Wroniecka Straż Miejska usuwa wraki z miasta

Usuwamy wraki zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym – czytamy na Fb Straży Miejskiej Wronek. Ja się pytam  dlaczego to tak długo trwało? A inni czytelnicy pytają- kiedy znikną następne? Przy Chacie Polskiej, przedszkolu na Placu Wolności, Rynku, przy PK, obok parku w Nowej Wsi? Szło zrobić porządek z nielegalnymi parkingami, to i z wrakami sobie poradzimy :)

Dietetyk Wronki

A oto podstawa prawna (sama poszukałam :)

Rozdział 5 Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach

Art. 50a. 1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza.

2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy nieodebranie pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby zobowiązanej.

4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie została ustalona osoba uprawniona do jego odbioru.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się zasadą poszanowania prawa własności oraz potrzebą zapewnienia porządku na drogach publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb oraz jednostki i warunki ich współdziałania w zakresie usuwania pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane;

2) tryb postępowania w zakresie przejęcia pojazdu na własność gminy.

cytat: prawo.money.pl

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *