Fundacja na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Radość Psiaka”- Rusiec (Wapno)

Ogłoszenie burmistrza MiG Wronki o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w obszarze: ochrona zwierząt

Oferty Pracy Wronki

 

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.),  oraz po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2023 roku, podaję do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu  20 grudnia 2022 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych:

W obszarze: Ochrona zwierząt dotację w wysokości 55 tysięcy złotych na 2023 rok otrzymała Fundacja na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Radość Psiaka”-Rusiec 15, gm. Wapno

Do zadań fundacji należeć będzie podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt poprzez:

  • zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku,
  • obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,
  • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
  • usypianie ślepych miotów.
  • wspieranie działań promujących upowszechnienie idei pomocy dla zwierząt,
  • przeciwdziałanie wszelkim przejawom łamania praw zwierząt poprzez prowadzenie prelekcji oraz działalności informacyjnej i edukacyjnej.

Na ten cel gmina przyznała fundacji na rok 2023 kwotę – 55 000,00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *