Sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich trafi w końcu do mieszkańców Gminy Wronki

Informacja dotycząca przekazania sprzętu komputerowego zakupionego przez Gminę Wronki w ramach  projektu grantowego
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – informuje Gmina Wronki

Logotypy UE

Oferty Pracy Wronki

Informacja dotycząca przekazania sprzętu zakupionego
przez Gminę Wronki w ramach  projektu grantowego
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Grafika poglądowa – Internet

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania Gmina Wronki zakupiła sprzęt komputerowy (laptopy, tablety oraz komputery stacjonarne). Sprzęt ten zostanie przekazany uczniom, którzy pomyślnie przeszli proces weryfikacji złożonych oświadczeń.

Poniżej przedkładamy informację dotyczącą procedury przekazywania sprzętu:

  1. Zakupiony sprzęt komputerowy (laptopy, komputery) ma zainstalowany wyłącznie system operacyjny Windows. W inne – wyłącznie legalne – oprogramowanie (np. antywirus, programy biurowe typu Word, Excell itp.) należy się zaopatrzyć we własnym zakresie.
  2. Sprzęt komputerowy zostanie przekazany na podstawie umowy darowizny. Umowy zostaną podpisane bezpośrednio z uczniami, którzy do dnia przekazania sprzętu osiągnęli pełnoletniość, lub też z rodzicami/opiekunami prawnymi/kuratorami uczniów niepełnoletnich. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego przez osobę podpisującą umowę.

W przypadku, gdy niemożliwy będzie odbiór i podpisanie umowy przez Wnioskodawcę, niezbędne jest dostarczenie pełnomocnictwa do zawarcia umowy.

  1. Przy podpisaniu umowy nie ma obowiązku obecności uczniów niepełnoletnich, gdyż w tym przypadku umowę podpisuje i sprzęt odbiera ich rodzic/opiekun prawny/kurator.
  2. Uczniowie, którzy w momencie składania przez ich rodzica/opiekuna prawnego/kuratora oświadczenia do programu (październik/listopad 2021 r.) byli niepełnoletni, a którzy osiągnęli pełnoletność do dnia przekazania sprzętu, zobowiązani są złożyć oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość. Oświadczenie to zostanie złożone w momencie podpisania umowy darowizny sprzętu.
  3. Sprzęt wydawany będzie w dniach 22-24 i 29 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wronki w godzinach od 11:30 do 15:30. Przy wydawaniu sprzętu nastąpi podpisanie umowy.

Jednocześnie informujemy, że każda osoba otrzyma indywidualnie SMS na wskazany w oświadczeniu numer telefonu z informacją o dokładnym terminie odbioru sprzętu komputerowego.

Osoby, które nie mogą odebrać sprzętu w powyższych terminach, zobowiązane są do poinformowania pracownika Urzędu pod numerem telefonu (67) 2545-322 celem uzgodnienia innego terminu.

  1. Osoby, które otrzymają sprzęt, zobowiązane są do składania oświadczeń w sprawie utrzymania efektów projektu. Oświadczenia te składa się co 6 miesięcy w dwuletnim okresie trwałości projektu. O terminach składania oświadczeń będziemy informować indywidualnie.
  2. Osoby, którym przekazany zostanie sprzęt mają obowiązek okazania przekazanego sprzętu komputerowego w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki na każde wezwanie. Osoby, które nie wykonają powyższych obowiązków, zobowiązane będą do zwrócenia Gminie Wronki otrzymanego w pełni sprawnego sprzętu komputerowego lub równowartości pieniężnej jego zakupu powiększonej
    o ustawowe odsetki.
  3. Inne zasady, dotyczące osób otrzymujących sprzęt:

a) wymagane jest używanie przekazanego sprzętu w sposób zgodny z prawem, w tym także przestrzeganie legalności oprogramowania;

b) obdarowany ponosi wszelkie koszty utrzymania sprzętu i ewentualnych napraw nie objętych gwarancją, musi też utrzymywać go w należytym stanie technicznym przez okres 2 lat od zakończenia projektu;

c) otrzymanego sprzętu nie można zbyć w okresie 2 lat od zakończenia projektu pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej; nie można go też oddawać w użyczenie, najem, dzierżawę lub do używania osobom trzecim;

d) obdarowany ponosi materialną odpowiedzialność za utratę sprzętu lub jego uszkodzenie, które nie jest objęte gwarancją lub niewynikające z użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Zakup sprzętu komputerowego zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *