W czwartek X otwarta sesja Rady MiG Wronki

Dziesiąta sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się 27 czerwca 2019 r. o godz. 17:00 w auli Szkoły Podstawowej nr 3 we Wronkach, przy ul. Polnej 5. Przypominam, że zarówno sesja jak i komisje Rady są otwarte dla mieszkańców. Dodatkowo sesja jest transmitowana na żywo. Komisje nagrywa „Wroniecki Bazar”. Pod planem najbliższej sesji podaję plan i tematykę komisji, które (wszystkie!) odbędą się w środę

Oferty Pracy Wronki

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wronki w okresie od 1 do 31 maja 2019 r.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie od 1 do 31 maja 2019 r.

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Wronki w 2018 r.

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Wronki w 2018 r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczącej zryczałtowanego dodatku energetycznego.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Nowa Wieś – etap I.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady oraz stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Wronki na II półrocze 2019 r.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

16. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Wronki za rok 2018 oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki wotum zaufania.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wronieckiego Ośrodka Kultury za 2018 rok.

20. Zapytania i wolne głosy.

21. Zamknięcie sesji.

KOMISJE – środa 26 czerwca 2019

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy odbędzie się 26 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Spotkanie z przedstawicielem Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych w tematach:

a) obwodnicy Wronek,

b) planowanych remontów inwestycyjnych na terenie Gminy,

c) koszenia poboczy,

d) wycinki drzew suchych oraz ograniczających widoczność w obrębie skrzyżowań,

e) spraw bieżących zgłaszanych przez mieszkańców.

5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Nowa Wieś – etap I.

6. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

7. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

8. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2019 r.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie posiedzenia.

 

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych odbędzie się 26 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Wronki, Urząd Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Wronki w 2018 r.

5. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Wronki w 2018 r.

6. Organizacja półkolonii na terenie gminy Wronki.

7. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wronieckiego Ośrodka Kultury za 2018 rok.

8. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

9. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

10. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczącej zryczałtowanego dodatku energetycznego.

11. Miejsca rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych.

12. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2019 r.

13. Zapytania i wolne głosy.

14. Zamknięcie posiedzenia.

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycjiodbędzie się 26 czerwca 2019 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Zaopiniowanie raportu rocznego Burmistrza za 2018 rok.

5. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2019 r.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 26 czerwca 2019 r. o godz. 14:30 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Opracowanie wyniku postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego zgodnie z uchwałą Nr IX/89/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego domniemanego łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.

5. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2019 r.

6. Zamknięcie posiedzenia.

komentarze 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *