Wnioski o dodatek osłonowy w MGOPS

Informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe rządowe świadczenie – dodatek osłonowy. Dokumenty należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – czytamy na stronie www.Wronki.pl

Dietetyk Wronki

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają  2100,00 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500,00 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

a) jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

b) gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

c) gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

d) gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł dodatek nie przysługuje.

Jak i gdzie można złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

a) elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego

b) tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach przy ul. Powstańców Wielkopolskich 23, w poniedziałek od godziny 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie można pobrać przy ul. Powstańców Wielkopolskich 23.

Pamiętaj o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku. Wpisz na druku wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 67 2540044 w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski złożone po 31 października 2022 pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz. U z 2022 r. poz. 1)

Pliki do pobrania:

Klauzula informacyjna RODO.pdf

Format:PDF,108.81 KB

Wniosek o dodatek osłonowy.pdf

Format:PDF,276.36 KB

Wskazówki do wypełnienia wniosku.pdf

Format:PDF,157.35 KB

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *