Zostań strażnikiem miejskim

Nabór na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej we Wronkach

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki ogłosił nabór na stanowisko strażnika Straży Miejskiej Wronek.

WYMAGANIA:

Kandydatem na ww. stanowisko pracy może być osoba, która:   

1)     posiada obywatelstwo polskie;

2)     ukończyła 21 lat;

3)     korzysta z pełni praw publicznych;

4)     posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

5)     cieszy się nienaganną opinią;

6)     jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym;

7)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

8)     ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wymagane dokumenty:

1)     Wypełniony kwestionariusz osobowy wg załączonego wzoru (druk można również pobrać w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Wronki, biuro Nr 4A).

2)     Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje i umiejętności oraz kserokopia książeczki wojskowej- strony z wpisami.

3)     Kserokopia prawa jazdy (jeśli kandydat posiada prawo jazdy),

4)     List motywacyjny.

5)     Oświadczenia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2018 r. do godz. 15.00.

Informacja o warunkach pracy:

Stanowisko pracy, zlokalizowane jest w siedzibie Straży Miejskiej we Wronkach – Wronki, ul. Dworcowa 2. Jest dobrze wyposażone w urządzenia techniczne. Praca odbywa się  w systemie trójzmianowym, (również w soboty, niedziele i święta) w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zakres działań wykonywanych na stanowisku:

1)     Zakres zadań określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 706 ze zmianami).

2)     Wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie przełożonych zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Wronki. 

Za: Wronki.pl / Więcej informacji po kliknięciu  TUTAJ

Czy dodatkowy (piąty) strażnik miejski jest potrzebny we Wronkach?
Czy zauważcie Ich pracę?
Jak ją oceniacie?
Piszcie w komentarzach, jesteśmy ciekawi Waszych opinii!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *