Czy regulamin konkursu na stanowisko prezesa PK przewidywał drugie głosowanie?

W przestrzeni medialnej zawrzało. Rada Nadzorcza okrojona o dwie osoby (przedstawicieli pracowników PK), wybrała kandydata na prezesa PK. Został nim Andrzej Strażyński. Nie wszystkim się to podoba. Niektórzy mają wątpliwości co do prawomocności wyboru

Dietetyk Wronki

Oto dialog z postów:

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. we Wronkach Konkursu nie wygrywa osoba z największą liczbą punktów przyznanych w pierwszym etapie weryfikacji. Zgodnie z regulaminem najlepszym kandydatem jest ten, który otrzyma największą liczbę głosów członków Rady Nadzorczej. W tym przypadku wskazany został Andrzej Strażyński.

M.P.:  Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. we Wronkach a raczej panie Tomaszu Chożalski będą inne miejsca do wyjaśnienia tej kwestii. Facebook to nie jest właściwe miejsce. Poza tym nie jest pan pracownikiem PK Wronki i dlaczego komentuje Pan w imieniu spółki?

M.P:  Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. we Wronkach Panie Tobiaszu proszę o wskazanie punktu regulaminu mówiącego o głosowaniu. Poniżej wstawiam link do regulaminu, aby wszyscy mogli go przeczytać. Celowo wprowadza Pan opinię publiczną w błąd.

T. C.:  Pani Marysiu! Rozumiem rozgoryczenie i złość. Proszę jednak o to, aby przestała mnie Pani atakować. Nie zrobiłem Pani żadnej krzywdy i nie mam takiego zamiaru. Każdy inny sposób na rozładowanie negatywnych emocji będzie znacznie lepszy. Przy okazji dziękuję, że za drugim razem poprawie napisała Pani moje imię. Życzę miłego dnia :)

M.P. Tu nie chodzi o rozgoryczenie tylko o zwykle zasady i przyzwoitość. Widać takie standardy panują teraz w naszej gminie. Nie odpowiedział pan na moje pytania, tak że bardzo proszę o ustosunkowanie się do nich. Pozdrawiam

Agencja Reklamowa Wronki

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. we Wronkach Regulamin konkursu przewidywał dwa etapy weryfikacji kandydatów. W pierwszym z nich członkowie Rady Nadzorczej przyznawali punkty – trzech przyznało wyższą punktację p. Andrzejowi Strażyńskiemu, a dwóch jego kontrkandydatowi. W drugim etapie w tajnym głosowaniu decydowała większość głosów – wybrany został p. Strażyński.

Nie do końca rozumiem to wyjaśnienie, więc publikuję regulamin, żebyście Państwo sobie sami odpowiedzieli na pytanie z tytułu:

 

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WE WRONKACH

§ 1.
1. Regulamin określa tryb konkursu oraz sposób oceny kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z o. o. we Wronkach.
2. Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.
3. Konkurs przeprowadza Rada Nadzorcza.
4. Konkurs obejmuje dwie fazy: fazę wstępną i fazę właściwą.
5. Rada Nadzorcza może w każdym czasie bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.
6. Przed złożeniem zgłoszenia do konkursu i jego trakcie Kandydat może zapoznać się w siedzibie Spółki lub otrzymać drogą elektroniczną m.in. z następującymi dokumentami:
a) umową Spółki,
b) sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z działalności Spółki za 2018 r.,
c) schematem organizacyjnym Spółki,
d) regulaminem organizacyjnym Spółki,
e) wnioskami taryfowymi dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
7. Spółka może udostępnić na wniosek inne dokumenty lub odmówić ich udostępnienia, w szczególności w przypadku, jeśli ich udostępnienie we wskazanym terminie z przyczyn technicznych jest nadmiernie utrudnione.

§ 2
1. Faza wstępna konkursu, która odbywa się bez udziału kandydatów, polega na sprawdzeniu spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych, określonych w ogłoszeniu. W tym celu dokonuje się sprawdzenia zgłoszenia kandydata pod względem spełniania wymaganych kryteriów formalnych weryfikowalnych na podstawie przedłożonych dokumentów. W przypadku wątpliwości, Rada Nadzorcza może wystąpić do kandydata o udzielenie niezbędnych wyjaśnień odnośnie złożonych dokumentów. Wstępnej ocenie podlega także koncepcja rozwoju Spółki z wykorzystaniem istniejącego majątku Spółki.
2. Listę kandydatów zakwalifikowanych do właściwej fazy konkursu ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały.
3. Nie później niż w terminie 14 dni po otwarciu zgłoszeń do konkursu Rada Nadzorcza sporządza listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie i otrzymali pozytywną wstępną ocenę przedłożonej koncepcji rozwoju Spółki. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów.
4. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata do właściwej fazy konkursu uprawnia do przeprowadzenia konkursu do końca. W przypadku braku zgłoszeń niepodlegających odrzuceniu Rada Nadzorcza unieważnia postępowanie.
5. Osobom, które nie zostały zakwalifikowane do fazy właściwej zwraca się złożone przez nie dokumenty.

§ 3
1. Faza właściwa obejmuje rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, ocenę kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz ostateczną ocenę kandydatów i ustalenia wyników konkursu.
2. W toku rozmowy kwalifikacyjnej ocenia się kwalifikację, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu, z uwzględnieniem przedłożonej koncepcji rozwoju Spółki. Ocenie może podlegać w szczególności:
a) znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego, w tym znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnych spółek handlowych,
b) doświadczenie wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej spółki prawa handlowego,
c) znajomość ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
d) doświadczenie przy przygotowaniu i realizacji inwestycji oraz eksploatacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
e) doświadczenie we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego,
f) umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalna i pisemna.
3. W wyniku oceny Kandydata Rada Nadzorcza przyznaje mu ocenę łączną w skali od 0 do 10 pkt.

§ 4
1. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki w terminach uzgodnionych z kandydatami.
2. Dzień i godzinę przeprowadzenia rozmowy z kandydatem określa Rada Nadzorcza w zawiadomieniu.
3. Niezgłoszenie się przez kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w uzgodnionym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w konkursie. W przypadkach nagłych lub losowych dopuszcza się uzgodnienie z kandydatem innego terminu lub godziny spotkania.
4. Dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku zbliżonych ocen kandydatów.

§ 5
1. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół.
2. Protokół powinien zawierać:
1) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania,
2) imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie,
3) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu,
4) opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał,
5) oceny uzyskane przez kandydatów oraz wyniki konkursu.

§ 6
1. Ocena odpowiedzi na Kandydata na pytania Rady Nadzorczej, koncepcji zarządzania Spółką oraz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego jest dokonywana łącznie przez członków Rady Nadzorczej. W przypadku różnic w ocenach fakt ten odnotowuje się w protokole.
2. W przypadku, gdy co najmniej dwóch Kandydatów otrzymało taką samą najwyższą liczbę punktów, Rada Nadzorcza dokonuje wyboru zwycięzcy konkursu.

§ 7
Protokół z postępowania udostępnia się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki, który może wyrazić opinię odnoszącą się do oceny kandydatów zawartej w protokole, przed dokonaniem wyboru Kandydata.

§ 8
1. Informacja o wynikach konkursu na Prezesa Zarządu Spółki z podaniem imienia i nazwiska kandydata wyłonionego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki.
2. Jeżeli wyłoniony w toku konkursu kandydat nie wyraził zgody na powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na to stanowisko kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo powtórzyć postępowanie kwalifikacyjne.
3. Wyniki konkursu nie są równoznaczne z powołaniem wyłonionego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarciem z nim stosownej umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania Spółką.
4. Wynik konkursu nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki o