Urząd odpowiada Szwarc Gapie na pytania w sprawie legalnego wywozu ścieków na terenie Gminy

Od kilkunastu dni w Gminie głośno zrobiło się na temat wywozu szamba i innych nieczystości lub czegokolwiek na pola i do oczyszczalni. Ponieważ, jak wiadomo, żeby świadczyć usługi i LEGALNIE wywozić nieczystości należy mieć pozwolenie, a „podmiot” wokół którego zrobiło się głośno takiego pozwolenia nie ma, a wywozi, postanowiłam zadać kilka pytań burmistrzowi, który jako gospodarz terenu, odpowiada za to, co się w Gminie dzieje. Oto pytania i odpowiedzi:

Dietetyk Wronki

Szwarc Gapa: Czy Gmina kontroluje pozwolenia wodnoprawne na terenie Wronek?

UMiG: Fakt posiadania pozwolenia wodnoprawnego jest sprawdzany podczas rutynowych oraz interwencyjnych kontroli, gdy zachodzi podejrzenie wywozu ścieków bytowych w miejsca do tego nieprzeznaczone. Nie posiadamy żadnych informacji, aby jakikolwiek podmiot lub mieszkaniec gminy Wronki posiadał pozwolenie na wprowadzenie ścieków bytowych do wód lub ziemi.

Szwarc Gapa:  Czy Gmina otrzymuje ze starostwa informacje o wydanych pozwoleniach?

UMiG: Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Wodne od 1 stycznia 2018 r. pozwolenia wodnoprawne wydają Wody Polskie. Od tego czasu nie wpłynęło do Urzędu żadne pozwolenie wodnoprawne, wydane zgodnie z art. 76 pkt 4 Prawa Wodnego, w którym mowa, że dopuszczalne jest wprowadzenie ścieków do wód i ziemi.

Szwarc Gapa: W jaki sposób Gmina czuwa nad tym, by podmioty nieuprawnione do wywozu ścieków nie wywoziły ich?

UMiG: Podczas rutynowych i interwencyjnych kontroli przeprowadzanych przez Straż Miejską, konieczne jest okazanie przez właściciela nieruchomości umowy oraz dowodów uiszczenia opłaty za opróżnianie zbiornika bezodpływowego. Wtedy przez Straż Miejską sprawdzane jest, czy podmiot świadczący usługi posiada pozwolenie w zakresie działalności opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Agencja Reklamowa Wronki

Należy jednak podkreślić, że każdy właściciel nieruchomości, który chce pozbyć się nieczystości ciekłych, ma obowiązek korzystania z usług wyłącznie podmiotów do tego uprawnionych, posiadających pozwolenie wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki (spis poniżej – przyp. red.) Przedmiotowa ewidencja podmiotów posiadających takowe pozwolenie dostępna jest do publicznego wglądu na stronie wronieckiego BIP-u.

Należy nadmienić, iż zgodnie z obowiązującym prawem rolnik ma prawo wywozić nawozy naturalne (gnojowica, gnojówka) na pola uprawne w terminie od 1 marca do 25 października zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. W związku z powyższym nie możemy domniemać, iż każdy beczkowóz znajdujący się na polu uprawnym, rozwożący substancje ciekłą, rozwozi ścieki bytowe. W takich sytuacjach działamy interwencyjnie – gdy mamy sygnał, że beczkowóz może rozwozić ścieki bytowe, zostaje skontrolowany przez Straż Miejską.

Szwarc Gapa: Czy otrzymaliście jakieś informacje (listy, telefony, maile) od mieszkańców na temat nielegalnego wywożenia ścieków na pola?

UMiG: W ostatnim czasie nie otrzymaliśmy żadnych sygnałów od mieszkańców dotyczących nielegalnego wywożenia ścieków na pola. Jedyne informacje na ten temat, które dotarły do Urzędu, zostały przekazane przez lokalne media.

Szwarc Gapa: Czy Straż Miejska w ostatnim czasie ukarała jakieś wronieckie podmioty za nieuprawniony wywóz szamba?

UMiG: W ostatnim czasie Straż Miejska nałożyła jedną karę grzywny za nieuprawniony wywóz szamba.

Szwarc Gapa: Czy na terenie Gminy Wronki jest to duży problem czy marginalny?

UMiG: Nasza gmina jest bardzo rozległa, a w związku z tym ogromna jej część nie została skanalizowana. Prawidłowe opróżnianie zbiorników bezodpływowych jest problemem na terenie Gminy Wronki. Między innymi dlatego 26 czerwca 2018 r. została podpisana umowa z firmą Ekolog sp. z o. o., która na nasze zlecenie przeprowadza ewidencje zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Wronki. Prace nad ewidencją maja zakończyć się do 30 listopada 2018 r.

Informacje uzyskane podczas ewidencji pozwolą nam przeanalizować bilans wodno-ściekowy na nieruchomościach oraz dokonać analizy zagospodarowania ścieków bytowych w gospodarstwach domowych, a ich faktycznego oddania do stacji zlewnych na terenie Gminy Wronki.

Szwarc Gapa: Czy urzędnicy Gminy reagują (sprawdzając) na anonsy prasowe i wpisy na Fb dotyczące problemu nielegalnego wywozu ścieków, czy też czekają na konkretne zgłoszenie, by zareagować?

UMiG: Aby jakikolwiek artykuł lub notatkę prasową traktować w kategorii skargi lub wniosku, należy go przesłać do Urzędu (wystarczy oczywiście pocztą elektroniczną). Szczegółowe zasady działania w przypadku skarg i wniosków pochodzących od dziennikarzy określają art. 248-252 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Szwarc Gapa: Jeśli ja, pełniąca funkcję dziennikarza lokalnego, napiszę o problemie na forum, to urząd traktuje to jako po prostu zwykły wpis, czy też jako zgłoszenie nieprawidłowości?

UMiG: Nie ma możliwości, aby urzędnicy śledzili i weryfikowali wszystkie informacje znajdujące się w portalach społecznościowych. Trudno zresztą reagować na wszystko, co znajduje się w Internecie. Napisanie o czymś na forum publicznym nie jest zatem jednoznaczne z poinformowaniem o sprawie zainteresowanych organów. Najlepiej zrobić to bezpośrednio i wysłać taki sygnał np. pocztą elektroniczną do pracownika zajmującego się komunikacją społeczną.

Szwarc Gapa: Czy taki ogrodnik, któremu wytruto rybki w oczku wodnym na ogródkach działkowych, bo ewidentnie coś stało się z wodą (z rowu) lecącą do tego oczka (ze szczególnym uwzględnieniem weekendów) powinien SAM zgłosić te nieprawidłowości d jakiejś instytucji (poza Wronkami), czy wystarczy, że zgłosił to mnie, pełniącej obowiązki dziennikarki lokalnej, a ja z kolei zadzwoniłam do urzędu zgłaszając problem? Czy to już wystarczy, żeby KTOŚ do tego powołany w urzędzie zajął się sprawą? Jeśli tak, to dlaczego o WYNIKACH nie informujcie mnie oficjalnie? Dotyczy to problemów zgłaszanych telefonicznie SM i urzędnikom, np. Tobiaszowi, PK. Sprawa z Popowa o zatruwaniu smrodem mieszkańców. Ponoć zbadano i były jakieś wyniki, których nie znam. Sprawa zdechłych kurczaków wywożonych na pola w Biezdrowie Osadach, sprawa zatrutych rybek na ROD Borek… Problem rybek zgłosiłam też Amice i Samsungowi.  Amica odpowiedziała mi pisemnie, że sprawą się zajęli i o wynikach kontroli. A zgłoszenie było tylko telefoniczne.

UMIG: Rodzinne Ogrody Działkowe im. Borek nie uzyskały od Gminy Wronki zgody na korzystanie z tych wód. Jednocześnie informujemy, iż budowa jakiegokolwiek urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych lub powierzchniowych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Takie pozwolenie nie było wydawane, co najprawdopodobniej świadczy o nielegalnym poborze tych wód. Poza tym wszelkie sygnały najlepiej zgłaszać pisemnie (za pośrednictwem poczty elektronicznej) pracownikowi zajmującemu się komunikacją społeczną.

Szwarc Gapa: Żeby nie było niedomówień-  czy mogę prosić, aby informowano mnie w krótkim komunikacie, że sprawa, którą zgłosiłam jest W TOKU albo, że ZAKOŃCZYŁA SIĘ i z jakim wynikiem, albo od razu, że powinnam zgłosić ją gdzie indziej, sugerując – gdzie?

UMiG: Dobry dziennikarz jest przede wszystkim dociekliwy. Trudno oczekiwać, że będzie on informowany o zgłoszonej przez siebie sprawie na każdym etapie jej procedowania. Chyba, że sprawa zostanie potraktowana jako skarga lub wniosek. Wówczas zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego „właściwy organ zawiadamia w przepisanym terminie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku albo o ich przekazaniu innemu organowi w celu załatwienia również redakcję, jeżeli zażądała takiego zawiadomienia”.

Szwarc Gapa: I na koniec – czy dobrze rozumiem, z informacji w BIP-ie, że Robert O. z P. nie ma uprawnień do legalnego wywozu szamba gdziekolwiek? (ani na pola, ani do oczyszczalni)

UMiG: Pełna lista podmiotów, które mogą takie usługi wykonywać, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej. Link do tego dokumentu otrzymała Pani wcześniej.

Na pytania odpowiadał:
Tobiasz Chożalski
inspektor ds. komunikacji społecznej

 

A oto dla przypomnienia ewidencja przedsiębiorców, którzy mają pozwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych:

Aktualne są z tabeli poniżej numery:

7. TOI TOI Polska, Warszawa do 10.12.2018 (czyli jeszcze miesiąc)

8. WC SERWIS Zabrze do 16.12.2018 (czyli jeszcze miesiąc)

12. Gminna Spółka Komunalna w Chrzypsku Wielkim do 16.03.2025

13. CLIPPER Warszawa do 19.02.2026

15. PK Wronki do 4.10.2026

16. SANUS Wronki do 4.10.2016

17. ROL TRANS Paweł Grupa Chojno Młyn do 14.12.2026

POZOSTAŁE, które wywożą robią to nielegalnie i wbrew polskiemu prawu.

Pamiętajmy, jeśli korzystamy z podmiotu, którego nie ma w poniższej ewidencji (we wronieckim PIB-ie na bieżąco aktualizowana), nie dostajemy faktury za wywóz, ani żadnego potwierdzenia, musimy mieć świadomość, że odbywa się to nielegalnie.
Jesteśmy wówczas współwinni popełnionego wykroczenia nielegalnego wylewania na pola ścieków bytowych, a to podlega karze.
Muszę tu wspomnieć również o zanieczyszczaniu środowiska. Jeśli takie ścieki z naszych WC, pralek, zmywarek i nie wiadomo z czego jeszcze w domu dostanie się na pola, a na nich potem wyrośnie np. zboże, to mamy trochę wyobraźni i wiemy, co w tym zbożu (czyli naszym chlebie) jest :(
komentarze 2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *