– Niektórzy mieszkańcy są zaniepokojeni wycinką drzew przy Stróżkach na działce Nadleśnictwa. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania na tym terenie może powstać wyłącznie zabudowa mieszkaniowa (kolor brązowy). Plan nie przewiduje tam drogi publicznej