Sesja Rady MiG w czwartek 30 marca

XXXIII sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się 30 marca 2017 r. o godz. 12:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury przy ul. Poznańskiej 59. Sesja jest otwarta, zapraszam na nią wszystkich, który nie jest obojętne, jak wyglądać będą Wronki w przyszłości

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 28 lutego 2017 r.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Wronki na rok 2017.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Wronki do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Wronki sprawy dotyczącej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wronki.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do ceny wody oraz odbioru ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wronki na lata 2017 – 2023.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

17. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

18. Zapytania i wolne głosy.

19. Zamknięcie sesji.

komentarze 2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *