Trwa kolejny nabór na stanowisko strażnika Straży Miejskiej Wronek

Wroniecka Straż Miejska pracuje już tylko w zespole dwuosobowym. Spośród pięciu strażników na stanowiskach pozostał komendant i jeden strażnik. Pozostali kolejno odchodzili, zmieniając pracę. Poprzednie nabory na to stanowisko nie cieszyły się zbyt wielką popularnością. Postanowiliśmy nieodpłatnie udostępnić informację o naborze. Może ktoś się zgłosi? W końcu ta przetrzebiona jednostka organizacyjna Gminy dostała nowy wóz! Niech się nie marnuje…

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki ogłosił nabór na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej Wronek.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wronki (biuro nr 6) ul. Ratuszowa 5;  64-510 Wronki lub listem poleconym na adres Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 18 stycznia 2021 r. do godz. 15.00.

Na kopercie prosimy dopisać „Nabór na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej”.

Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ.

W ogłoszeniu o naborze czytamy:

3. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY:

Stanowisko pracy, zlokalizowane jest w siedzibie Straży Miejskiej we Wronkach – Wronki, ul. Dworcowa 2. Jest dobrze wyposażone w urządzenia techniczne. Praca odbywa się  w systemie trójzmianowym, (również w soboty, niedziele i święta) w pełnym wymiarze czasu pracy.

To sugeruje, że strażnicy miejscy pracują tylko w biurze, a tak nie jest! Sama niejednokrotnie próbowałam dodzwonić się na telefon stacjonarny bezskutecznie, a komórki służbowej (z tego, co mi wiadomo) nie ma (chyba, że o czymś nie wiem).  Nie ma też mowy w informacji o warunkach pracy o nowym samochodzie, a może to przyciągnęłoby chętnych.

2.  ZAKRES  ZADAŃ  WYKONYWANYCH  NA  STANOWISKU:

1)      Zakres zadań określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1795).

2)      Wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie przełożonych zgodnie  z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Wronki.

Powiem tak: jeśli byłabym chętna do pracy i przeczytała pkt. 1 z zakresu zadań, to już by mi się trochę odechciało szukać tego zakresu…. Dlatego poszukałam i wklejam:

Art. 11.
1.Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1495);
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

2. W związku z realizowanymi zadaniami określonymi w ust. 1 i art. 10, straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:
1) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
2) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych;
3) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

No, przyznać trzeba, że obowiązków sporo.

Organizacja, zadania i zakres uprawnień straży
(…)
2. Przełożonym Komendanta jest wójt, burmistrz (prezydent miasta).

No i tu (dla mnie) leży pies pogrzebany… Bo taka Straż Miejska jest jakby trochę ubezwłasnowolniona. Pan każe – strażnik musi. Piszę to z autopsji. Poza tym wroniecki komendant Straży Miejskiej nie może się wypowiadać do kamery „Wronieckiego Bazaru” (czy innych kamer też, nie wiem, ale do mojej nie może).
Po wszelkie informacje muszę zgłaszać się do rzecznika urzędu. Nawet jeśli chciałabym tylko potwierdzić informację, którą już posiadam i to taką najprostszą.

OK. Już więcej nie piszę, bo zamiast zachęcić – zniechęcę. Ale trzeba mieć świadomość, że to już „mundurówka” gdzie:
1. Szef ma zawsze rację.
2. Jeżeli szef nie ma racji patrz pkt. 1.
3. Jeżeli ewentualnie szef nie ma racji patrz pkt. 2.

Agencja Reklamowa Wronki

Szwarc Gapa

Wrzucam jeszcze tylko całą ustawę o strażach gminnych dla ewentualnych kandydatów (19 stron):

Ustawa o strażach gminnych 1997

 

komentarze 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.