W piątek dyskusja nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – teren GS-ów i ul. Sierakowskiej

Od 6 do 27 września 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki jest wyłożony do publicznego wglądu projekt częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w mieście Wronki przy ul. Mickiewicza – zmiana studium nr 1

Hala na sprzedaż Popowo Oferty Pracy Wronki

Film z mojej wizyty w urzędzie – pani przedstawia mi krótko zmiany studium.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie częściowej zmiany studium
odbędzie się 23 września 2022 r. o godz. 16:00 w sali nr 3.

Uwagi do projektu częściowej zmiany studium mogą być wnoszone do Burmistrza Miasta i Gminy Wronki na adres Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej na adres boi@wronki.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 19 października 2022 r.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowiska należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy Wronki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, lub boi@wronki.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 19 października 2022.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

źródło: www.wronki.pl

komentarze 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *