Sesja Rady MiG Wronki

Jutro, 29 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 59 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miasta i Gminy Wronki

Dietetyk Wronki

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Agencja Reklamowa Wronki

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 31 maja 2017 r.

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Wronki w 2016 roku.

8.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Wronki w 2016 roku.

9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta i gminy Wronki.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wronieckiego Ośrodka Kultury za 2016 rok.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dla miasta i gminy Wronki liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wronki.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady oraz stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Wronki na II półrocze 2017 r.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wronki na lata 2017 – 2023.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

19. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

20. Zapytania i wolne głosy.

21. Zamknięcie sesji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *