszenia dla przyszłych rekrutacji, przysługiwać będzie Panu/Pani prawo do cofnięcia którejkolwiek (lub obu) zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W razie cofnięcia danej zgody dane objęte daną zgodą przetwarzane na jej podstawie zostaną niezwłocznie usunięte. Zgodę można cofnąć poprzez napisanie do nas wiadomości e-mail na adres iod@elmax-wronki.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres:

IOD ELMAX Group, Nowa Wieś, ul. Lipowa 3, 64-510 Wronki ,  z dopiskiem „Dane osobowe”.

Okres przetwarzania

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez kandydata. W razie cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania w oparciu o zgodę – dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

Odbiorcy danych

Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR ELMAX Group oraz decydująca o zatrudnieniu kadra kierownicza, oraz opcjonalnie dostawcy usług służących rekrutacji.

Inne

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Informuję, iż w oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji.