Opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Gminy nie mogą pobierać od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości pod tym względem prokuratorzy mają obowiązek działać na rzecz zakwestionowania takich zapisów – podała Prokuratura Krajowa

Dietetyk Wronki

„Organy stanowiące gmin do uchwał, a więc aktów prawa miejscowego, dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej często wprowadzają obowiązek ponoszenia przez mieszkańców opłaty przyłączeniowej. Dotyczy on możliwości podłączenia budynku do gminnych sieci. (…) W piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand zwrócił uwagę, że obowiązek ponoszenia opłat nakładany jest na mieszkańców bez upoważnienia ustawowego i narusza art. 7, art. 84 i art. 94 Konstytucji RP” – czytamy w czwartkowym komunikacie Prokuratury Krajowej.

Z tych względów – jak wskazano – prokurator Robert Hernand zwrócił się do wszystkich prokuratorów z prośbą o dokonanie analizy zgodności z prawem uchwał dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej. „W przypadku ujawnienia nieprawidłowości polegających na nakładaniu na mieszkańców obowiązku ponoszenia opłaty przyłączeniowej za możliwość podłączenia budynku do gminnych sieci, prokuratorzy mają obowiązek podjęcia działań zmierzających do zakwestionowania tych zapisów, jako nie posiadających upoważnienia ustawowego” – podkreślono.

Według komunikatu uprawnienie prokuratora do zaskarżania uchwał, które są aktami prawa miejscowego, wynika z ustawy z Prawo o prokuraturze ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wyjaśniono, że „w swoim piśmie zastępca Prokuratora Generalnego zwrócił uwagę, że upoważnieniem do podejmowania przez gminy takich uchwał nie może być art. 7, art. 18 i art. 40 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 827)”.

Jak zaznaczono, „praktyka stosowana przez gminy, które wskazują taką podstawę ustawową podejmowanych przez siebie uchwał, jest błędna”.

Stanowisko prokuratury – według komunikatu – potwierdza utrwalone orzecznictwo sądów. Przykładowo, w wyroku z 22 listopada 2010 roku (sygn. akt II SA/Kr 851/10) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność uchwały rady gminy ustalającej odpłatność za podłączenie do urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych. W uzasadnieniu tego wyroku sąd wskazał, że nie ma podstaw do podjęcia takiej uchwały przez gminę w żadnym z przepisów. Zgodnie z art. 94 Konstytucji podstawą prawną stanowienia aktów prawa miejscowego jest upoważnienie zawarte w ustawie i musi być ono wyraźne. W związku z powyższym, jak stwierdził WSA w Krakowie, jednostronne nakładanie na obywateli jakichkolwiek obowiązków, w tym opłat, nie jest dopuszczalne bez upoważnienia ustawowego. Żadna ustawa nie zezwala gminie na wprowadzenie opłat za przyłączanie się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Agencja Reklamowa Wronki

Ponadto – jak czytamy – na obowiązek pokrycia kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego ze środków własnych gminy wprost wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z 13 września 2007 roku (sygn. akt III CZP 79/07). SN podkreślił, że udostępnienie takiego przyłącza nie może być obciążone dodatkowymi kosztami pokrywanymi przez mieszkańców.

„Niedopuszczalne jest również uzależnianie przyłączenia się do sieci od wcześniejszego zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. Stwierdził tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 czerwca 2008 roku (sygn. akt II OSK 431/08). Nielegalne są ponadto wszelkie zapisy w regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków, określonych przez rady gmin oraz opłaty za ustalanie warunków technicznych przyłącza, co stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 15 października 2007 roku (sygn. akt IV SA/Wa 1116/06)” – zaznaczono w komunikacie.

Według Prokuratury Krajowej obywatele, nawet za swoją zgodą, nie mają także obowiązku wybudowania urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych z własnych środków. „Na stanowisku takim staną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 5 grudnia 2006 roku (sygn. akt II SA/Go 432/06) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z 30 stycznia 2008 roku (sygn. akt II SA/Ke 675/07)” – podano.

„Skargi prokuratorów o stwierdzenie nieważności uchwał gmin wprowadzających obowiązek ponoszenia opłaty przyłączeniowej za możliwość podłączenia budynku do gminnych sieci uwzględniły również WSA w Krakowie w wyroku z 9 października 2012 roku (sygn. akt III SA/Kr 921/12), WSA w Poznaniu w wyroku z 26 września 2012 roku (sygn. akt IV SA/Po 587/12), WSA w Krakowie w wyroku z 23 maja 2011 roku (sygn. akt II SA/Kr 402/11) oraz WSA w Łodzi w wyroku z 15 marca 2013 roku (sygn. akt II SA/Łd 106/13)” – dodano w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Tekst na podstawie listu Czytelnika- prasa ogólnokrajowa

 

TYLE W KRAJU, a jak jest WE WRONKACH?

Rafał Zimny – prezes wronieckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego na moje zapytanie Jak to jest we Wronkach? odpowiedział mi, co następuje:

Po pobieżnym przeanalizowaniu tekstu stwierdzam, że to nas nie dotyczy. W Gminie Wronki nie mamy uchwał dotyczących konieczności ponoszenia opłat za przyłączenie do sieci wod-kan na rzecz Gminy. Pewnie dotyczy to gmin, które same zarządzają sieciami i je rozbudowują, a wnoszone opłaty od mieszkańców mają stanowić pewnego rodzaju rekompensatę poniesionych kosztów.|
Rada Miasta i Gminy Wronki nie uchwaliła takiej uchwały, stąd moja informacja, że ten problem nie dotyczy mieszkańców Wronek.

Nie do końca satysfakcjonowała nas ta wypowiedź, poprosiliśmy o wykładnię prawną. Oto ona. Przedsiębiorstwo Komunalne pisze:

Przedstawiam stanowisko kancelarii prawnej:

Na wstępie zauważyć należy, iż komunikat Prokuratora Generalnego dotyczy opłat za przyłączenie do sieci ustalanych w uchwałach rad gmin i mających oparcie tylko i wyłącznie w tych aktach.
W ocenie prokuratury, nakładany w ten sposób na mieszkańców gmin obowiązek następuje bez upoważnienia ustawowego i narusza art. 7, art. 84 i art. 94 Konstytucji RP.

W komunikacie czytamy nadto, że upoważnieniem do podejmowania przez organy gminy takich uchwał nie może być również art. 7, art. 18 i art. 40 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej.

W powyższym kontekście kluczowym jest zwrócenie uwagi, iż komunikat nie odnosi się do uchwał zatwierdzających taryfy, podejmowanych na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, lecz wyłącznie aktów organów uchwałodawczych gmin, w których całkowicie odrębnie od taryf i procedury taryfowej nakładany jest na mieszkańców obowiązek uiszczania opłat przyłączeniowych. Żaden z wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych przywołanych w treści komunikatu prokuratury, nie został wydany wskutek skargi prokuratorskiej na uchwałę zatwierdzającą taryfy.

Tak więc mieszkańcy Gminy Wronki płacą opłaty za podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Jakie są to opłaty, zależy od wielu czynników. W tym roku w mojej wsi pociągnięto kanalizację i wiem, ile to kosztuje. Mieliśmy na tyle szczęścia, że był to zdecydowanie krótki odcinek i w dodatku dofinansowany przez Gminę, tak więc opłata zamknęła się w ok. 2 tys. zł. Nie wszyscy we wsi mieli tyle szczęścia. Znam takich, którzy za podłączenie się do kanalizacji płacili ponad 10 tys. zł. To już spora kwota, trzeba przyznać.

Szwarc Gapa

 

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *