Właściciele działki sąsiadującej z planowaną w Samołężu kompostownią protestują!

Dominika i Adam Zujewicz – właściciele działki sąsiadującej bezpośrednio z działką, co do której burmistrz Wronek Mirosław Wieczór i prezes PK Andrzej Strażyński mają już „Koncepcję punktu przeładunkowego odpadów komunalnych wraz z kompostownią odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych i osadów ściekowych dla miasta i gminy Wronki” wyrazili „głębokie zaniepokojenie sprawą”. W związku z tym wysłali pisma do zainteresowanych decydentów: Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Bartosza Sobańskiego, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. we Wronkach – Andrzeja Strażyńskiego i Burmistrza miasta i Gminy Wronki – Mirosława Wieczora

Dietetyk Wronki

Zielonagóra, 28.03.2021

Dominika i Adam Zujewicz

Zielonagóra (…)

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Sz. P. Bartosz Sobański

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o. o. We Wronkach
Sz. P. Andrzej Strażyński

Burmistrz miasta i Gminy Wronki
Sz. P. Mirosław Wieczór

Szanowny Panie,

W związku z przedstawioną na radzie gminy Wronki przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach „Koncepcją punktu przeładunkowego odpadów komunalnych wraz z kompostownią odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych i osadów ściekowych dla miasta i gminy Wronki” wraz z mężem wyrażamy głębokie zaniepokojenie tą sprawą. Na działce nr 15 w Koźminie budujemy dom czyli w bliskim sąsiedztwie działki nr 251 w Samołężu (w linii prostej około 380m). W dniu 02.09.2019 wydane zostały dla tej działki warunki zabudowy (decyzja nr 64/2019). Od dnia 21.12.2020 posiadamy pozwolenie na budowę nr decyzji 1295/2020. W tej chwili wykonywane są fundamenty pod budowę domu, działka jest również częściowo ogrodzona. Mamy również podpisane umowy z wykonawcami, kupione okna, wpłacone zaliczki. Razem już zostało wydane ponad 120 tyś złotych.  Do czerwca tego roku będzie postawiony dom w stanie surowym zamkniętym wg terminów umownych z poszczególnymi ekipami budowlanymi.  Ponadto na działkach sąsiednich (działka nr 14 i działka nr 10/5 – odległość około 250m od działki nr 251) istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z którego wynika, że w miejscu tym w przyszłości mają powstawać inne domy mieszkalne. Jak widać obszar ten jest obszarem z dużym potencjałem mieszkalnym o czym stanowią miejscowe plany zagospodarowania wsi i wydane warunki zabudowy.

Pomysł budowy punktu składowania i biodegradacji odpadów w obrębie obszaru chronionego przyrodniczo na działce numer 251 w Samołężu wydaje się co najmniej niezrozumiały i absurdalny, stoi bowiem w sprzeczności z:

  1. Rozporządzeniem Nr 5/98 z dn. 15 maja 1998 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskim (Dz. Urz. Województwa Pilskiego Nr 12 z dn. 16 czerwca 1998 r.). , jak i z całą ideą obszarów chronionych…

Rozporządzenie Nr 5/98 z dn. 15 maja 1998 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskim (Dz. Urz. Województwa Pilskiego Nr 12 z dn. 16 czerwca 1998 r.). W Załączniku Nr 3 do w/w Rozporządzenia („Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach chronionego krajobrazu”) przeczytamy „W zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi: lokalizować wysypiska tylko dla miejscowej ludności z uwzględnieniem pełnego zabezpieczenia środowiska”.

  1. Aktualnymi Mapami Geośrodowskowymi Polski

Zgodnie z opracowaniem geośrodowiskowym „Arkusz Wronki” plansza nr 392 opracowanym w Instytucie Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie projektu badań geologicznych, zatwierdzonego decyzją nr KOK/26/96 z dnia 26.04.1996 r. przez Ministra Ochrony Środowiska wynika, że działka nr 251 w Samołężu znajduje się na obszarze na którym jest bezwzględny zakaz lokalizacji  składowisk odpadów. Stanowi o tym plansza B Mapy Geośrodowiskowej Polski (skala 1:50000). Podobnie wygląda sytuacja na planszy B Mapy Geośrodowiskowej Polski II na warstwie informacyjnej Naturalna Bariera Izolacyjna gdzie działka nr  251 jest wyłączona z waloryzacji z powodu położenia na obszarach wymagających ochrony środowiskowej lub cennych przyrodniczo.

W związku z powyższym, uważamy zaproponowaną lokalizację za najgorszą z możliwych. Śmieci są problemem, ale z pewnością można znaleźć na nie lepsze miejsce nisz obszar chroniony Puszczy Noteckiej, na którym zgodnie z wytycznymi PIG jest bezwzględny zakaz lokalizowania składowisk.

Działka nr 251 w Samołężu to Puszcza Notecka, to dom dla dzikich zwierząt, to las pełen drzew które trzeba by wyciąć pod planowaną inwestycję, to przyroda, którą powinniśmy chronić ze wszystkich sił, a nie niszczyć…

Jak nakazuje logika przy wyznaczaniu lokalizacji dla tego typu inwestycji, inwestor powinien działać zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Wojewody oraz zgodnie z wytycznymi Państwowego Instytutu Geologicznego. Ponadto powinni też mieć na uwadze zdanie miejscowej ludności i dobro przyrody. Dlaczego więc tak nie jest?

Niezrozumiałe jest dla nas, ludzi młodych i wykształconych, dlaczego Gmina usilnie dąży do zlokalizowania punktu przeładunkowego odpadów komunalnych wraz z kompostownią odpadów ulegających biodegradacji na terenie Puszczy. Dlaczego inwestor chce ingerować w życie mieszkających tam zwierząt? Dlaczego chce wykarczować około 80 letni las znajdujący się na działce? Dlaczego nie zaczęto tematu inwestycji od tak ważnych i potrzebnych konsultacji społecznych? Dlaczego ignorowane jest zacytowane wyżej rozporządzenie Wojewody? Dlaczego ignorowane jest opracowanie wydane przez Państwowy Instytut Geologiczny, na których widzimy, że działka nr 251 w Samołężu leży na obszarze na którym jest „bezwzględny zakaz lokalizowania składowisk”? Chętnie poznamy z mężem odpowiedzi na powyższe pytania.

Ponadto, jak wiemy obok działki nr 251 w Samołężu istnieje zrekultywowane wysypisko śmieci i budowanie znowu w tym samym miejscu obiektu tak uciążliwego dla okolicznych wsi jest nie do zaakceptowania.  Jak pokazują doświadczenia innych gmin z tego typu obiektami oddziaływanie na okolicznych mieszkańców jest uciążliwe. Wytwarzane przez dojrzewający kompost w procesach gnilnych i fermentacyjnych związki odorowe wpłyną negatywnie na okoliczne wsie prowadząc do tego, że życie i mieszkanie na terenie Koźmina będzie niekomfortowe i uciążliwe, czasem wręcz niemożliwe. Można spodziewać się, że przy działającym tego typu obiekcie okoliczna ludność będzie zmuszona do wystąpienia na drogę sądową w celu domagania się odszkodowań lub wręcz zmiany miejsca zamieszkania co wiązałoby się ze sprzedażą nieruchomości, a jak można się domyśleć byłoby to niemożliwe ze względu na bliskie sąsiedztwo takiego obiektu.

Ponadto lokalizacja tego typu obiektów w obszarze chronionym Puszczy Noteckiej jest wręcz niebezpieczna z punktu widzenia przeciwpożarowego. Wytwarzane przez kompost gazy łatwopalne tj. metan stwarzają niebezpieczeństwo pożarów. A wiemy z mediów w całym kraju, że na takich obiektach często dochodzi do pożarów. Nie wspominając już o wzmożonym ruchu śmieciarek i samochodów ciężarowych z odpadami co jest niedopuszczalne mając na względzie dobro i spokój mieszkańców jak i zamieszkujących puszczę dzikich zwierząt.

Nasze obawy nie są bezpodstawne. Odwiedziliśmy podobny obiekt w Rumianku, który znajdował się na liście referencyjnej przesłanej przez Pana do radnych gminy Wronki. Rozmawialiśmy z kilkoma okolicznymi mieszkańcami i niestety potwierdzili nasze obawy. Odór i hałas niekiedy uniemożliwiają komfortowe życie mieszkańców Rumianku często nawet oddalonych od obiektu o 2-3km dlatego ważnym jest na takim etapie zrezygnować z przedstawionej lokalizacji aby ustrzec się przed roszczeniami mieszkańców w stosunku do gminy Wronki.

W związku z listem protestacyjnym, który wpłynął do gminy w dniu 10.02.2021 pod którym podpisało się kilkaset osób oraz w związku z wieloma kontrowersjami związanymi z pomysłem budowy tego typu obiektu w przedstawionej przez PK lokalizacji liczymy na to, że Komisja wsłucha się w głos okolicznych mieszkańców. Liczymy także na uszanowanie głosu Gminy Obrzycko, która jest przeciwna lokalizowaniu tego typu obiektu w swoim bezpośrednim sąsiedztwie. Liczymy na uszanowanie głosu naszego społeczeństwa jak i uszanowanie dzikiej przyrody tj. obszaru Puszczy Noteckiej w obrębie którego nie powinno się lokalizować takich przedsięwzięć dla których oddziaływanie było by znaczące i co najważniejsze nie ograniczałoby się do oddziaływania jedynie w obrębie działki na której miałoby się znajdować.

Zarówno my (przyszli mieszkańcy) jak i obecni mieszkańcy Koźmina stanowczo nie zgadzamy się na lokalizację takiego obiektu w okolicy Koźmina i domagamy się rezygnacji przez Przedsiębiorstwo Komunalne z pomysłu lokalizacji takiego obiektu w bliskiej odległości od okolicznych zabudowań.

Zgodnie z obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz.U. 2020 poz.283) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko prosimy o udostępnienie informacji dotyczących aktualnych planów, procedur i postępowań dla przedstawionej przez Państwa koncepcji w tym czy zostały podjęte jakiekolwiek kroki w związku z powyższym.

Bardzo prosimy o zajęcie oficjalnego stanowiska.

Z poważaniem

Dominika i Adam Zujewicz

komentarzy 8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *