Wiesława Kubaczewska podsumowała działania Rady Seniorów we Wronkach w roku 2023

Przewodnicząca Rady Seniorów – Wiesława Kubaczewska – podsumowała działania Rady Seniorów we Wronkach w roku 2023


W roku 2023 odbyło się 9 posiedzeń Rady Seniorów we Wronkach. Podjęto 4 Uchwały, procedowano ważne dla polepszenia jakości życia seniorów w mieście i gminie Wronki dokumenty, jak: Statut, Strategia Lokalnej Polityki Senioralnej, koncepcja „Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z Dziennym Domem Seniora”. Zorganizowano wiele działań dedykowanych społeczności senioralnej i lokalnej w Gminie Wronki. Nawiązano i podtrzymywano relacje z przedstawicielami Rad Seniorów działających na terenie Wielkopolski.

I Prace nad dokumentami strategicznymi, umożliwiającymi działanie Rady Seniorów w imieniu i na rzecz społeczności senioralnej i lokalnej w Gminie Wronki.

1. Strategia Lokalnej Polityki Senioralnej na lata 2024 – 2031 dla Gminy Wronki
1.1 Na posiedzeniu XVIII, w dniu 12 stycznia 23 r., ustalono pytania umożliwiające opracowanie ankiety dla środowisk senioralnych i mieszkańców Gminy Wronki 60+, (dla potrzeb stworzenia ankiety, w wersji drukowanej i elektronicznej).
1.2 Na posiedzeniu XIX posiedzenie z dnia 9 marca 23r., przedstawiono opracowaną zgodnie z propozycjami Radnych Seniorów ankietę
1.2.1 Badanie ankietowe będzie przeprowadzone w celu i dla potrzeb aktualizacji i modyfikacji Lokalnej Strategii Polityki Senioralnej. Podjęto decyzję o wydruku i przekazaniu ankiety organizacjom senioralnym działającym w Gminie Wronki.
1.2.2 Do dnia 1 grudnia 23 r. wpłynęło 48 wypełnionych ankiet. Ankieta w wersji elektronicznej uzupełniająca wersję drukowaną, nie została zamieszczona zgodnie z obietnicą na stronie Gminy Wronki, w zakładce Rady Seniorów!
1.2.3 W związku z przesunięciami ewaluacja ankiet powinna być zrealizowana przed przystąpieniem do prac związanych z opracowaniem dokumentu strategii , w roku 2024.
1.3 Na XX posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2023 r., podjęto Uchwałę nr XX/11/2023 Rady Seniorów w sprawie rozpoczęcia prac nad przygotowaniem Strategii Lokalnej Polityki Senioralnej na lata 2024 – 2031 z perspektywą do 2035 r. dla gminy Wronki wraz z finansowaniem kosztów warsztatów i kosztów ewaluacji ankiet. Uchwała została przekazana do Burmistrza UMiG Wronki.
1.4 Na posiedzeniu XXIII w dniu 14 września Rada Seniorów przedstawiła harmonogram prac nad SLPS :
1.4.1 Powołanie komisji ds. Strategii – Przewodnicząca zaproponowała aby powołać zespół ds. strategii, w którego skład wchodziliby przedstawiciele: jednostki pomocniczej Gminy tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacji działających na terenie gminy Wronki, zajmujące się lub zrzeszające seniorów 60+ jak: Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”, Stowarzyszenie „Amazonki”, Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej i.in. (zarządzenie Burmistrza),(10/11’2023)
1.4.2 Wybór wykonawcy Lokalnej Strategii Polityki Senioralnej na lata 2024-2031,(11/12”2023) – wybór ma zostać dokonany na początku 2024 r. z uwagi na brak finansowania w roku 2023.
1.4.3 Warsztaty/szkolenia organizowane przez wykonawcę dotyczące konsultacji społecznych planowane na grudzień 2023 – warsztaty odbędą się w terminie późniejszym
1.4.4 Uchwalenie Lokalnej Strategii Polityki Senioralnej na lata 2024-2031(01’2024) – uchwalenie strategii opóźni się z uwagi na przesunięcia czasowe związane z opracowaniem dokumentu!
1.5 W ramach działań wspierających opracowanie SLPS dla Gminy Wronki, Rada Seniorów zorganizowała w dniu 5 grudnia 23 r. szkolenie dla organizacji senioralnych we Wronkach pn. „Wyznaczanie obszarów i celów Strategii Lokalnej Polityki Senioralnej”. Środki na ten cel pozyskano z dotacji na działania Rad Seniorów.

2 Prace związane z opracowaniem dokumentu zmienionego Statutu, określającego zasady działania i powoływania członków Rady Seniorów we Wronkach
2.1 Na XX posiedzeniu z dnia 20 kwietnia 2023 r., podjęto Uchwałę Nr XX/12/2023 Rady Seniorów w sprawie zmiany w statucie Rady Seniorów we Wronkach poprzez wprowadzenie do niego przepisów dotyczących zwrotu kosztów, określenia ich zasad i maksymalnej wysokości podlegającej zwrotowi.
2.2 Na XXIV posiedzeniu z dnia 12 października 2023 r., rozpoczęto prace konsultacyjne nad zmianą Statutu Wronieckiego Rady Seniorów. Zastępca Burmistrza przedstawił proponowane zmiany w ww. statucie. Projekt statutu i zostały przedstawione Radnym Seniorom do zaopiniowania.
2.3 Na XXV posiedzeniu z dnia 9 listopada 23 r. Radni Seniorzy bardzo burzliwie i skrupulatnie (paragraf po paragrafie) analizowali projekt zmiany Statutu Rady Seniorów we Wronkach zaproponowany przez mecenasa Zdzisława Paralusza. Po analizie powyższego dokumentu, propozycje zmian zostały spisane i przekazane opiekunowi Rady w celu weryfikacji tych zmian z Radcą Prawnym.
2.4 W dniu 17 listopada br., Przewodnicząca Rady otrzymała pocztą e-mail, poprawiony zgodnie z ustaleniami projekt Statutu, po konsultacji (mailowo-telefonicznej) z Radnymi i akceptacji zmienionych zapisów, przekazano dokument do na sesję Rady Miasta i Gminy Wronki do zatwierdzenia.
2.5 W dniu 13 grudnia, Przewodnicząca otrzymała mail z uchwałą UCHWAŁA NR LXVII/585/2023 RADY MIASTA I GMINY WRONKI z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie nadania statutu Radzie Seniorów we Wronkach.

3 Prace związane z Centrum Integracji Senioralnej (zwanym przez UMiG i opisanym w dokumencie koncepcja „Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z Dziennym Domem Seniora”.
3.1 Na posiedzeniu XXV w dniu 9 listopada 23 r. poruszono sprawę koncepcji, członków Rady Seniorów interesował – status zmian w projekcie, do którego uwagi zgłaszali, w roku 2022 (październik), czy uwzględniono i jakie zmiany zostały uwzględnione. Przypomniano, że w roku 2021 pojęto jednogłośnie UCHWAŁĘ XI/9/2021 RADY SENIORÓW WE WRONKACH z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udziału w pracach związanych z przygotowaniem koncepcji i założeń planistycznych związanych z budową Centrum Senioralnego. Niestety mimo zapewnień, nie konsultowano zmian z przedstawicielami Rady Seniorów.
3.2 Obecny na posiedzeniu XXV w dniu 9 listopada 23 r. Burmistrz Mirosław Wieczór przedstawił status prac oraz koncepcję budowy budynku użyteczności publicznej. Radni mogli zapoznać się z wizualizacją tego obiektu, projektem i sprawdzić czy uwagi, które zostały przez nich zgłoszone
zostały uwzględnione w koncepcji. Radni prosili o zmianę nazwy zadania z „Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z Dziennym Domem Seniora” na „Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z Centrum Inicjatyw Senioralnych”.
3.3 WNIOSKI – brak udziału przedstawicieli Rady Seniorów w spotkaniach (Przewodnicząca ani członkowie rady nie byli zapraszani, oprócz jednego spotkania w roku 2021) dotyczących powyżej opisanej koncepcji, sprawił, że członkowie Rady przekonali się, iż część budynku Użyteczności publicznej, która ma być dedykowana Centrum Integracji Senioralnej (zw. Dziennym Domem Seniora) nie zmieniła się. A to oznacza, że przestrzeń w koncepcji „Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z Dziennym Domem Seniora” która ma być przeznaczona dla funkcjonującego obecnie we Wronkach Dziennego Domu Seniora (w Sali na Dworcu PKP), organizacji senioralnych a także seniorów niezrzeszonych będzie niewystarczająca. Potrzeby seniorów i organizacji zrzeszających seniorów z Gminy Wronki, są zdecydowanie większe niż proponowane w koncepcji przedstawionej przez UMiG Wronki.

4 Uchwały podjęte w 2023 roku przez Radę Seniorów we Wronkach
4.1 Uchwała Nr XX/10/2023 Rady Seniorów z dnia 20.04.2023 r. w sprawie podjęcia działań przez Wroniecki Ośrodek Kultury w zakresie organizacji Letniej Senioriady dla seniorów z gminy Wronki
4.2 Uchwała nr XX/11/2023 Rady Seniorów z dnia 20.04.2023 r. w sprawie rozpoczęcie prac nad przygotowaniem Strategii Lokalnej Polityki Senioralnej na lata 2024 – 2031 z perspektywą do 2035 r. dla gminy Wronki wraz z finansowaniem kosztów warsztatów i kosztów ewaluacji ankiet.
4.3 Uchwała nr XX/12/2023 Rady Seniorów z dnia 20.04.2023 r w sprawie zmiany w statucie Rady Seniorów we Wronkach poprzez wprowadzenie do niego przepisów dotyczących zwrotu kosztów, określenia ich zasad i maksymalnej wysokości podlegającej zwrotowi.
4.4 Uchwała nr XXI/13/2023 Rady Seniorów z dnia 18.05.2023 r. w sprawie zakupu defibrylatora zewnętrznego przez gminę Wronki i umieszczenia go np. na budynku Wronieckiego Ośrodka Kultury.

5 Udział przedstawicieli Rady Seniorów we Wronkach w uroczystościach gminnych, organizowanych przez UMiG Wronki oraz uroczystościach organizowanych przez Sołectwa.

6 Dyżury radnych seniorów – 6 dyżurów w roku 2023, w drugiej połowie roku 2023 dyżury zostały zawieszone do odwołania.

 

II Działania integracyjne i podnoszące kompetencje, organizowane z inicjatywy Rady Seniorów na rzecz społeczności senioralnej i lokalnej w Gminie Wronki

1. Turniej Kręglarski dla organizacji senioralnych z Gminy Wronki. Rozgrywki wewnętrzne pomiędzy organizacjami senioralnymi z Wronek (Decyzję podjęto na XVIII posiedzeniu, 12 stycznia 23); termin 20.01.2023 , wzięło udział 7 drużyn z Gminy Wronki. Zawody odbyły się w bardzo przyjaznej atmosferze! Działanie odbyło się w ramach Patronatu Burmistrza UMiG Wronki, finansowane z budżetu Gminy Wronki.

2. Turniej Kręglarski dla Wielkopolskich Rad Seniorów . Rozgrywki wewnętrzne pomiędzy Radami Seniorów z Wielkopolski (Decyzję podjęto na XIXI posiedzeniu, 12 stycznia 23); termin 14 kwietnia 2023 zaproszono 10 drużyn, w zawodach wzięło udział 7 drużyn: Chodzież, Śrem, Tarnowo Podgórne, Krobia, Kaźmierz, Lubasz. Zawody odbyły się w bardzo przyjaznej atmosferze! Działanie odbyło się w ramach Patronatu Burmistrza UMiG Wronki, finansowane z budżetu Gminy Wronki.

3. LETNIA SENIORIADA we Wronkach, odbyła się w dniu 20 sierpnia 2023 w godz. 16.00-21.00 Przed organizacją imprezy Rada Seniorów podjęła Uchwałę Nr XX/10/2023 w dniu 20 kwietnia 2023r. dotyczącą podjęcia działań przez Wroniecki Ośrodek Kultury w zakresie organizacji Letniej Senioriady dla seniorów z gminy Wronki.
3.1. Na posiedzeniu XIX z dnia 9 marca 23 r. przedstawiono pomysł organizacji imprezy dla seniorów pod nazwą „Letnia Senioriada” we Wronkach, termin 20 sierpnia 2023. Dyskusja, wstępne możliwości i założenia organizacyjne zaprezentowała Dyrektor WOK. Prośba do Radnych o przygotowanie swoich pomysłów.
3.2. Na posiedzeniu XX w dniu 20 kwietnia 23 r. Prowadząca zapowiedziała, że po spotkaniu z Dyrektorem WOK i przedstawicielem UMiG w maju, będzie można zaprezentować wstępny plan i finansowanie Letniej Senioriady. Przewodnicząca przedstawiła treść Uchwały Nr XX/10/2023 dotyczącej podjęcia działań przez Wroniecki Ośrodek Kultury w zakresie organizacji Letniej Senioriady dla seniorów z gminy Wronki. Rada wystąpiła do Burmistrza UMIG Wronki o objęcie Patronatem ww. imprezy dla Seniorów.
3.3. Na posiedzeniu XXI w dniu 21 maja 23 r. Przewodnicząca przedstawiła uzgodnienia poczynione 12 maja br. w czasie spotkania z dyrektorem Wronieckiego Ośrodka Kultury dotyczące przebiegu Letniej Senioriady i finansowania poszczególnych elementów imprezy. Ustalono, że impreza rozpocznie się od. godz. 16.00, a zakończy ok. 21.00. Spotkanie organizacyjne dla członków Rady Seniorów odbędzie się bezpośrednio przed Senioriadą 17 sierpnia br. o godz. 14.00. Wstępnie ustalono, że ramach dotacji na działanie dla seniorów, w wysokości 3 100,00 zł, Rada Seniorów będzie miała możliwość opłacenia występów artystycznych.
3.4. Na posiedzeniu XXII w dniu 29 czerwca 23 r., omówiono punkty „minutowego” planu Senioriady. Plan otrzymali obecni na spotkaniu Radni – Seniorzy. Przewodnicząca poinformowała, o działaniach związanych z organizacją i zebrała nazwiska chętnych do udziału i pomocy członków Rady. W dniu 17 sierpnia o godz. 14.00 odbyło się spotkanie Radnych, organizacyjne, wyznaczono seniorów do koordynowania stref m.in. Miasteczka Zdrowia, Rękodzielnictwa, Gastronomiczną, Konkurs Mody, słodki poczęstunek KGW, konkurencje sportowe, rozgrywki warcabowe.
3.5. Na spotkaniu organizacyjnym w lipcu z przedstawicielami UMIG Wronki oraz WOKU otrzymano informację, że działania związane z organizacją Letniej Senioriady będzie finansowana z budżetu Gminy Wronki. Organizację będą realizować pracownicy UMiG Wronki, pracownicy WOKu , strażacy z OSP i członkinie Kół gospodyń wiejskich oraz członkowie Rady Seniorów we Wronkach.
3.6. Na posiedzeniu XXIII w dniu 14 września 2023 r. Przewodnicząca dokonała podsumowania I Letniej Senioriady, podziękowano Burmistrzowi, Dyrektorowi WOKu oraz pracownikom Urzędu i WOKu. Tobiasz Chożalski dokonał podsumowania wydatkowanych na ten cel środków z budżetu Gminy Wronki. Ze względu na fakt, iż impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem lokalnych seniorów a także zaproszonych reprezentantów Rad i klubów Seniora z innych, Dyrektor WOKu zadecydował o wpisaniu Letniej Senioriady w coroczny program kulturalny Wronek.
3.7. Podjęto decyzję, że II Letnia Senioriada odbędzie się 18 sierpnia 2024 r. na Placu Targowym we Wronkach. Rada nie otrzymała informacji jakie środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Wronki.

4. Wycieczki i spotkania edukacyjno – krajoznawczo – integracyjne: Mniszki, Prusim, Kwilcz, Teatr Polski w Poznaniu, Kinoteatr Gwiazda we Wronkach. Dotacja na działania senioralne we Wronkach, przyznana przez Fundację „Symeon” w ramach „Akademii Aktywności Lokalnej”, finansowanej ze środków Programu NOWEFIO na lata 2021-2030. Kwota dotacji 5 000,00 zł. W ramach dotacji zaplanowano i zrealizowano 4 inicjatywy, w których uczestniczyło 45 seniorów zrzeszonych i niezrzeszonych w organizacjach senioralnych.
4.1. Integracja wyjazdowa bez barier – wycieczka edukacyjna na trasie Wronki-Mniszki-Prusim-Kwilcz – Wronki – 5.10.2023 – 27 uczestników
4.2. Spotkanie z kulturą – Kinoteatr Gwiazda we Wronkach – 6.10.2023 – 22 uczestników
4.3. Spacer po kulisach Teatru Polskiego w Poznaniu – 6.11.2023 – 14 uczestników
4.4. Spotkanie świąteczne podczas XXVI posiedzenia 14. grudnia 2023 r. – 18 uczestników

5. Szkolenie dla organizacji senioralnych we Wronkach pn. „Wyznaczanie obszarów i celów Strategii Lokalnej Polityki Senioralnej”. Dotacja na działania senioralne we Wronkach, przyznana przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi w ramach projektu „Kuźnia Wielkopolskich Rad Seniorów”, finansowanego ze środków Programu NOWEFIO na lata 2021-2030. Kwota dotacji 2 000,00 złotych W szkoleniu wzięło udział 18 osób, w tym członkowie Rady Seniorów, przedstawiciele 8 organizacji działających na rzecz seniorów we Wronkach i 2 opiekunki socjalne reprezentujące Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach.
5.1. KZEiRSW – Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, Koło Terenowe we Wronkach – Rada Seniorów
5.2. Fundacja Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet – Rada Seniorów
5.3. Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wronkach – Rada Seniorów
5.4. Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „Agata” we Wronkach
5.5. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” we Wronkach
5.6. Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Miejsko-Gminny we Wronkach – Rada Seniorów
5.7. Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej
5.8. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział we Wronkach – Rada Seniorów MGOPS we Wronkach
5.9. Wypracowane podczas szkolenia kwestie zostaną podsumowane i przedstawione wszystkim członkom Rady na pierwszym posiedzeniu w roku 2024. Następnie zostaną przekazane firmie, która będzie opracowywać dokument strategii SLPS.

6. Spotkanie integracyjne Radnych Seniorów z Radnymi Młodzieżowej Rady Seniorów we Wronkach, zainicjowane przez Radnych reprezentujących Bractwo Kurkowe we Wronkach. Spotkanie wraz z zawodami na Strzelnicy, na którą zaprosili nas kurkowi bracia, odbyło się w przyjacielskiej atmosferze z elementem sportowej rywalizacji Bracia Kurkowi przybliżyli uczestnikom historię bractwa.

III Działania proekologiczne i bezpieczeństwa na rzecz społeczności lokalnej

1. Kontynuacja działań proekologicznych Rady Seniorów z roku 2022, decyzja została podjęta na XX posiedzeniu, w dniu 20 kwietnia 2023 r. jest związana z promocją segregowania i zbiórki makulatury na (akcja trwała 4 tygodnie) – za oddanie 5 kg makulatury – każda osoba otrzyma wielorazową, ekologiczną torbę na zakupy. Podczas tegorocznej akcji Rada Seniorów nawiązała współpracę z Panem Marcinem Wilk, Prezesem Fundacji Serce Doliny Warty. Akcja odbyła się
pod nazwą „Sprzątanie Brzegów Warty, Odry oraz innych rzek i jezior”, na terenie gminy Wronki akcją kierowała Fundacja Serce Doliny Warty przy współpracy z gminą Wronki. Inicjatywa „Sprzątanie brzegów Warty”, która odbyła się 22 kwietnia 2023, akcja zbiórki makulatury wpisała się w termin akcji bowiem trwała do 28 kwietnia br. Zebrano ok. 1 tony makulatury dostarczonych do PSZOK przez mieszkańców Gminy Wronki.

2. Defibrylator Zewnętrzny
2.1 Na posiedzeniu XXI w dniu 20 maja 2023 r. Radni Seniorzy dyskutowali na temat defibrylatora i podjęto w tej sprawie Uchwałę nr XXI/13/2023 Rady Seniorów w sprawie zakupu defibrylatora zewnętrznego przez gminę Wronki i umieszczenia go np. na budynku Wronieckiego Ośrodka Kultury.
2.2 Na posiedzeniu XXII w dniu 29 czerwca, odczytano odpowiedź od Burmistrza że defibrylator został niedawno zamontowany w Poradni przy ul. Partyzantów. Radni – Seniorzy w odpowiedzi na to pismo postanowili, że zadadzą więc pytanie, czy obiekt Poradni jest monitorowany i czy jest w związku z tym istnieje możliwość, by defibrylator był dostępny przez całą dobę. Podtrzymują swój postulat o zakup defibrylatora zewnętrznego.
2.3 Na posiedzeniu XXV a dniu 9 listopada 23 r., ponownie zapytano o możliwość zakupu defibrylatora zewnętrznego, dostępnego dla mieszkańców. Radni Seniorzy otrzymali wyjaśnienie iż poza defibrylatorem stacjonarnym znajdującym się w przychodni zdrowia, pozostałe urządzenia znajdują się na wyposażeniu jednostek OSP. Radni przyjęli wyjaśnienia Pana Burmistrza prosząc jednocześnie o to, aby jednostki OSP działające na terenie Gminy Wronki, w widocznym miejscu na budynku strażnicy umieściły tabliczkę informacyjną z rysunkiem lub napisem Defibrylator.
2.4 W dniu 11 grudnia, na mail Przewodniczącej wpłynęło pismo od Burmistrza UMIG Wronki z informacją o dostępnych defibrylatorach we Wronkach wraz z informacją o rozpoznaniu potrzeb mieszkańców związanych z zakupem defibrylatora zewnętrznego

IV Udział członków Rady Seniorów w szkoleniach i spotkaniach wyjazdowych związanych z podnoszeniem kompetencji, integracją i wymianą doświadczeń

1. Uczestnictwo przedstawicieli Rady Seniorów w spotkaniu Wielkopolskich Rad Seniorów, w dniach 13-15 września 2023 r. w Sierakowie. Spotkanie z warsztatami zostało zorganizowane przez ROPS (Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej) w Poznaniu i Członkinię Zarządu Województwa Wielkopolskiego Paulinę Stochmiałek
2. Uczestnictwo przedstawicielek Rady Seniorów w Akademia Wielkopolskich Rad Seniorów 2, AKTYWNI + (edycja druga), w dniach 2-3 października 2023 r. w Młodzikowie. Spotkanie było połączone z warsztatami zostało zorganizowane przez UTW Krobia.

Dokument opracowała Wiesława Kubaczewska
Przewodnicząca Rady Seniorów we Wronkach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *