Materiał komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Chcesz zostać ławnikiem? Zgłoś się do 30 czerwca

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Szamotułach oraz Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Informuję, że zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 poz. 217), w dniu 30 czerwca 2023 roku upływa termin zgłaszania Radzie Miasta i Gminy Wronki kandydatów na ławników.

Najpóźniej w październiku 2023 r. Rada Miasta  i Gminy Wronki  dokona wyboru:

·      1 ławnika do Sądu Rejonowego w Szamotułach,

·      2 ławników do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 poz. 217).

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

·      prezesi właściwych sądów,

·      stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

·      co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta po 30 czerwca 2023 r. pozostaną bez dalszego biegu (czyli nie zostaną przez radę rozpatrzone), co rada  stwierdza w drodze uchwały. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

·      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

·      jest nieskazitelnego charakteru,

·      ukończył 30 lat,

·      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

·      nie przekroczył 70 lat,

·      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

·      posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

UWAGA: Dodatkowo, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

·      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz  w prokuraturze,

·      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

·      funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

·      adwokaci i aplikanci adwokaccy,

·      radcy prawni i aplikanci radcowscy,

·      duchowni,

·      żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

·      funkcjonariusze Służby Więziennej,

·      radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się: 

1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby; Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  ponosi Skarb Państwa;

2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4.  Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

5.  Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Jeżeli zgłoszenia kandydatów nie będą spełniały wymagań formalnych, Rada Miasta i Gminy Wronki podejmie uchwałę o pozostawieniu ich bez dalszego biegu.

Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, pok. nr 4A oraz pod numerem  telefonu 67 25 45 316.

Wypełnione karty zgłoszenia należy składać do dnia 30 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miasta  i Gminy we Wronkach ul. Ratuszowa 5,  biuro nr  4A.

źródło: www.Wronki.pl BIP

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *