Jutro XIV sesja Rady Miasta i Gminy Wronki

XIV sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 17:00 w auli Szkoły Podstawowej nr 3 we Wronkach, przy ul. Polnej 5

DZIŚ o 17.00 kolejna sesja Rady MiG Wronki w auli SP-3 przy ul. Polnej. Zapraszamy do udziału, wstęp jest wolny dla każdego. Na końcu obrad są “wolne głosy i wnioski”, więc każdy mieszkaniec może przyjść i samodzielnie zadać pytanie lub poruszyć problem, który go nurtuje.

Dietetyk Wronki

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

Agencja Reklamowa Wronki

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 1 do 31 października 2019 r.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie od 1 do 31 października 2019 r.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Wronki na 2020 r.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Wronki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020”.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2020 rok.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do cen wody oraz odbioru ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wronki.

17. Rozpatrzenie uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z budynku kulturalno-socjalnego oraz jego wyposażenia, na terenie gminy Wronki.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wronki” oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tego tytułu.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Nowa Wieś – etap II.

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wronki na lata 2019-2023.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

22. Zapytania i wolne głosy.

23. Zamknięcie sesji.

Zapraszamy! Sesja jest otwarta dla wszystkich. Można przyjść i posłuchać  na żywo, a nawet zadać pytanie.

komentarze 2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *