Oto opracowanie inż. Ryszarda Grafa, które było “podstawą do sporządzenia projektu ścieżki rekreacyjnej wzdłuż lewego brzegu Warty”

Temat zamkniętego mostu jest bardzo żywy wśród mieszkańców Gminy Wronki, szczególnie wśród tych mieszkających na prawym brzegu, za nieczynnym mostem. Jeden z Czytelników nadesłał nam (z prośbą o publikację) opis badań, których  “Celem przeprowadzonych w miesiącu październiku 2015 roku badań terenowych było rozpoznanie budowy geologicznej podłoża gruntowego wraz z jego oceną geotechniczną, mających na celu podanie parametrów geotechnicznych gruntu na trasie projektowanej ścieżki rekreacyjnej wzdłuż lewego brzegu Warty w miejscowości Wronki”. Zainteresowanych zapraszam do lektury. Pozostałych na spacer po kładce, która stała się na dziś centrum życia towarzyskiego wronczan. Aż żal, że ul. Zwycięzców nie jest deptakiem i nie ma kawiarenki!

Dietetyk Wronki

Jeden z Czytelników przesłał nam dokument z badaniami, na których oparto projekt budowy ścieżki pieszo – rowerowej. Wykonano go w 2015 roku, a opracował mgr inż. Ryszard Graf.

We wstępie do opracowania czytamy:

“Badania terenowe i laboratoryjne dokumentowane w niniejszej opinii wykonano w Terenowej Grupie Rzeczoznawców SITWM w Poznaniu na zlecenie Gminy Wronki zgodnie z umową nr TI.271.3.49.2015 z dn. 20.07.2015 r.
Celem przeprowadzonych w miesiącu październiku 2015 roku badań terenowych było rozpoznanie budowy geologicznej podłoża gruntowego wraz z jego oceną geotechniczną mających na celu podanie parametrów geotechnicznych gruntu na trasie projektowanej ścieżki rekreacyjnej wzdłuż lewego brzegu Warty w miejscowości Wronki.”

A OTO SKAN PRACY:

Agencja Reklamowa Wronki

 

PODSUMOWANIE i WNIOSKI:

strona 10
(…)

6. POSUMOWANIE I WNIOSKI
Podłoże gruntowe na trasie projektowanej ścieżki rekreacyjnej rozpoznano wykonując 12 otworów małośrdnicowych do głębokości w przedziale 3,0-4,0 m ppt. W profilu gruntowym od powierzchni terenu występują warstwy gruntów antropogenicznych i gleby o miąższości lokalnie dochodzącej do 1,4 m. W podłożu głębszym występują piaski drobne i średnie w stanie średnio zagęszczonym na pograniczu stanu luźnego z domieszkami substancji organicznej. Poniżej podłoże zbudowane jest również z piasków drobnych i średnich, jednakże o zdecydowanie

strona 11
wyższym stopniu zgęszczenia. Grunty te w całości stanowią osady rzeczne. W partiach terenu położonych najniżej podłoże zbudowane jest z iłów trzeciorzędowych lokalnie wypiętrzonych tuż pod powierzchnią gleby. Stan konsystencji iłów oceniono jako plastyczny a głębiej twardoplastyczny.
➔ Występujące w podłożu grunty mineralne oznaczone pakietem Ia i Ib mogą stanowić nośne podłoże dla projektowanej inwestycji. Natomiast warstwy gruntów antropogenicznych i gleby nie nadają się do bezpośredniego posadowienia i muszą zostać usunięte przed rozpoczęciem prac związanych z formowaniem korpusu drogowego projektowanej ścieżki.
➔ Wyznaczone na diagramach sondowań dynamicznych wartości stopnia zagęszczenia ID dla warstw namułów piaszczystych stanowią wartości jedynie orientacyjne. Zgodnie z wytycznymi Polskich Norm wartość stopnia zagęszczenia jak również stopnia plastyczności nie może być użyta jako parametr stanu tych gruntów.
➔ Należy bezwzględnie wyłączyć z pozyskania dla celów budowlanych warstwy nasypów niebudowlanych i gleby oraz ewentualnie napotkane grunty organiczne, które mogą się pojawić w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Warstwy nasypów niebudowlanych o trudnych do określenia parametrach geotechnicznych zawierają domieszki gruzu, śmieci, żużla, szkła, złomu żelaza itp.
➔ Uzyskane w trakcie wykonywania wykopu grunty objęte pakietem geotechnicznym Ia i Ib nadają się do wbudowania w ewentualne budowle ziemne modernizowanego odcinka nabrzeża. Występujące w warstwach piaszczystych pakietu Ia i Ib wkładki i laminacje gruntów organicznych są bardzo charakterystyczne dla gruntów występujących w dolinach rzecznych. Powodują one jednak osłabienie stanu zagęszczenia co jest widoczne na diagramach sondowań dynamicznych.
➔ W okresie prowadzenia badań stwierdzono stosunkowo głęboki poziom lustra wód gruntowych co jest związane z bardzo suchym okresem letnim i bardzo niskimi stanami wody rzeki Warty (Tab.1). Ich poziom ściśle związany jest ze stanem wody rzeki Warty a także ogólnej sytuacji hydrologicznej całej zlewni.

strona 12
W okresie stanów wysokich woda gruntowa wypełni cały profil z możliwością nawet krótkotrwałego podtapiania i zalewania całego tarasu dolnego rzeki.
➔ W partiach terenu położonych najniżej stwierdzono w podłożu lokalnie tuż pod powierzchnią gleby warstwy stropowe iłów trzeciorzędowych. Strop tych gruntów może stanowić potencjalne powierzchnie poślizgu dla projektowanego korpusu ścieżki rekreacyjnej w przypadku wysokich stanów wody rzeki oraz w przypadku pojawienia się deszczy nawalnych. Dodatkowo sytuację pogarsza fakt, że strop tych gruntów nie jest płaski a silnie pofałdowany i ponadto co jest charakterystyczne w rejonie Wronek cechuje się upadem w kierunku do rzeki. W trakcie prowadzonych prac terenowych stwierdzono znaczne uszkodzenia muru oporowego zlokalizowanego na wysokości punktu badawczego nr 7 – tylna część działki nr geodez. 1193 – teren Seminarium Duchownego. Widoczne uszkodzenia muru spowodowane są najprawdopodobniej poślizgiem całości konstrukcji muru po stropie iłu w kierunku rzeki.
➔ Konstrukcję korpusu drogowego projektowanej ścieżki należy wykonać w oparciu o wymagania normy PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Ze względu na lokalizację inwestycji w tarasie dolnym rzeki sugeruje się przyjęcie konstrukcji i wymagań odbioru jak dla drogi w nasypie przy ruchu lekkim a najkorzystniej średnim.
➔ W trakcie prowadzenia prac terenowych nie stwierdzono występowania zjawisk geodynamicznych, soliflukcji, sufozji bezpośredniej skarp w dolinie rzeki itp. Brak również widocznych uszkodzeń konstrukcji mostu i kładki dla pieszych.

Opracował:
mgr inż. Ryszard Graf

 

OTO OGŁOSZENIE O PRZETARGU UMiG W SPRAWIE ŚCIEŻKI:

http://bip.wronki.pl/Zamowienia-publiczne,1,0/Inwestycje-i-zadania-biezace,3,0/Przetargi-powyzej-30000-euro,163,0/Ogloszenia-o-zamowieniach,4147,0/15Budowa-sciezki-rekreacyjnej-wzdluz-rz-WartyZP271182018,9890,0/Ogloszenie-o-zamowieniu,9891,0/

FRAGMENT:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W celu uporządkowania terenu pomiędzy brzegiem rz. Warty, a podstawą skarpy drugiej trasy zalewowej oraz stworzenia warunków do rekreacyjnego wykorzystania tego terenu przez mieszkańców miasta i gminy Wronki, a także turystów (w tym turystów wodnych) należy wykonać budowę ścieżki rekreacyjno – pieszo – rowerowej o szer. 3,53 m z elementami towarzyszącymi w skład których wejdą m.in.:

1)Zakres etapu II obejmuje: Ścieżka rekreacyjna: 388 mb, w tym: – chodnik: 600,48 m2, – ścieżka rowerowa: 1132,2 m2, Roboty brzegowe na długości wzdłuż linii brzegu: 378 mb, Wyloty: – rura osłonowa nr 4, – wylot nr 4 (W-3), – wylot nr 5 (Netto), – wylot nr 6 (W-20, – wylot w rejonie ogródków działkowych, Schody skarpowe: 3 szt. Wyposażenie: – kosze na śmieci: 8 szt., – ławki parkowe: 11 szt., – stojaki na rowery: 2 szt. Roboty pozostałe: przygotowawcze, ziemne, likwidacja placu budowy. 2)

Zakres etapu III obejmuje: Ścieżka rekreacyjna: 296 mb, w tym: – chodnik: 445,20 m2, – ścieżka rowerowa: 635,90 m2, Roboty brzegowe na długości wzdłuż linii brzegu: 304 mb, Wyloty: – rura osłonowa nr 2, – rura osłonowa nr 3, Schody skarpowe: 1 szt., Wyposażenie: – kosze na śmieci: 7 szt., – ławka parkowa: 7 szt. Modernizacja dojścia z ogródków działkowych. Pozostałe roboty: przygotowawcze, ziemne, likwidacja placu budowy. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w załącznikach do SIWZ, tj. w przedmiarze, projekcie budowlano – wykonawczym, operacie wodnoprawnym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres projektów realizowany będzie zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 763/2016 z dnia 07.10.2016 r. Inwestycja realizowana jest na podstawie pozwolenia na budowę. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów (materiałów) równoważnych w stosunku do tych, które wskazane zostały w Dokumentacji, zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że będą one spełniały wszystkie obowiązujące normy i będą dopuszczone do obrotu na terenie UE oraz będą miały parametry takie same lub zbliżone do tych, które określone zostały w ww. dokumentach. Wyroby budowlane objęte zamówieniem powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

komentarze 2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *