Tylko do piątku jest czas na złożenie wniosków do planu ogólnego miasta i gminy Wronki!

To już ostatnie dni na złożenie wniosków do planu ogólnego miasta i gminy Wronki. Przypominamy, że do 5 lipca możecie Państwo składać wnioski do planu ogólnego miasta i gminy Wronki

Oferty Pracy Wronki

Formularz wniosku dostępny jest w załączeniu.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Wronki

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Wronki

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Wronki

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wronki zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Wronki uchwały Nr LXXII/629/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Wronki oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. planu ogólnego. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu ogólnego w terminie do dnia 5 lipca 2024 r. Wnioski należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509), którego wzór dostępny jest na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wronki w zakładce: ZAŁATWIANIE SPRAW > ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE > „Formularz – Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego”.

Zgodnie z art. 8g ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego: osobiście – w Biurze Obsługi Interesanta, pocztą – na adres: Urząd Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, lub elektronicznie – za pomocą platformy ePUAP (/50q1dj9hbz/skrytka).

Uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64–510 Wronki albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres boi@wronki.pl, w terminie do dnia 5 lipca 2024 r. 

Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki.

 

BURMISTRZ
Rafał Zimny

 

Pliki do pobrania:

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *