Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. we Wronkach, prowadzące działalność na terenie gminy Wronki, złożyło do Dyrektora RZGW w Poznaniu PGW Wody Polskie wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków