Co roku u budżecie MiG Wronki radni rezerwują kwotę na oferty składane przez organizacje i stowarzyszenia na realizację zadań publicznych w obszarach: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz