Plan miejscowy dla ul. Bocznej w Nowej Wsi – wyłożenie. Dyskusja 31 lipca w ratuszu

Od 9 do 31 lipca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki jest wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki przy ul. Bocznej w obrębie miejscowości Nowa Wieś

Dietetyk Wronki

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w planie rozwiązaniami odbędzie się 31 lipca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki, o godzinie 16:00 w sali nr 3.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Wronki na adres Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2019 r.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowiska należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy Wronki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, lub boi@wronki.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2019 r.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki.

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Projekt mpzp (NW)

Projekt uchwały (NW)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *