XXXIX sesja Rady Miasta i Gminy Wronki w najbliższy czwartek

Hala na sprzedaż Popowo Oferty Pracy Wronki

Czy radni podejmą decyzję o podwyżkach podatków i opłat lokalnych oraz o zwiększeniu pensji burmistrza i swoich diet?
Dowiemy się w czwartek  na sesji

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 1 do 31 października 2021 r.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 31 października 2021 r.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Wronki na rok 2022.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Szamotulskiemu.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do ceny wody oraz odbioru ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wronki.4

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia  wysokości diet radnych Rady Miasta i Gminy Wronki.

17. Wolne głosy i wnioski.

18. Zamknięcie sesji.

 

komentarzy 8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *