XLV sesja Rady Miasta i Gminy Wronki w czwartek w świetlicy na Zamościu

W najbliższy czwartek o godz. 17.00 w świetlicy na Zamościu (ul. Topolowa 7) odbędzie się kolejna sesja Rady MiG Wronki. Wstęp wolny

Porządek obrad:

Hala na sprzedaż Popowo Oferty Pracy Wronki

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 1 do 28 lutego 2022 r.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 28 lutego 2022 r.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii dla Miasta i Gminy Wronki na rok 2022 i 2023.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Wronki na rok 2022.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zmianę rodzajów urzędowych nazw miejscowości w gminie Wronki.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *