Powiat na pewno przekaże ul. Mickiewicza w zarządzanie Wronkom

W piątek ze Starostwa Powiatowego w Szamotułach otrzymałam pismo w sprawie wszczęcia przez powiat procedury przekazania ul. Mickiewicza Wronkom

Szanowna Pani Redaktor!

W uzupełnieniu komunikatu Zarządu Powiatu Szamotulskiego opublikowanego na stronie internetowej www.wronieckibazar.pl potwierdzamy, że Zarząd Powiatu wszczął procedurę pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi powiatowej nr 1895 P – ul. Mickiewicza we Wronkach o długości 2315 m w trybie art. 10 ust. 5C ustawy z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

A to artykuł 10:

Art. 10.
1.Organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii.
2.Pozbawienia drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii.
3.Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.
4.Nowo wybudowany odcinek drogi zostaje zaliczony do kategorii drogi, w której ciągu leży.

5.Odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej.

6.Drogom publicznym, obiektom mostowym i tunelom nadaje się numerację.
7.Numery drogom, po zaliczeniu ich do kategorii dróg publicznych, nadają odpowiednio:
1)drogom krajowym i wojewódzkim – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
2)drogom powiatowym i gminnym – zarządy województw.
8.Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz zarządy województw prowadzą rejestry numerów nadanych drogom.
9.Jednolite numery inwentarzowe, zwane dalej “JNI”, obiektom mostowym i tunelom nadaje, na podstawie zgłoszeń zarządców dróg, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
10.Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi rejestr JNI nadanych obiektom mostowym i tunelom.
11.Dla poszczególnych kategorii dróg właściwy zarządca drogi prowadzi ewidencję dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów.
12.Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób numeracji oraz zakres, treść i sposób prowadzenia ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów, a także treść i sposób prowadzenia rejestrów numerów nadanych drogom oraz rejestru JNI nadanych obiektom mostowym i tunelom, mając na względzie potrzeby zarządzania drogami publicznymi oraz gromadzenia danych o sieci tych dróg, w ramach jednolitej metodyki systemu referencyjnego.
Tak więc nic nie pomogła kolejna zmiana decyzji Rady, tym razem o dofinansowaniu budowy drogi w ul. Mickiewicza.
Starosta swoją obietnicę ziści. W świetle obowiązującego w Polsce prawa.
Co z pozostałymi ulicami wymienionymi w piśmie? Póki co – cisza.
Szwarc Gapa
1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *