Ważna informacja WZDW o przyczynie zamknięcia mostu we Wronkach

Publikujemy oficjalny komunikat Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu o sytuacji związanej z zamknięciem mostu we Wronkach. Pismo otrzymaliśmy 30.08.2018 przed godziną 16.

Dietetyk Wronki

 

 

INFORMACJA

W związku z wyłączeniem z użytkowania mostu we Wronkach na podstawie decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak WIT.7741.30.2018.MMA z dnia 29.08.2018 Wielkopolski Zarząd Dróg wojewódzkich w Poznaniu wyjaśnia.

Zamknięcie mostu nie jest efektem zużycia i niewłaściwego utrzymania obiektu, a najbardziej prawdopodobną przyczyną są roboty budowlane prowadzone wzdłuż rzeki Warty w związku z inwestycją Gminy Wronki tzn „Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty  – etap I”. Prace ziemne wykonywane na tym zadaniu przypuszczalnie naruszyły strukturę gruntu i uruchomiły osuwiska, co w efekcie doprowadziło do przemieszczenia gruntu w obrębie dojazdu do mostu od strony centrum miasta.

Po otrzymaniu pierwszych informacji o nieprawidłowej pracy nasypu drogowego na dojeździe do mostu pracownicy WZDW w Poznaniu na bieżąco dokonywali oględzin obiektu. W związku z potwierdzeniem uszkodzeń w dniu 27.08.2018 r. zwołano naradę techniczną przy udziale pracowników Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej będących  specjalistami w dziedzinach budowy mostów, geologii/geotechniki  i geodezji oraz podjęto decyzje o pilnym założeniu systemu monitoringu obejmującego przemieszczenia pionowe i poziome konstrukcji w celu oceny ewentualnych przemieszczeń konstrukcji przęsła.

Agencja Reklamowa Wronki

Ponadto przez pracowników Politechniki Poznańskiej opracowywany jest schemat i zakres koniecznych badań gruntowych w obrębie obiektu, co pozwoli określić przyczynę zagrożenia oraz sposób naprawy i stabilizacji nasypu drogowego.

Jeżeli potwierdzi się, że przyczyną uszkodzeń są roboty wykonywane przy realizacji inwestycji zleconej przez Gminę Wronki, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wystąpi z roszczeniami do inwestora.

Most we wronkach został wybudowany w roku 1955. W wyniku reform administracji w roku 1999 Zarządcą mostu został WZDW w Poznaniu. Ze względu na bardzo zły stan techniczny obiektu w roku 2002 przeprowadzony został kapitalny remont całej konstrukcji. Dodatkowo w roku 2017 wymieniono dylatacje na obiekcie.

Zgodnie w wymaganiami Prawa budowlanego co roku przeprowadzane są przeglądy podstawowe a raz na 5 lat obiekt podlega przeglądom szczegółowym. Ostatni przegląd wykonano w roku 2017, który ocenił stan obiektu jako poprawny i niezagrażający użytkowaniu.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Poznań, dnia 30 sierpnia 2018 r.

komentarzy 29

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *