Wtorkowy komisyjny maraton

W najbliższy wtorek po dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie odbędą się wszystkie komisje Rady MiG Wronki. Start maratonu o godz. 9.00 komisją budżetową, potem komisja kultury, następnie komisja skarg i wniosków i na zakończenie komisja rewizyjna. Pierwsza komisja rozpoczyna się o godz. 9.00, ostatnia o godz. 15.00

Dietetyk Wronki

KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW ORAZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy odbędzie się 27 sierpnia 2019 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Agencja Reklamowa Wronki

4. Omówienie z przedstawicielami Zarządu Klubu Kręglarskiego „Dziewiątka-Amica” sprawy możliwości podjęcia w 2020 roku inwestycji w obiekcie kręgielni.

5. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie od 1 do 30 czerwca 2019 r.

6. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie od 1 do 31 lipca 2019 r.

7. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Wronki.

8. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wronki na lata 2019-2023.

9. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zamknięcie posiedzenia.

KOMISJA KULTURY

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych odbędzie się 27 sierpnia 2019 r. o godz. 11:30 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Wronki, Urząd Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Reforma oświatowa – przekształcenia w jednostkach oświatowych.

5. Omówienie zagadnień związanych z budową nowej szkoły i planami związanymi ze Szkołą Podstawową nr 1 we Wronkach.

6. Zapoznanie się z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wronki.

7. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym w Gminie Wronki”.

8. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydacie na ławnika.

9. Zapytania i wolne głosy.

10. Zamknięcie posiedzenia.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 27 sierpnia 2019 r. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Wypracowanie stanowisk Komisji w sprawach:

a) wniosku mieszkańca dotyczącego wozów bojowych OSP,

b) skargi mieszkańca Wronek na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach,

c) skargi mieszkańców gminy Wronki na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wronki.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia.

KOMISJA REWIZYJNA

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 27 sierpnia 2019 r. o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Powołanie zespołu kontrolnego i opracowanie planu kontroli zadania budżetowego zrealizowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki: „Budowa oświetlenia drogowego w m. Chojno”.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Na wszystkie komisje wstęp dla mieszkańców WOLNY.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *