W środę 18 grudnia o godz. 16.00 dyskusja nad planem: Borek, Słowackiego, Słowiańskie, Mickiewicza, Słoneczna, Cienista, Leśna Polana i Prasłowiańska

Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza rok 2019: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w miejscowości Stróżki (dz. nr 80415/2) oraz miasta Wronki w obrębie osiedli: Borek, Słowackiego, Słowiańskiego i rejonu ulic: Mickiewicza, Słoneczna, Cienista, Leśna Polana i Prasłowiańska. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 18 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wronki o godz. 16:00, w sali nr 3

Dietetyk Wronki

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Wronki w miejscowości Stróżki (dz. nr 80415/2) oraz miasta Wronki w obrębie osiedli: Borek, Słowackiego, Słowiańskiego i rejonu ulic: Mickiewicza, Słoneczna, Cienista, Leśna Polana i Prasłowiańska 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XI/133/2015 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 października 2015 r., Burmistrz Miasta i Gminy Wronki zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w miejscowości Stróżki (dz. nr 80415/2) oraz miasta Wronki w obrębie osiedli: Borek, Słowackiego, Słowiańskiego i rejonu ulic: Mickiewicza, Słoneczna, Cienista, Leśna Polana i Prasłowiańska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 grudnia 2019 r. do 7 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, w godz. od 8:00 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 18 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wronki o godz. 16:00, w sali nr 3.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu lub prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Wronki na adres Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2020 r.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowiska należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy Wronki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, lub boi@wronki.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2020 r.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki.

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

 

z up. Burmistrza

Marzena Hoffmann

Inspektor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *